ارائه الگوی ارتقای بهره وری نیروی انسانی در یکی از یگانهای دفاعی کشور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

نیروهای مسلح به‌عنوان نهادی است که امنیت، ثبات، آرامش و حفاظت از ارزش­های اساسی و منافع حیاتی ملت و برقراری نظم عمومی را برای جامعه فراهم می­آورند، بر همین اساس باید در بهترین شرایط کارکردی باشند. یکی از عوامل تأثیرگذار، نیروی انسانی است که اگر از بهره­وری بالایی برخوردار باشد باعث افزایش توان رزمی نیروهای مسلح خواهد شد. پژوهش حاضر به بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی می­پردازد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوه جمع­آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و ازنظر نوع داده­ها کمی  است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی یکی از یگان­های دفاعی است که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده و حجم نمونه (با استفاده از روش کوکران در جامعه محدود) به تعداد 160 نفر انتخاب گردید. رواییپرسشنامه با نظر متخصصین و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار (89/0) مورد تائید قرار گرفت و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته­های تحقیق، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی و عوامل فردی  به ترتیب اولویت به‌عنوان عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی احصا و در پایان پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Human Resources Productivity Improvement Model at a Defensive Unit

نویسندگان [English]

 • Ali Farhadi 1
 • Mostafa Lotfi Jalalabadi 2
1 Shahid Sattari University of Science and Technology
2 Faculty member of Shahid Sattari Air University, Tehran,Iran.
چکیده [English]

