‌تحلیلی بر اثرات تغییر اقلیم بر فعالیت‌های نظامی در استان اصفهان بر مبنای شاخص میسنارد و سناریوهای آینده‌پژوهانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.

2 استادیار اقلیم شناسی، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2022.543615.1624

چکیده

نظر به رابطه تنگاتنگ امور نظامی و تغییرات اقلیمی، سازمان‌های نظامی، ضروری است تا در برنامه‌ریزی‌ها و طراحی آینده خویش پتانسیل تأثیرات تغییر اقلیم را در این ارتباط مدنظر قرار دهند. در این پژوهش به‌منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر فعالیت‌های نظامی در استان اصفهان، از داده شبیه‌سازی شده برونداد مدل جفت شده hadGEM2-ES از سری مدل‌های CMIP5، بر اساس سناریوهای واداشت تابشی RCP 8.5 (بدبینانه) و RCP 4.5 (خوش بینانه) استفاده شده است. همچنین با استفاده از شاخص اقلیم بیوکلیمایی میسنارد(ET) و همچنین با استفاده از نرم افزار GIS در درون‌یابی، تعمیم داده‌های نقطه‌ای به پهنه‌ای و ترکیب نقشه‌ها، زمان‌ها و مکان‌های مساعد جهت فعالیت نظامی برحسب فیزیولوژی بدن در استان اصفهان طی دوره آماری 20 ساله (2019-1999م) و برای دوره آینده (2059-2040م) مشخص شده است. تحلیل داده‌ها نشان داد که ماه سپتامبر بیشتر سطح استان در شرایط بهینه جهت فعالیت نظامی می‌باشد که میزان آن در دوره پایه بیشتر از دو سناریو بدبینانه و خوش‌بینانه است. بر اساس نتایج به دست آمده در فصل تابستان مناطق مرتفع و در فصل بهار مناطق کم ارتفاع استان جهت امور نظامی بهینه انتخاب شده است و در فصل زمستان و پاییز (نوامبر و دسامبر) شرایط سرد حاکم است که با توجه به داده به‌دست آمده از میزان شاخص میسنارد در سناریو بدبینانه به سمت کرانه پایین طبقه سرد تمایل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of climate change on military activities in Isfahan province based on the Misnard index based on future research scenarios

نویسندگان [English]

  • Davood Amini Gheshlaghi 1
  • hasan rezaei 2
1 Assistant Prof. at Department of Geography, Officer University of Imam Ali, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof. at Department of Geography, Officer University of Imam Ali, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Given the close relationship between military affairs and climate change, military organizations need to consider the potential effects of climate change in their future planning and design. In this study, in order to investigate the effects of climate change on military activities in Isfahan province, we used the simulated output of the hadGEM2-ES paired model from the CMIP5 model series, based on RCP 8.5 (pessimistic) and RCP 4.5 (optimistic) radiation induction scenarios. Has been. Also using Misnard Bioclimatic Climate Index (ET) and also using GIS software in interpolation, generalization of point-to-area data and combination of maps, times and places suitable for military activity in terms of body physiology in Isfahan province during a 20-year statistical period (2019-1999) and for the next period (2040-2059). Data analysis showed that September is mostly in the province in optimal conditions for military activity, which in the basic period is more than two scenarios pessimistic and optimistic. Based on the results obtained in the summer, the highlands and in the spring, the lowlands of the province have been selected for optimal military affairs, and in the winter and autumn (November and December) cold conditions prevail, which according to the data obtained from the amount in the pessimistic scenario, the Misnard index tends to the lower edge of the cold class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Misnard Index
  • Military Affairs
  • Isfahan