دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، تابستان 1387 
3. نیروی هوایی، جغرافیا و قدرت فضـایی

صفحه 31-46

بنجامین اس. لامبث؛ احمد مهرنیا