دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز 1385 
2. سیاست و مدیریت : دیدگاه توسعه گرا

صفحه 20-37

محمد اقبال پاک طینت