شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی کارکنان پایور و مدیران ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

سکوت سازمانی پدیده­ای است که طی آن، کارکنان از اظهار ایده‌ها، نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات و مسائل سازمانی، تعمداً خودداری می­نمایند ‌و باعث می‌شود کارکنان با مدیران و همکاران خود در بیان ایده­ها و چاره‌جویی برای حل مشکلات سازمان، مشارکت نداشته و بی­تفاوت از کنار مشکلات عبور کنند. هدف مقاله حاضر تبیین شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی کارکنان پایور در ابعاد مدیریتی و سازمانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق کاربردی، با مطالعه دیدگاه­های علمی موجود در کتب و مقالات، مصاحبه با خبرگان آجا و پرسشنامه، با حجم نمونه 252 نفر از کارکنان و مدیران ستاد آجا انجام شده است. نتایج نشان داد که مهم­ترین شاخص­های مؤثر بر سکوت سازمانی در کارکنان و مدیران ستاد آجا عبارت‌اند از: عدم استقبال مدیر یا فرمانده از بازخوردهای کارکنان، وجود تفاوت­های شناختی و فردی، قومی، تجربی و دانشی بین مدیر، فرمانده و کارکنان و نیز شاخص، ضعف در توجه کافی فرمانده به نیازهای مادی و معنوی کارکنان. همچنین در بُعد سازمانی عواملی مانند؛ کمبود مشاغل سازمانی و یا عدم توسعه شغلی کارکنان، فقدان مکانیسم بازخورد از پایین به بالا و نیز وجود ضعف­های اجرایی و محتوایی در سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان از دیدگاه گروه نمونه، مورد تبیین قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Factors Affecting the Organizational Silence of Payroll Staff and Army Staff of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

1306/5000
Organizational silence is a phenomenon in which employees refrain from expressing ideas, opinions, and information about organizational issues and issues, causing employees and managers to share ideas and work out solutions to problems. Organizations do not have to participate and pass through problems indifferently. The purpose of this article is to explain the factors affecting the organizational silence of the personnel in managerial and organizational dimensions in the Islamic Republic of Iran Army. The present study seeks to answer the question of what are the factors affecting the organizational silence of the staff and managers here? This research is an applied one and has been compiled by studying the scientific perspectives in books and articles, interviewing Ajay experts and questionnaires. The reliability coefficient was calculated as 0.87 by Cronbach's alpha and the sample size was 252 employees and managers of AJA. Results showed that the most important factors affecting organizational silence in AJA staff and managers was the lack of acceptance index. Manager or commander of staff feedback, cognitive and individual, ethnic, empirical and knowledge differences between manager, commander and staff, as well as indicator, weakness in commander's adequate attention to the material and spiritual needs of employees, as well as organizational factors such as lack Organizational occupations or lack of staff job development, lack of bottom-up feedback mechanisms and indicators, lack of performance And content for employee performance evaluation system from the perspective of the sample group, the account is located.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Silence
  • Management Factors
  • Organizational Factors
  • Personnel and Managers of the Islamic Republic of Iran Army