تأثیر دانش‏ ‏پژوهی آموزشی بر عملکرد اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

مفهوم دانش‌پژوهی و به‌ویژه، دانش‌پژوهی ‏آموزشی، از مفاهیمی است که در دو دهه اخیر، در حوزه آموزش عالی، مورد توجه قرار گرفته است. اخیراً نیز قرار گرفتن این مفهوم در ماده یک آئین‌نامه ارتقای رتبه اعضای هیات ‌علمی، توجه به این مسئله را وارد مرحله جدیدی کرده است. از این رو این پژوهش کاربردی، با روش توصیفی و رویکرد آمیخته و با هدف بررسی میزان تاثیر دانش‏پژوهی آموزشی بر عملکرد اساتید دانشگاه فرماندهی ستاد آجا انجام شد. جامعه موردمطالعه شامل کلیه اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا و جامعه آماری این پژوهش اساتید سازمانی دانشگاه بوده که با استفاده از فرمول کوکران و  با سطح اطمینان 95% و خطای قابل تحمل(d) 1/0 حجم نمونه 46 نفر محاسبه، و به علت همگن بودن جامعه آماری از روش نمونه‏گیری ساده تصادفی استفاده شد. در این پژوهش در گام اول (کیفی) از طریق مصاحبه با خبرگان و صاحب‏نظران داده‏های جمع‏آوری شده از اسناد و مدارک و مصاحبه دسته‏بندی، پردازش و تصمیم‏گیری (قضاوت) انجام گرفت و در گام بعدی (روش کمی) با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده‏ها پرداخته و میزان تأثیر دانش‏پژوهی آموزشی بر عملکرد اساتید این دانشگاه بررسی و در جهت ارتقاء عملکرد اساتید در مبحث دانش‏پژوهی آموزشی، پیشنهادات کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Educational Scholarship on the Performance of Professors of AJA Command and Staff University

نویسنده [English]

