ارائه راهبردهای مناسب پژوهش‌های غیرصنعتی آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2022.550432.1680

چکیده

انجام پژوهش‌های غیرصنعتی برای اعتلای توان و پویایی نیروهای مسلح، نه یک تلاش جاری، که یک ضرورت مسلم و حرکتی تحول ساز است. بنابراین ارتش جمهوری اسلامی ایران که وظیفه‌ای خطیر حفظ استقلال، تمامیت ارضی و امنیت مرزهای کشور را بر عهده دارد، با درک این مهم، طی سه دهه اخیر اقدامات و فعالیت‌های مختلفی برای رشد و توسعه پژوهش‌های غیرصنعتی در سطوح مختلف سازمانی انجام داده است. بااین‌وجود، فعالیت‌های صورت گرفته تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله زیادی دارد. لذا این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای مناسب پژوهش‌های غیرصنعتی آجا انجام پذیرفته است. این پژوهش بر مبنای دستاورد پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی و برمبنای ماهیت و اهداف پژوهش از نوع توصیفی می‌باشد که با روش زمینه‌ای مورد انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و کارشناسان واجد شرایط آجا بوده که در فرایند پژوهش از نقطه نظرات آن‌ها بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده‌ها علاوه بر فنون تحلیل‌های راهبردی از روش تحلیل محتوای تلخیصی نیز بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جهت توسعه و ارتقای پژوهش‌های غیرصنعتی آجا هفت دسته راهبرد تحولی می‌باید در دستور کار ستاد آجا قرار گیرد که مهم‌ترین آن بهینه‌سازی ساختار پژوهش‌های غیرصنعتی آجا و نیز توانمندسازی و پرورش فرماندهان و مدیران مراکز و دفاتر پژوهش‌های غیرصنعتی آجا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of appropriate strategies for non-industrial researches of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Nabi ollah Dehghan
Associate Prof. at Department of Management, Industrial Engineering and Management Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Conducting non-industrial researches to enhance the strength and dynamism of the armed forces is not a current effort, but a basic necessity and a transformational movement. Therefore, the army of the Islamic Republic of Iran, which has the serious task of maintaining the independence, territorial integrity and security of the country's borders, by Realizing this important, during the last three decades, it has taken various activities for the growth and development of non-industrial researches at different organizational levels. However, the activities carried out are far from reaching the desired point. Therefore, this study was conducted with the aim of presentation of appropriate strategies for non-industrial researches of the Army of the Islamic Republic of Iran. This research based on the Achievement is applied research and based on the nature and an objective of the research is a descriptive type that was done with the case study method.  The statistical population of the study was qualified experts whose points of view were used in the research process. In addition to strategic analysis techniques, Summative Content Analysis method was used to analyze the data. Research findings show that in order to develop and promote AJA non-industrial researches, seven categories of transformation strategies should be included in the agenda of AJA headquarters. The most important of which is the optimization of the structure of AJA non-industrial researches and also the empowerment and training of commanders and managers of AJA non-industrial researches centers and offices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-industrial research
  • Strategy
  • Army of the Islamic Republic of Iran (AJA)