شناسایی عوامل مؤثر در بروز سوانح آجا (با تأکید بر سوانح خودرویی و کارگاهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2022.526167.1514

چکیده

یکی از اقدامات اساسی جهت پیشگیری از حوادث، تجزیه‌وتحلیل حوادث به وقوع پیوسته و بررسی علل وقوع آن‌ها برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه می‌باشد که هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در بروز سوانح آجا (با تأکید بر سوانح خودرویی و کارگاهی) بود. نوع پژوهش از نوع کاربردی و روش اجرای آن روش دلفی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه صاحب‌نظران بازرسی در یگان‌های تابعه ستاد آجا، بازرسی ستاد آجا و مدیریت سوانح بازرسی آجا که دارای سابقه خدمت بیش از 20 سال بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشد در نظر گرفته شد و در زمینه حوادث و سوانح نیز دارای تجربه عملیاتی باشند و تعداد آن‌ها 6 نفر می‌باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق مصاحبه با صاحب‌نظران و بازبینی اسناد و مدارک می‌باشد. پرسشنامه دلفی در سه مرحله بین صاحب‌نظران پخش و با استفاده از طیف لیکرت ارزش‌گذاری شد و در هر مرحله با استفاده از محاسبه ضریب کندال هر عامل را مورد بررسی قرار دادیم و نتایج نشان داد که با توجه به نتایج پرسشنامه دلفی دور سوم، عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم، تغییر مسیر ناگهانی، حرکت با دنده‌عقب، عدم رعایت فاصله طولی، عدم توانایی در کنترل وسیله، عدم رعایت فاصله عرضی، حرکت در خلاف جهت، از عوامل اصلی بروز سوانح خودرویی و همچنین با توجه به نتایج پرسشنامه دلفی دور سوم، سن، وضعیت تأهل، وضعیت تحصیلی، سابقه کار در کارگاه، سابقه کار در شغل فعلی نوبت‌کاری از عوامل اصلی حوادث کارگاهی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors in the occurrence of AJA accidents (with emphasis on car and workshop accidents)

نویسنده [English]

  • Eainolla Akbarpour
Faculty Member of Command and Staff University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

One of the basic measures to prevent accidents is to analyze the accidents that have occurred and investigate the causes of their occurrence to prevent similar accidents. The purpose of this study was to identify the factors affecting the occurrence of accidents in AJA (with emphasis on car and workshop accidents). The type of research is applied and the method of implementation is Delphi method. The statistical population of this study was all inspection experts in the affiliated units of AJA Headquarters, AJA Headquarters Inspection and Accident Management AJA Inspector who has more than 20 years of service and has a master's degree and has experience in accidents. They are operational and their number is 6 people. The method of data collection in this research is through interviews with experts and review of documents.The Delphi questionnaire was distributed among experts in three stages and evaluated using the Likert scale. In each stage, we examined each factor using the Kendall coefficient calculation and the results showed that according to the results of the third round Delphi questionnaire, Forward, non-observance of the right of way, sudden change of direction, movement with the rear gear, non-observance of longitudinal distance, inability to control the vehicle, non-observance of transverse distance, movement in the opposite direction, Third round, age, marital status, educational status, work experience in the workshop, work experience in the current job shift work are the main causes of workshop accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accidents
  • Car Accidents
  • Workshop Accidents
  • AJA Accidents