بررسی رابطه سبک یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی در مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا

نویسندگان

1 - کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

2 - عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین سبک یادگیری و بررسی رابطه آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نزاجا انجام شده است. در ادامه رابطه مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی (تحصیلات، سن و سابقه خدمت) با سبک یادگیری دانشجویان مرکز آموزش شهید امانی نزاجا سنجیده می‌شود. روش تحقیق از نوع همبستگی در سطح اطمینان 95/0 است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دوره‌های عالی، مقدماتی و تخصصی ثانویه در رسته‌های مختلف می‌باشند، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه پژوهش تعداد 262 نفر برآورد گردید که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه سبک‌های یادگیری کلب، پرسشنامه انگیزة پیشرفت تحصیلی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای‌کرونباخ 809/0 برآورد شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون  بهره‌گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که سبک یادگیری غالب در بین دانشجویان مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نزاجا سبک جذب‌کننده می‌باشد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین سبک یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان و همچنین بین سبک یادگیری با سن و سابقه خدمت دانشجویان مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا رابطه معناداری وجود ندارد و مقدار معنا داری آن به ترتیب برابر با 221/0 ، 068/0 و 949/0 است. ولی بین سبک یادگیری و مقطع تحصیلی دانشجویان رابطه معنا‌دار  معکوس وجود دارد و مقدار معناداری آن  برابر با 205/0- است 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of learning and its relationship with educational achievement motivation and demographic factors in Student Center of martyr Amani Army

نویسندگان [English]

 • vahid moradi 1
 • moslem ahmadi 2
1
2
چکیده [English]

This study aimed to determine the learning style and study its relationship with the motivation of students' progress in learning center support martyr Trust Nzaja done.In relation to demographic variables (education, age and years of service) with their students' education center martyr Trust Nzaja measured. The method of correlation confidence level is 0/95. The study includes the student, tertiary, primary and secondary specialized in different fields are the number 820,Using Cochran formula sample of 262 people were estimated to have been selected by simple random sampling method. Two questionnaires were used to collect data:1. Kolb Learning Style Questionnaire: This questionnaire consists of 12 questions and answers of instruction, content validity and reliability of the tools used by Kolb and other researchers studied Ast.2- academic achievement motivation questionnaire:The questionnaire consists of 20 questions based on the Likert scale 11 measures of academic achievement motivation.Reliability was estimated using Cronbach's alpha 0/908 and for analyzing the data, the Pearson correlation was used.The results show that the dominant learning style of the student martyr Support Training Centre Trust Nzaja style is absorbing.And a significant amount of the order of 0/221, 0/068 and 0/949 is. But Mna‌Dar inverse relationship between learning style and level of education, there are significant amounts equal to -0/205 is.

کلیدواژه‌ها [English]

 • learning
 • Motivation
 • academic achievement
 • منابع

  • باقری، مسعود­(1391)، بررسی رابطه بین هوش معنوی با خلاقیت و انگیزه پیشرفت مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه ناحیه یک کرمان، کنفراس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار­های دانش بنیان، دانشگاه مازندران
  •  بهرامی، فاطمه و رضوان، شیوا­(1385)، بررسی رابطة بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی­های آموزشگاهی آنان، مجلة پژوهش­های تربیتی و روانشناختی دانشکدة علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اصفهان، سال دوم، شمارة ۲ : 72-61
  • پارسا، محمد (1376)، روان شناسی تربیتی چاپ اول؛ تهران، انتشارات علمی.
  • تابع بردبار، فریبا­(1391)، رابطه ویژگی­های شخصیت و سبک­های یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان برخط، مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی فارس، دوره 3، شماره2 :16-10 
  • صالحی، شایسته­(1380)، تدریس اثر بخش، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ، دوره 3 ، شماره2: 21-12
  • کشاورز، محسن و جعفری­، احمد و سلحشور ، مریم و وزیری­، سید علی(1392)، رابطه سبک­های شناختی و ویژگی­های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی(مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی تهران)، فصلنامه علمی دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه دوره اول، شماره1: 19-11
  •  کلباسی­، سعید و ناصری­، محسن و شریف زاده­، غلامرضا و پورصفر، علی­(1387)، سبک­های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گام­های توسعه در آموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره 5 شماره1 :10-1
  •  نصری­­، صادق و خورشید، علیرضا­(1391)، بررسی ارتباط چندگانه­ی ویژگی­های شخصیتی و سبک­های یادگیری دانش­آموزان، مجله­ی روان شناسی مدرسه، دوره­ی 1، شماره 4: 123- 104
  • نوری­، فریده و یزدچی، صفور­ا(1392)، بررسی رابطه بین رضایت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در درس فیزیک مبتنی برانگیزه تحصیلی، چهاردهمین کنفراس آموزش فیزیک ایران، دانشگاه فرهنگیان تهران، 12 تا 15 شهریور
  • ولی­زاده، لیلا و فتحی آذر، اسکندر و زمان زاده، وحید­(1386)، ارتباط ویژگی­های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره7 ،شماره2: 450-443 
   • Cassidy, J (2004), learning style overviw of  theories, models, and measures educational psychology. 24, No 4, 419-444.
   • Hrgadon,S (2010), learning style theory versus sustained hard work . available in: www.stevehargadon.com
   • Karami R. [To examine the relation of learning styles with study and learning methods in pupil of charoimagh’s high school]. Master’s thesis, Tabriz, Faculty of Training Sciences. Tabriz University 2003. (Persian)
   • Kolb, A., & Kolb, D. (2005). Learning style and learning spaces: Enhancing experiential learning in higher education. Academy of  Management Learning & Education, 4, 193-212
   • Kolb, D., Boyatzis, R. (2000). Experiential learning theory. NJ: Lawrence Erlbaum.
   • Seif, A. K. (2007). Ravanshenasi-e Parvareshi-e Novin [Modern educational psychology]. Tehran: Doran.