چگونگی کاربرد یگان‌های توپخانه صحرائی در مقابله با گروه‌های تروریستی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

3 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تبیین چگونگی کاربرد توپخانه صحرائی در مقابله با گرو­ه­های تروریستی مبتنی بر پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه فرماندهان توپخانه نزاجا از رده گردان به بالا می‌باشند. حجم نمونه در مرحله مصاحبه به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 12 نفر و برای پرسشنامه با فرمول کوکران به تعداد 50 نفر محاسبه و نمونه‌‎گیری به روش طبقه‌ای تصادفی انجام‌شده است. اندازه‌گیری داده‌ها برای تبیین تاکتیک توپخانه صحرائی با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای آزمون فرضیه­های پژوهش با ابزار پرسشنامه 27 سؤالی بوده است. روایی ابزار اندازه‌گیری به روش محتوایی و با تأیید خبرگان و پایایی آن برای مصاحبه با پایایی بازآمون (91 درصد) و پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ به میزان (90/0) محاسبه‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که؛ 1) سازمان برای رزم توپخانه جهت مقابله با گروه­های تروریستی بایستی به‌صورت غیرتمرکزی و آتشباری باشد، 2) طرح‌ریزی آتش توپخانه بایستی در ابتدا به‌صورت مشروح و کامل و در ادامه ساده و تعجیلی ‌باشد، و 3) شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توپخانه نیز باید به‌صورت تعجیلی و پراکنده در عرض و عمق منطقه ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating how Field Artillery Units are Used against Terrorist Groups

نویسندگان [English]

  • Saied Reza Matesh 1
  • Behnam Golshahi 2
  • Mahammad Ali Artoon 3
1 Faculty Member of AJA Staff and Command University
2 Assistant Prof. in HRM of AJA Staff and Command University
3 MSc. in Defensive Management of AJA Staff and Command University
چکیده [English]

The present research has been aimed to explain the tactics of field artillery against terrorist groups based on mixed research (qualitative- quantitative). The statistical population has consisted of all artillery battalion commanders and above. The sample size in the interview phase was calculated 12 persons through judgmental sampling method and questionnaire phase were calculated 50 persons with Cochran formula and Stratified Random Sampling. Data were measured using a semi-structured interview for explaining field artillery tactics and using a 27-question questionnaire to test research hypotheses. The validity was confirmed for the questionnaire and interview by experts. Also the reliability was confirmed for interview with retest reliability (91%) and questionnaire with Cronbach's alpha (0.90). The result showed; 1) Organization for fighting should be decentralized and firebombed to combat terrorist groups, 2) Artillery fire planning should be detailed at first and followed should be hasty and detailed, and 3) The identification, selection and occupation of the artillery position should be diffused and hasty across the width and depth of the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Terrorist Groups
  • Organization for fighting
  • fire planning
  • identification
  • selection and occupation of the artillery position"
احمدی، امین اله. (1389). مأموریت‏های تاکتیکی توپخانه، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی، صص 50 و 53.
جلالی، غلامرضا. (1388). مبانی نظری پدافند غیرعامل با رویکرد تهدیدات جدید، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، ص 38.
دلیر، نیره. (1397). بررسی و تحلیل راهبردهای نظامی جنگ های سامانیان و صفاریان، فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ، 2 (1): 52-31.
سعیدی‌فر، علی‌اشرف. (1395). کاربرد توپخانه در مقابله با نیروهای تکفیری. اصفهان: انتشارات مرکز آموزش توپخانه.
شریف‌کاظمی، مسعود. (1397). آیین‌نامه تکنیک توپخانه صحرایی در رزم ناهمتراز. اصفهان: انتشارات مرکز آموزش توپخانه.
شمشیرگرها، محبوبه. (1396). مراحل جریان تاریخ نگاریِ جنگ ایران و عراق در غرب، نشریه تاریخ­نگری و تاریخ­نگاری (علوم انسانی)، 27 (20): 131-109.
عارف، غلامرضا. (1377). تاکتیک تخصصی توپخانه صحرایی ویژه دوره مقدماتی، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی مراتو، صص 110- 95.
عارف، غلام‌رضا. (1380). طرح‌ریزی آتش، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه ‌صحرایی مراتو، صص 60-40.
غضنفری، مهناز. و نقوی، رضا. (1397). بی­طرفی در جنگ­های هوایی، نشریه قانون­­یار، 2 (6): 184-173.
کامیاب، سعید. (1390). تاکتیک توپخانه در رزم ناهمتراز، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه صحرائی مراتو،  ص 13.
گروه مؤلفین مراتو. (1394). آیین‌نامه کاربرد توپخانه در رزم ناهمتراز، اصفهان: انتشارات مرکز آموزش توپخانه.
مظلوم خراسانی، محمد. (1398). انسان، اسلحه و جنگ، نشریهعلوم اجتماعی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد)، 7 (1): 211-169.
میرزایی، یونس. (1397). آیین‌نامه تاکتیک توپخانه صحرایی در رزم ناهمتراز. اصفهان: انتشارات مرکز آموزش توپخانه.
آتشگاهی، حسن.، یزدانی، اسماعیل.، رضاییان، هانی. و بهارلو، اصغر. (1397). طراحی و پیاده‌سازی سامانه بومی طرح تیر دیجیتال توپخانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی توپ 155 م م خود کششی)، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 14 (44): 89-69.
گشته، محمدرضا. (1396). تبیین و شناخت مبنای تفکر تکفیر در عقاید گروه‌های تکفیری، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 13 (41): 181-159.
قاسمی، مجید. و رضایی، عباس. (1395). عملیات کلاسیک تیپ مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه‌های تکفیری، تارشگری، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 12 (36): 103-83.
مطاعی، مسعود. (1397). عملکرد توپخانه صحرایی نزاجا در هشت سال دفاع مقدس، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 14 (43): 184-157.