دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، تابستان 1386 
1. جنگ نَرم

صفحه 1-7

عباسعلی منصوری


8. موشکهای بالستیک

صفحه 105-113

احمد خادم حسینیه


9. بازی جنگ

صفحه 114-122

افشین سرخوش