طراحی الگوی اثربخش توانمندسازیِ روان‌شناختی کارکنان دانشگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تکنیک دلفی فازی (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه فرماندهی و ستاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، آموزش و پرورش استان همدان، همدان، ایران.

10.22034/qjmst.2022.532933.1553

چکیده

کارکنان زمانی می‌توانند به‌خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به‌خوبی بشناسند؛ ابزاری که می‌تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرآیند توانمندسازی روان­شناختی است. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی اثربخش توانمندسازیِ روان­شناختی کارکنان دانشگاه‌های آجا از دیدگاه خبرگان این سازمان پرداخت. پژوهش، ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر رویکرد، کیفی و ازنظر روش تحقیق، توصیفی اکتشافی بود. مشارکت‌کنندگان در پژوهش را همه‌ی خبرگان دافوس آجا در حوزه‌ی توانمندسازی روان­شناختی که غنی از اطلاعات بودند و بینشی عمیق نسبت به پدیده موردنظر داشتند تشکیل دادند. روش انتخاب مشارکت‌کنندگان هدفمند بود و انتخاب تعداد ایشان تا رسیدن به حد اشباع نظری، ادامه یافت (در این پژوهش، اشباع نظری در حد 10 خبره به دست آمد). ابزار سنجش، یک پرسش‌نامه‌ی 60 سؤالی نیمه ساختاریافته پژوهشگر ساخته بود که با بررسی یافته‌های پیشین، گردآوری و سپس به کمک فن دلفی فازی در دو مرحله، برای خبرگان ارسال و درنهایت 61 سؤال نهایی حاصل شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که الگوی اثربخش توانمندسازی روان­شناختی کارکنان دانشگاه‌های آجا، مشتمل بر 3 بعد فردی، سازمانی، فرا سازمانی و 12 مؤلفه‌ی صفات فردی، سلامت­ روان، اعتقادی، اخلاقی، توانایی‌های ویژه، راهبردهای مدیریتی، فرهنگ‌سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، سیاسی–قانونی و فنآورانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an effective model for psychological empowerment of military staff of the Islamic Republic of Iran based on the fuzzy Delphi technique (Case Study: Command and Staff University)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mohammadi 1
  • Ebrahim Ghasemi 1
  • Javad Mohammadi 2
1 Faculty Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 MSc in Clinical Psychology, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Employees can perform their tasks well when they have the necessary skills, knowledge and ability to know the goals of the organization well. One tool that can help managers in this regard is the process of psychological empowerment. The present study examines the dimensions, components and
indicators of an effective model of psychological empowerment of AJA university staff from the perspective of experts of this organization. The research was applied in terms of purpose, qualitative in terms of approach and descriptive in terms of research method. The statistical population of the study consists of all DAFOOS AJA experts in the field of psychological empowerment who have a thorough knowledge of the organization and its goals and tasks. The sampling method was purposive and the number of samples continued until the theoretical saturation (in this study, the theoretical saturation was 10 experts). The assessment tool was a semi-structured 60-item questionnaire that was collected by the researcher, which was collected after reviewing the previous findings and then sent to the experts in two stages using fuzzy Delphi technique, and finally 61 final questions were obtained. Findings indicate that the effective model of psychological empowerment of AJA University staff, consisting of 3 dimensions of individual, organizational, meta-organizational and 12 components of personal traits, mental health, belief, moral, special abilities, management strategies,Organizational culture, organizational structure, cultural - social, economic, political-legal and technological.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Empowerment
  • Fuzzy Delphi
  • Command and Staff University
  • Army of the Islamic Republic of Iran