مؤلفه‌ها و ویژگی های فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مجمع تشخیص مصلحت نظام

چکیده

تجربیات جنگ­های اخیر نشان داده است که شبکه‌های فرماندهی و کنترل منسجم و هوشمند به‌عنوان اصلی‌ترین رکن فرماندهی و اداره صحنه نبرد است. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین مؤلفه‌ها و ویژگی­های فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد انجام شد. روش تحقیق با رویکرد کیفی با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. نوع تجزیه‌وتحلیل بکار رفته در این تحقیق با استفاده از آمار ناپارامتریک استنباطی (تحلیل بار عاملی از طریق لیزرل در نرم­افزار SPSS ) و توصیفی (فراوانی و میانگین) بود. نتایج تحقیق نشان داد که فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد به ترتیب شامل چهار مؤلفه­ است که عبارت‌اند از: 1) تصمیم­گیری با پنج ویژگی 2) اقدام با سه ویژگی 3) مشاهده با هشت ویژگی 4) توجیه با چهار ویژگی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components and features of intelligent command and control on the battlefield

نویسنده [English]

  • Mohsen Rezaee
چکیده [English]

In today's battlefield, the existence of a centralized integrated system with decentralized implementation (which we mean the integrated command and control system) can effectively manage the activities of units and operating forces. The experiences of recent wars have shown that coherent and intelligent command and control networks are the mainstay of battlefield command and control. Therefore, considering the importance of intelligent command and control in the battlefield, researchers intend to study its components and characteristics. Therefore, determining the components and characteristics of intelligent command and control in the battlefield was the aim of this study; The corresponding research question was raised. The research method was determined by a qualitative approach using a descriptive, analytical method and the type of research is applied. The type of analysis used in this research was inferential non-parametric statistics (laser load factor analysis in SPSS software) and descriptive (frequency and mean). The results indicate that intelligent command and control in the battlefield consists of four components, respectively: 1) decision-making component with five characteristics 2) action component with three characteristics 3) observation component with eight characteristics 4) component Justification has four characteristics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Command and Control
  • battle scene