مطالعه تطبیقی سرفصل‌های آموزشی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی زمینی ارتش خلق چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2022.116162.1347

چکیده

این پژوهش به تطبیق سرفصل­‌های آموزشی دافوس آجا و دافوس زمینی ارتش چین  می­‌پردازد. سرفصل دروس از ارکان اصلی هر نظام آموزشی است. بحث سرفصل‌های آموزشی در دافوس و روش آموزش و محتوا و متون آموزشی هر دانشگاه و یا دانشکده فرماندهی و ستاد مبتنی بر سیاست‌های آموزشی ارتش آن کشور تدوین می‌شود. بنابراین تطبیق سرفصل دروس آموزشی دافوس آجا و دافوس ارتش خلق چین از این جنبه دارای اهمیت است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از "مقایسه سرفصل‌های آموزشی دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران با سرفصل‌های آموزشی (دروس نظری، دروس عملی) دافوس ارتش خلق چین، چه مطلوبیت‌هایی ایجاد می­نماید؟" هدف اصلی تحقیق نیز ایجاد مطلوبیت برای سرفصل دروس آموزشی دافوس از طریق مقایسه سرفصل‌های آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی(دافوس) ارتش جمهوری اسلامی با سرفصل‌های آموزشی دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی زمینی ارتش خلق  چین و ارائه سرفصل‌های مناسب جهت دافوس آجا، روش پژوهش تطبیقی است. مطالعه تطبیقی یکی از روش‌های پژوهش است که در آن دو یا چند متغیر یا مورد در قیاس با یکدیگر بررسی می­‌شوند، با این هدف که با توصیف و تبیین اشتراک­‌ها و تفاوت­‌ها، بتوان به تفسیر­ها و احتمال تعمیم­‌های تازه دست‌یافت. در این تحقیق محقق ابتدا به تحلیل تطبیقی سرفصل دروس دافوس ارتش ج.ا.ا ایران با دافوس زمینی ارتش جمهوری خلق چین پرداخته و با توجه به سیاست‌های آموزشی دو ارتش، اقدام به پیشنهاد سرفصل دروس دافوس آجا نموده است، ازجمله مهم‌ترین این پیشنهاد‌ها نیز آموزش دروس مرتبط با طراحی یک عملیات مشترک با کشورهای دارای دیدگاه­‌های مشترک منطقه‌­ای با ج.ا.ا، توسط دافوس ارتش ج.ا.ا می­‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Educational Courses of DAFOS of AJA and People's Army of China Regarding Future Threats

نویسندگان [English]

  • Behzad Boronak 1
  • Ali Imani 2
1 MSc. in Defensive Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof. AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study compares the DAFOS educational courses of AJA and of the People's Army of China with a view to future threats. Course titles are one of the main pillars of any educational system. The discussion of advanced education in DAFOS differs from previous threats to countries that are relevant and already exist, and the method of education and content and the subject and higher education of each university or student of the commander and staff are different depending on That will change in the future. The main purpose of this research is to compare AJA Master of Defense Educational Management (DAFOS) with the educational title of Chinese military DAFOS according to the new threats and to provide a suitable presentation for Davos AJA. The research method is comparative, comparative study is a research method in which two or more variables are scrutinized in comparison with each other, with the aim of describing and explaining the similarities and differences due to new interpretations and the possibility of new corrections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative study
  • Educational Polices
  • AJA Command and Staff University
  • Collage of People's Army of China