 • Ali ashraf Saeidi Fard
Ph.D. student in Geopolitics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper aimed to investigate the effect of educational scholarship on the performance of the professors of AJA Command University. The study population included all professors of AJA Command and Staff University and the statistical population of this study was the organizational professors of the university which was calculated using Cochran's formula with a 95% confidence level. In this research, in the first (qualitative) step, through interviews with experts, the data collected from documents and interviews were categorized, processed, and judged, and in the next step ( Quantitative method) Using descriptive and inferential statistics, the data were analyzed and the effect of educational research on the performance of the professors of this university was investigated and practical suggestions were provided to improve the performance of professors in the field of educational research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational Research
 • Performance of professors
 • Educational Management and Leadership
 • Educational Planning
 • University of Command and Staff
 • اچسون،کیت، گال، مردیت دانین. (1380). نظارت و راهنمایی تعلیماتی، ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران: نشرکمال تربیت.
 • اسدیان، سیروس، پیری، موسی، سعادت‏فر، رحمت.( بهار و تابستان1396). تدریس اثربخش در آموزش عالی بر اساس تجارب حرفه‌ای استادان و ارتباط آن با تدریس خود-گزارشی، مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ، شماره15،135-127
 • بیلر، رابرت.(1394). کاربرد روان شناسی در آموزش، کدیور، پروین، تهران: نشردانشگاهی.
 • تایلر، رالف. (1396). اصول اساسی برنامه‏ریزی درسی و آموزشی، ترجمه تقی پور ظهیر، انتشارات آگاه.
 • تقی پور ظهیر، علی. (1370). مقدمه ای بر برنامه‏ریزی درسی و آموزشی، انتشارات آگاه، تهران.
 • ثمری، عیسی. (1394). مبانی نظری توسعه آموزش عالی و سیستم دانشگاه، تهران: انتشارات آفاق کلام.
 • جلیلی، محمد. (تابستان 1388). دانش‏پژوهی آموزشی و کاربرد آن در ایران، مجله آموزشی در علوم پزشکی،175-167.
 • حشمتی نبوی، فاطمه؛، ونکی، زهره.(1393). مدرس بالینی اثربخش: یک مطالعه کیفی، مجله پژوهش پرستاری، 64-59.
 • خندقی، امین، سیفی، غلامعلی .(1392). توانمندی‏ها و مهارت‏های مؤثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه، فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، شماره  69، 119-128.
 • داودی،بنی شهره. (1393). مقایسه ویژگی‏های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، فصلنامه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پژشکی بابل، دوره دوم، شماره2، 13-7.
 • ذوالفقار، محسن.(1375). بررسی و تحلیل کیفیت تدریس مربیان عضو هیات‌علمی رشته‌های علوم انسانی (دانشگاه‌های شهر تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران
 • رئیس دانا، فرخ لقاء. (1388). مدیریت و رهبری آموزشی در مدارس کارآمد، فصلنامه پژوهشی- آموزشی مدارس، شماره اول،29-24.
 • سلطانی‏عربشاهی، سید کامران؛ قادری، اعظم .(1395). تدوین شاخص تدریس اثربخش: ویژگیهای تدریس اثربخش از دیدگاه اساتید و دانشجویان مرکز علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، شماره22 ، 41-32.
 • سیف، علی اکبر.(1376). روش‏های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، تهران: نشر دوران.
 • صالحی، شایسته.(1380). تدریس اثربخش، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دوره سوم، شماره2 ، 17-11.
 • عباسی اول ، کریم.(1384). همایش IT و ارزشیابی مستمر، ارائه یافته‌های ارزشیابی مستمر، دبیرخانه روان شناسی ، مشهد مقدس.
 • غلامی، خلیل، اسدی، محمد.(پائیز و زمستان 1393). تجربه حرفه‏ای اساتید در ارتباط با پدیده تدریس اثربخش در آموزش عالی، دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، شماره 2، سال اول، 27-21.
 • غنچی، مستانه، حسینی، سید محمود، حجازی، یوسف.(1391). تحلیل مؤلفه‌های مدیریتی تأثیرگذار باکیفیت آموزش از دیدگاه اعضای هیات‌علمی پردیس‌های کشاورزی دانشگاه تهران. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی. سال 5. شماره 2، 43-35.
 • فتحی آذر، اسکندر.(1391). روش‌ها و فنون تدریس، چاپ دوم، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
 • کدیور، پروین.(1382). روان شناسی تربیتی ، تهران: انتشارات سمت.
 • کیامنش، علیرضا.(1374). روشهای ارزشیابی آموزشی، تهران: انتشارات پیام نور.
 • گروئلند.نرمان ای.(1393). هدف‏های رفتاری برای تدریس وارزشیابی، امان اله صفوی ،تهران انتشارات کاوش.
 • گنجی،ژیلا .(1395). چگونه فرآیند دانش‏پژوهی بنویسیم، مجله تعالی بالینی، دوره هفتم شماره 2، 27-20.
 • گیج. ان. ال .(1378). هنر تدریس، ترجمه محمود مهرمحمدی، تهران: انتشارات مدرسه.
 • مطلبی، نیلوفر، فارسانی، نیلوفر.(1393). برنامه‏ریزی درسی و روش تدریس نوین در جامعه، فصلنامه پویش، دانشگاه شهید باهنر شهرکرد، 54-47.
 • مویس، دانیل، رینولدز، دیوید.(1384). آموزش مؤثر (روش تدریس کارآمد)، ترجمه محمدعلی بشارت و حمید شمسی‌پور، تهران: انتشارات رشد.
 • میرزا بیگی، علی.(1394). برنامه‌ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی، تهران: انتشارات یسطرون.
 • نکوئیان، نوذر.(1388). رهبری اثربخش منابع انسانی، سال سیزدهم، شماره 120 ماهنامه تدبیر، 125
 • هومن، حیدرعلی.(1374). اندازه گیری‏هایی روانی و تربیتی، تهران: نشر پارسا.
 • ونتلینگ ، تیم ال.(1376). برنامه‏ریزی آموزشی اثر بخش، ترجمه محمد چیذری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس
  • Boyer, E. L. (1990). Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate. Princeton University Press, 3175 Princeton Pike, Lawrenceville, NJ 08648.