مطالعه‌ای تجربی در زمینه آسیب‌شناسی بودجه‌ریزی براساس مدل سه‌شاخگی در یک یگان دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

نیروهای مسلح به عنوان نهادی است که امنیت، ثبات، آرامش و حفاظت از ارزش‌های اساسی و منافع حیاتی ملت و برقراری نظم عمومی را برای جامعه فراهم می‌آورند، بر همین اساس باید در بهترین شرایط کارکردی باشد. یکی از عوامل تأثیرگذار، بودجه‌ریزی است اهمیت وجود بودجه مانند خون در رگ‌های سازمان
می‌باشد که اگر با طرح‌ریزی و برنامه درستی همراه نباشد و همچنین کنترل مناسبی بر روی آن وجود نداشته باشد، باعث اتلاف آن و از بین رفتن اعضای حیاتی سازمان خواهد شد. بر این اساس درک موانع و آسیب‌های بودجه‌ریزی به وظیفه مدیران در سازمان‌ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر به بررسی مهم-ترین آسیب‌های فراروی بودجه‌ریزی در سه شاخه ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای می‌پردازد. این پژوهش از از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع داده ها کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان آماد یکی از یگان‌های دفاعی است و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران با جامعه محدود، 95 نفر انتخاب گردید. پس از طراحی و تعیین روایی و پایایی(89/) پرسشنامه ، به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون اسمیرنوف و کولموگروف، آزمون t و آزمون F استفاده شد. براساس یافته‌های تحقیق، اولویت‌های آسیب-های بودجه‌ریزی عبارت اند از: 1- عوامل ساختاری 2- عوامل رفتاری 3- عوامل زمینه‌ای در پایان نیز پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An experimental study in budgeting pathology based on three-dimensional model

نویسندگان [English]

 • Mostafa Lotfi 1
 • Mohammad Karsaz 2
 • Amir Sadeghi 1
چکیده [English]

, tranquility and protection of the fundamental values and vital interests of the nation and establishment of a social order for society. Budgeting is one of the effective factors; the importance of having a budget is like blood in the vessels, which if not accompanied by projecting the correct program and also there is no proper control on it, will cause the loss of vital resources and organization. Accordingly recognition of the damage budgeting has become duty of managers in organizations. This study evaluates the most important budgeting damage in three categories: structural, behavioral and contextual. This research is a descriptive survey. Statistical population includes all logistics staff and the simple random sampling method is used. 95 people were selected by using the limited sample size Cochran. In order to analyze the data was used Kolmogorov-Smirnov, t-test and f- test, after the design and determine the validity and reliability of the measurement tool. According to the research, budgeting damage priorities include: 1- Structural factors 2- Behavioral factors 3- contextual factors. At the end of study offered practical suggestions

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Structural factors"
 • "Behavioral factors"
 • contextual factors"
 • منابع

  • ابوطالب تقوی، مهدی (1390)، مالیه عمومی، تهران، کتابخانه فروردین
  • اسفندیاری صفا، خسرو، عظیمی، امجد، دهقان، حبیب ا...(1392)، آسیب‌شناسی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر بودجه‌ریزی عملیاتی در نزاجا، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 52، ص 90-125
  • پورزمانی، زهرا، صدرفغانی، محسن (1393)، موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان امور مالیاتی، دو فصلنامه حسابداری دولتی، سال اول شماره یک، ص 21-28
  • جوادیان، رضا (1384) کتاب بودجه‌بندی آمادی در یگان‌های نظامی و انتظامی،‌ تهران، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا، اداره کل تدوین متون آموزشی
  • خداداد حسینی، حمید، نایب­پور سید حمید، یاوری، محمد (1390)، بررسی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر بودجه‌ریزی دانشگاه علوم انتظامی، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، شماره 21، ص 125-162
  • دفتر مطالعات برنامه‌وبودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1381)، بودجه‌ریزی در ایران مسائل و چالش‌ها. تهران، دفتر مطالعات برنامه‌وبودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
  • رحمانی فضلی (1394)، چالش‌های نظام بودجه‌ریزی کنونی و مزایای بودجه‌ریزی عملیاتی از منظر دیوان محاسبات کشور، دانش حسابرسی، شماره 35، ص 4-9
  • رمضانی، محمدتقی (1385)، مروری بر مشکلات و نارسایی‌های بودجه‌ریزی در ایران، مجله مصباح، شماره 64، ص 51-68.
  • شبیری­نژاد، علی‌اکبر (1386)، مسائل ساختاری در فرآیند بودجه‌ریزی ایران، مجله علوم سیاسی راهبرد، شماره 43، ص 77-96
  • عزیزی، غلامرضا (1392)، فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی، تهران، انتشارات شهر آشوب
  • فرجوند، اسفندیار، (1393)، فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه، تهران، انتشارات سمت
  • فرزیب، علیرضا، (1392)، بودجه‌ریزی در ایران، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی

  الماسی، حسن (1387)، نظام بودجه‌ریزی دولتی در ایران با نگاهی به مسائل و چالش‌های آن، تهران، انتشارات شهرآشوب.