بررسی وضعیت موجود و شناسایی علل رکود در کارایی نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

10.22034/qjmst.2022.539293.1590

چکیده

رکود موجود در پیشرفت‌ها و قرین موفقیت نبودن بعضی از آن‌ها در شریان حیاتی سازمانی در کشور مانند نیروهای مسلح قابل قبول نبوده و گریز از آن اجتناب ناپذیر است که در این تحقیق، به آن توجه شده است. پرسش اصلی این است که آسیب‌ها و نقایص نهفته در روش‌ها و فرآیندهای فعلی در تداوم و پیشرفت کارها در نیروهای مسلح کدام بوده و چگونه موجب رکود و یا توقف کارها می‌شوند؟ این تحقیق از نوع کاربردی است، روش تحقیق موردی و زمینه‌ای است و از دو رویکرد اکتشافی و تبیینی استفاده شده است. جمعیت نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌­گیری هدفمند طبقه­‌ای در سطح هر سازمان و نیروهای تابعه تعیین گردیده است. نتایج تحقیق عبارت‌اند از: ضعف مدیریت پروژه و رهایی کار قبل از حصول نتیجه، به‌کارگیری ناصحیح منابع و الزامات، ضعف در تفویض اختیار و در ارتباط با آسیب‌های مؤثر در پیشرفت امور مواردی از جمله: ضعف تعهد و تخصص و کاهش انگیزه و اعتقاد، ضعف راهبردی مدیریت زمان و امور و پایین بودن خلاقیت و نوآوری احصاء شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Status Quo and the reasons for recession in the military forces task

نویسنده [English]

  • Hossein Shokohi
Associate Prof. Of Supreme National Defense University and Strategic Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the Supreme Leader of the Muslims, stopping and abandoning the works will stop the progress of the country, which the armed forces are no exception in this regard. The stagnation in progress, leavingsome of the plans abandon, the lack of success of some of them in the organizational vital artery in the country like the armed forces is not acceptable and avoiding it is inevitable.In this study, the problemhas been focused. The purpose of this research is pathology of the status quoand identifying the causes of the reasons for recession in the military forces tasks. This research is an applied one. The research method has been used from exploratory and exploratory approaches. The sample population of this research is determined by using purposeful sampling method at the level of each organization and its subordinating forces.The results of the research include the weakness of project management and workabandonment before the results are realized; the incorrect use of resources, requirements and instruments, weaknesses in the delegation of authority. Concerning the effective damage to the progress one may point to such matters: weakness of commitment and expertise and reduction of motivation and belief, strategic weakness of the time management and affairs, and the low level of innovation and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Armed forces
  • Progress
  • Continuity of work