Armed Forces is an institution that provides security, stability, peace and protection of the fundamental values ​​and vital interests of the nation and the establishment of public order for the community, accordingly, should be in the best possible operating conditions. One of the influential factors is the manpower that, if it is of high productivity, will increase the combat power. The present study investigates the most important factors affecting the productivity of manpower. This research is applied in terms of purpose and in terms of collecting information, descriptive-survey data and in terms of data type is small. The statistical population of the study consisted of all staff members of one of the defensive units. Using simple random sampling method and sample size, 160 people were selected using Cochran method with limited population. After designing and determining the validity and reliability of the questionnaire (89), a structural equation model was used to analyze the data using the Smirnov and Kolmogorov tests. Based on the findings of the prioritization of the factors affecting the productivity of manpower, there are: 1- Management factors 2- Organizational factors 3- Individual factors and finally, suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human resource productivity
 • Organizational factors
 • Management factors
 • Individual factors
 • ابیلی، خدایار و همکاران (1393)، بررسی عوامل مؤثر بر بهره­وری منابع انسانی دانشگر شرکت ملی نفت ایران، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال ششم، شماره 19: 160-131.
 • اعتضادی، شکوفه (1396)، بررسی عوامل مؤثر برافزایش بهره­وری نیروی انسانی در شرکت برق، دوازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره­وری، 12 اسفندماه.
 • اعظم وزیری، سرور، منصوری، حسین و ادیبان، احمد (1388)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک‌های MADM، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 100: 159-135.
 • افروزنیا، علی و توکلی، عبدالله (1395)، بررسی تطبیقی بهره­وری نیروی کار در ایران، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) سال هشتم، شماره 4: 125-105.
 • آقائی، رضا، آقائی، میلاد، آقائی، اصغر (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی با استفاده از مدل  BSC، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) سال هفتم، شماره 4: 49-27.
 • بردران، وحید و ولیجانی، مریم (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره­وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور، پژوهشنامه مالیات، شماره بیست و نهم:  184-165.
 • جعفری، امیر و معمار زاده تهران، غلامرضا (1396)، شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر بهره­وری کارکنان در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی، مجله طب نظامی، دوره 19، شماره 3: 144-134.
 • حیدری،  نظر (1393)، بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی و بهره­وری منابع انسانی، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر.
 • زمانی، هادی؛ مؤمنی فرد، حسین و پرتوی، محمدتقی (1398)، عوامل مؤثر بر توانایی افسران گردان‌های پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال پانزدهم، شماره 47: 142-125.
 • ستاری، راویه و اصلانی، عظیم (1393)، بررسی رابطه بین توانمندسازی و بهره­وری کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
 • شجاعی، سید سعید و همکاران (1395)، شناسایی عوامل مؤثر بر بهره­وری منابع انسانی، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) سال هشتم، شماره 2: 181-161.
 • طالب لو،  مریم (1396)، نقش توانمندسازی کارکنان در ارتقا بهره­وری منابع انسانی، دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران - سازمان صنعت و معدن و تجارت خوزستان.
 • طاهر، بیتا (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 190: 71-58.
 • مبینی دهکردی، الهه و ابراهیمی، مسیح (1395)، تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره­وری سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) سال هشتم، شماره 3: 81-59.
 • مردانی شهر بابک، محمد و خاکی، ابوذر (1398)، ارائه الگوی بهره­وری کارکنان دانشگاه­های نیروهای مسلح با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) سال یازدهم، شماره2:  189-167.
 • مهرابیان، فردین و همکاران (1390)، تعیین عوامل ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. سال سوم، شماره 2 : 58-63.
 • میر محمد صادقی، سید علی‌رضا و همکاران (1397)، شناسایی و رتبه­بندی کارکردهای بهره­وری کارکنان، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) سال دهم، شماره 4: 258-223. 
 • میرکمالی،  سید محمد؛ مصطفی قنبری و مریم صمیمی پطروی (1393)، بررسی رابطه توانمندسازی و بهره­وری نیروی انسانی کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(معاونت نظارت و اعمال مقررات)؛ نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی، مرودشت.
 • نصرت پناه، سیاوش و همکاران (1391)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره­وری نیروی انسانی، دو فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) سال چهارم، شماره 1: 206-189.
 • هاشمی، محسن و دلخواه، جلیل (1394)، تعیین تأثیر استراتژی مدیریت استعدادها بر تعلق‌خاطر کارکنان شهرداری کرج، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
  • Amirchehrazi, K., & Shafizadeh, R. (2016). The relationship between empowerment and the productivity of employees of education system. International Journal of Research in Organizational Behavior and Human Resource Management, 4(1), 115-124.
  • Appelbaum, S. H. Karasek, R. Lapointe, F. & Quelch, K. (2015). Employee empowerment: factors affecting the consequent success or failure (Part II). Industrial and Commercial Training, 47(1), 23-30.
  • Berraies, S., & Hamouda, M. (2018). Investigating the Impact of Assessing the Performance of Employees on the Empowerment and Employability of Work in American Insurance Companies. International Journal of Bank Marketing, 36(2), 336-356.
  • Cho, S.; Woods, R. H.; Jang, S., & Erdem, M. (2006). Measuring the impact of human resource Management practices on hospitality firms' performance, Hospitality Management, 25, 262-277.
  • De Brito, R.P., Oliveira, L.B. (2016). The Relationship between Human Resource Management and Organizational Performance. Brazilian business review, 13(3): 90-110.
  • Jung,Hyo Sun؛ Yoon,Hye Hyun .(2015) Understanding pay satisfaction: The impacts of pay satisfaction on employees’ job engagement and withdrawal in deluxe hotel; International Journal of Hospitality Management; Volume 48, July 2015, Pages 22–26
  • Martin, L.A., Madhok, A., Sanchez, A.M.(2014). The evolution of strategic management research: Recent trends and current directions. BRQ Business Research Quarterly, 17(2):69-76.
  • Phillips, F., Hsieh, C. H., Ingene C. Golden, L (2016). Business schools in crisis. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2(10): DOI: 10.1186/s40852-016-0037-9.
  • Sanchez M.E (2016) A Study of the Relationship between Manpower Productivity and the Empowerment of Ford German Employees. Journal of Clinical Oncolology; 19(1):260-4
  • Susan L (2016) the Effect of Manpower Efficiency on the Empowerment of the Employees of the Manufacturing Companies in France Journal of Academic Medicine; 69(2), PP. 89-102.

  • Tavari, M.; Sokhakeian, M., & Mirnejad, S. (2008). Identification and prioritize the factors affecting the productivity of human resources with MADM technique. Journal of Industry Management, 1(1).71-88. (in Persian)