بررسی رابطه بین راهبردهای نیروی کار احساسی و رفتارهای غیروظیفه ای کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای،

2 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان. پژوهشگر و مدرس دانشگاه.

چکیده

تأثیر کار احساسی که به‌طور عمده در رابطه با رفتار وظیفه‌ای و رسمی کارکنان درگیر در بخش خدمات مورد بررسی قرار گرفته است، می‌تواند در رفتارهای غیر وظیفه‌ای اعضای سازمان نیز گسترش یابد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نیروی کار احساسی بر رفتارهای غیر وظیفه‌ای کارکنان که شامل رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کاری است، انجام شده است.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان نیروی انتظامی یکی از مراکز فرماندهی در شهر اراک تشکیل می‌دهد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه، نمونه‌گیری انجام نشد و تمامی افراد به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها سه پرسشنامه استاندارد نیروی کار احساسی دیفندورف و همکاران (2005) و رفتار شهروندی سازمانی لی و آلن (2002) و رفتار انحرافی کاری رابینسون و بنت (2000) بود. به‌منظور سنجش روایی از روایی صوری و به‌منظور سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون ضریب همبستگی تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین راهبرد بازیگری عمیق با رفتار انحرافی سازمانی رابطه منفی و بین راهبرد بازیگری عمیق با رفتار شهروندی فردی رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Labour and non-task behaviors

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahimi 1
  • Najibeh Abbasi Rostami 2
1 -
2 -
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of emotional labor on employees' non-task behaviors Which includes organizational citizenship behavior and deviant behavior. The research method is descriptive correlational. The statistical population of this study is police forces in Markazi province. Due to limited community size, sampling was not performed and all individuals were selected as samples. Data gathering tools were three standard questionnaires of Deffendorf et al. (2005) and organizational citizenship behavior (Lee and Allen, 2002) and Robinson and Bennett (2000) work deviantbehavior. Data were analyzed using SPSS software and correlation coefficient test. The results of the study showed that there is a negative relationship between Apparent acting behavior strategy and organizational deviant behavior, and there is a positive correlation between deep acting strategy and individual citizenship behavior. The results of the study showed that there is a negative relationship between Apparent acting behavior strategy and organizational deviant behavior, and there is a positive correlation between deep acting strategy and individual citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Labor
  • non-task behaviors
  • Organizational citizenship behavior
  • deviant workplace behavior