تحلیلی برکاربرد اینترنت اشیاء در شبکه پدافند هوایی از منظر آسیب‌ها و تهدیدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه پدافندهوایی خاتم الانبیا(ص)، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2022.545564.1639

چکیده

روند رو به رشد فناوری و توسعه رویکرد شبکه‌ای در آینده در حوزه‌های مختلف نظامی و غیر نظامی از یک سو و اثر گذاری آن بر سامانه‌های پدافندی از سوی دیگر این مهم را مورد تاکید قرار می‌دهد که، با توجه به هوشمندی و خودکار شدن سلاح‌های نسل جدید و انجام ماموریت‌ها تحت کنترل و هدایت شبکه فرماندهی و کنترل، در راستای استفاده از شبکه‌هایی مانند IoT، لازم است همواره با پایش تهدیدها و رصد فناوری‌های مورد استفاده، نسبت به رفع نقاط ضعف و ارتقاء آمادگی دفاعی اقدام نمود. حملات برق آسای هوایی با استفاده از انواع تجهیزات و سلاح‌های مدرن باعث شده، سامانه‌های پدافند هوایی تحت پوشش شبکه یکپارچه در خط مقدم درگیری و اولویت اول در مباحث دفاعی قرار گیرند. هدف اصلی پژوهش بررسی و تحلیل کاربرد اینترنت اشیاء در شبکه پدافند هوایی از منظر آسیب‌ها و تهدیدها است که با توجه به ماهیت موضوع، نوع تحقیق توسعه‌ای-کاربردی و روش آن توصیفی با رویکرد آمیخته کمی و تحلیل محتوای کیفی است. جهت احصاء عوامل محیطی از جامعه آماری شامل 16 نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه پدافند هوایی و شبکه و آشنا به مباحث دفاعی راهبردی بصورت هدفمند جهت مصاحبه عمیق استفاده گردید. یافته‌های تحقیق مشتمل بر تعداد 13 مقوله فرعی (عوامل محیط داخلی و خارجی) به عنوان چالش‌ها می‌باشد که نهایتا 9 مقوله فرعی مرتبط با تعداد 4 مقوله اصلی تعیین و رتبه بندی شده و در انتها پیشنهادهای مرتبط در راستای هدف تحقیق ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the use of the Internet of Things in an air defense integrated network in terms of vulnerabilities and threats

نویسنده [English]

  • Iraj Bakhtiari
Assistant Prof. In strategic management of Khatam-Al-Anbia University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The growing trend of technology and the development of a network approach in the future in various military and civilian areas on the one hand and its impact on defense systems on the other hand emphasizes this important that Considering the intelligence and automation of the new generation weapons and carrying out missions under the control and guidance of the command and control network, in order to use networks such as IoT, it is necessary to always monitor the threats and technologies used to eliminate weaknesses and Improved defense readiness.Crucial strikes using a variety of modern equipment and weapons have made air defense systems covered by an integrated network at the forefront of the conflict and a top priority in defense matters. The main purpose of this research is to study and analyze the use of IoT in the air defense network from the perspective of injuries and threats. In order to enumerate environmental factors, the statistical population, including 16 experts in the field of air defense and network and familiar with strategic defense issues, was purposefully used for in-depth interviews.Findings of the research include 13 sub-categories (external and internal environmental factors) challenges. Finally, 9 sub-categories related to the 5 main categories have been determined and ranked, and at the end, related suggestions are presented in line with the research goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IoT
  • Command and Control
  • Challenges
  • Air Defense Network