بهینه‌سازی روش نگهداری و تعمیر سامانه‌های پشتیبانی زمینی هواپیما در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تحقیق در عملیات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2022.529743.1532

چکیده

توان رزمی نیروی هوایی و پرواز هواپیماهای شکاری و ترابری وابستگی شدیدی به حاضربکاری سامانه‌های پشتیبانی زمینی هواپیما دارد و در صورت آماده نبودن این سامانه‌ها، هواپیماهای شکاری و اکثر هواپیماهای مسافربری و ترابری قادر به پرواز نمی‌باشند. هدف این پژوهش تعیین میزان تأثیر مؤلفه‌های نظارت و بازرسی، کارکنان فنی و تجهیزات بر بهینه‌سازی روش نت سامانه‌های پشتیبانی زمینی هواپیما بوده و سؤال عمده پژوهش، میزان تأثیر عوامل (نظارت و بازرسی، کارکنان فنی و تجهیزات) بر بهینه‌سازی روش نگهداری و تعمیر سامانه‌های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا چقدر است؟ که بر این اساس نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی با رویکرد آمیخته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فرماندهان صاحب‌نظر و مسئولان بخش تجهیزات پشتیبانی زمینی هواپیما در یکان‌های نهاجا بوده که با احتساب ضریبی برابر 120 نفر می‌باشند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته تحت عناوین نظارت و بازرسی، کارکنان فنی و تجهیزات صورت پذیرفته است. جهت بررسی رابطه موجود میان متغیر مستقل و متغیرهای تابع از آزمون ضریب همبستگی خی دو استفاده شده است. در سطح معنی‌داری پنج درصد، صحت فرضیه‌های پژوهش مورد تائید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه نظارت و بازرسی بیشترین تأثیر را بر بهینه‌سازی روش نت سامانه‌های پشتیبانی زمینی هواپیما در نهاجا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization repair And Maintenance Method of Aircraft Ground Support Systems at Islamic Republic of Iran Army Airforce.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Partovi 1
  • Mohammad reza Mohammadi Toudeshki 2
  • Mohamad Taghi Janparvar 3
1 Assistant Prof. in OR , Command and Staff University. Tehran. Iran.
2 Faculty Member of Command and Staff University. Tehran. Iran.
3 MSc. in Defensive Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The combat capability of the air force and the flight of fighter and transport aircraft are highly dependent on the presence of ground support systems. The resence of a large number of ground support systems in aircraft repair centers and overhaul centers for heavy repairs indicates the existence of deficiencies in maintenance and repair methods. Aircraft ground support equipment has always faced the problem of increasing maintenance and repair costs, and the statistics of ground-based aircraft support systems have an upward trend, which is now looking for a solution to control the current situation. the Purpose of this study is to explain how to optimize the maintenance method of aircraft ground support systems in nahaja. and the main research question: optimizing the maintenance of aircraft ground support systems in nahaja how should it be? which is based now the type of applied research and the method of doing it are descriptive and intergrated with the approach. The statistica population of the study includes all expert commanders and officials of the aircraft ground support equipment department in nahaja units, which is a factor of 120 people. at a significance level of five percent, the accuracy of the research hypotheses is constrained. the innovation of this research is counting and extracting instrutions for using aircraft ground support systems, improving the scheduling process of using equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air force
  • Optimization
  • Maintenance And repair .Aircraft Ground Support Systems