مطالعه تطبیقی تیپ‌های رزمی مستقر در قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا از منظر پدافندغیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 پژوهشگر علوم نظامی و فناوری، شیراز، ایران.

10.22034/qjmst.2022.540953.1604

چکیده

امروزه تحول در روش‌های جنگی و توسعه جنگ افزارها بر ضرورت افزایش روش‌های دفاعی از جمله پدافند غیرعامل در راستای حفظ قدرت دفاعی یگان‌های رزمی می‌افزاید. لذا این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی تیپ‌های رزمی مستقر در قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا از منظر پدافندغیرعامل انجام شده است. با توجه به موقعیت مکانی برخی از تیپ‌های این قرارگاه در استان‌های مرزی و اهمیت ویژه آن‌ها، برخورداری از عمده قوا و منابع نظامی، رعایت ملزومات پدافند غیرعامل، تاثیر شایانی در حفظ قدرت دفاعی آن‌ها خواهد داشت. از این رو، در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، تعداد 10شاخص پدافندغیرعامل که به وسیله مطالعات کتابخانه‌ای انتخاب گردیده است، توسط 20 نفر از متخصصان حوزه نظامی در طیف لیکرت با یکدیگر مقایسه شده و سپس به وسیله تکنیک مکبث مورد ارزیابی قرار گرفته است که به دلیل ملاحظات امنیتی با کدگذاری به ارزیابی آن‌ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تکنیک بر اهمیت شاخص‌های پراکندگی و استتار بیش از سایر شاخص‌ها تاکید می‌نماید. کاربرد این معیارها با توجه به ضریب اهمیت آن‌ها در روش پرامیتی نشان داد که، تیپ 37 م از منظر رعایت شاخص‌های پدافند غیرعامل در رتبه اول قرار دارد. تیپ‌های 15ش و 27 ق نیز از منظر پدافند غیرعامل قابل قبول می‌نمایند. اما تیپ‌های 25 چ، 17 ت، 38 ت و 23 گ از منظر پدافندغیرعامل با بحران مواجه هستند. لذا تجدید نظر در وضعیت این تیپ‌ها باتوجه به تفاوت اهمیت شاخص‌های پدافند غیرعامل و در اولویت قرار دادن شاخص‌های مهم‌تر تاثیر به سزایی در افزایش قدرت پدافند غیرعامل در این تیپ‌ها خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of combat garrisons stationed in the northeastern regional of ground force from the perspective of passive defense

نویسندگان [English]

  • Reza Jafarzadeh 1
  • Morteza Nikkou 2
1 MSc. in Defensive Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Researcher in Military Science and Technology Center, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Today, the evolution of methods of warfare and the development of weapons add to the need of increasing defense methods, including attention to the requirements of passive defense in order to increase the defense power of combat units. Therefore, this study was conducted with the aim of comparative study of combat garrisons stationed in the northeastern regional of ground force from the perspective of passive defense. Considering the location of some units of this base in the border provinces, having major forces and military resources and the special importance of these units, observing the requirements of passive defense, will have a significant impact on increasing their defense power. Therefore, in this descriptive-analytical study, the importance of 10 passive defense indices selected by library studies was compared by 20 military experts in the Likert spectrum and then evaluated by Macbeth technique, due to protective consideration, they have been analyzed by coding. The results of this technique emphasize the importance of scatter and camouflage indices more than other indices. The application of these criteria, considering their coefficient of importance in the Prometheus method, showed that the 37 M Brigade is in a very good position in terms of observing passive defense indicators. 15 Sh and 27 Q brigades are also acceptable. But the brigades of 25 ch, 17 T, 38 T and 23 G are facing a crisis in terms of passive defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive Defense
  • Combat garrisons
  • Northeastern Nezaja Camp
  • Mashhad