تأثیر روش‌های آموزش تیراندازی بر مهارت‌ تیراندازی دانشجویان مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح: مطالعه موردی یکی از مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2022.524100.1504

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر سه روش‌ آموزشی سنتی، نوین و ترکیبی بر مهارت‌ تیراندازی دانشجویان مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح است. پژوهش حاضر ازنظر هدف پژوهشی کاربردی و از نظر راهبرد و روش نوعی تحقیق تجربی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان یکی از مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح است که از بین آن‌ها درمجموع تعداد 60 نفر به روش نمونه‌­گیری تصادفی ساده انتخاب و در ادامه به‌صورت تصادفی به سه گروه 20 نفره تقسیم‌ و درنهایت گروه‌ها به‌صورت تصادفی به هر یک از روش‌ها اختصاص یافتند. برای اجرای تحقیق از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون استفاده شد، برای این منظور ابتدا برای آزمودنی­‌ها یک مرحله تیراندازی در مسافت 100 متر در میدان تیر جنگی به‌عنوان پیش‌آزمون اجرا و در ادامه به هر یک از گروه‌ها با یکی از روش‌های آموزشی مذکور، 14 جلسه به مدت 28 ساعت آموزش داده شد. پس از پایان آموزش مجدداً یک مرحله تیراندازی در مسافت 100 متر در میدان تیر جنگی به‌عنوان پس‌آزمون اجرا شد. سپس برای تحلیل داده‌های گردآوری‌شده، از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های آماری، t وابسته، تحلیل واریانس یک‌طرفه، آزمون لون و آزمون توکی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین روش‌های مذکور به لحاظ میزان تأثیرگذاری بر مهارت تیراندازی دانشجویان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه و رتبه‌بندی سه روش آموزش مذکور نشان داد، روش ترکیبی حائز رتبه اول، روش نوین، حائز رتبه دوم و روش سنتی حائز رتبه سوم شدند، لذا بر اساس نتایج حاصل روش آموزش ترکیبی، مناسب‌ترین روش برای آموزش تیراندازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of shooting training methods on shooting skills of students of higher education centers of the Armed Forces

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Rezayat 1
  • Yosef Abdolmaleki 2
1 Associate Prof. Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran.
2 MSc. in Education Management, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of three traditional, modern and combined training methods on the shooting skills . This study is an applied research and a experimental research. The statistical population of the study included students of one of the higher education centers of the Armed Forces, which 60 people were selected by simple random sampling method and then randomly divided into three groups of 20 people and finally the groups were randomly assigned to each One of the methods was assigned. To conduct the research, a pre-test-post-test design was used. For this purpose, first a 100 meter shooting stage was performed for the subjects as a pre-test , and then each of the groups was trained in one of the training methods. 14 sessions were trained for 28 hours. After the training a shooting stage at a distance of 100 meters was performed again on the battlefield as a post-test. statistical tests include dependent t-test, one-way analysis of variance, Leven test and Tukey test were used to analyze the collected data. The results showed that there is a significant difference between the mentioned methods in terms of the impact on students' shooting skills. The results of comparing and ranking the three mentioned training methods showed that the combined method won first place, the new method won second place and the traditional method won third place, so based on the results of the combined training method, it is the most suitable method for shooting training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shooting Skills
  • Shooting Training Methods
  • Traditional training Method
  • New training Method
  • Combined training Method