طراحی الگوی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی اسوه. تبریز. ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد ممقان، تبریز. ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد ممقان، تبریز. ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری، تبریز، ایران.

10.22034/qjmst.2022.528571.1523

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی مهارت‌­آموزی کارکنان وظیفه در منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب کشور است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه­‌پردازی داده‌ بنیاد به‌صورت کیفی اجرا شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه­‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه‌­گیری به روش نظری و با بهره‌مندی از تکنیک­‌های هدفمند و گلوله برفی بود که بر مبنای آن مصاحبه با کارشناسان عالی منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب که در حوزه علمی و پژوهشی، تجربه و تخصص داشتند، انجام گرفت. نتایج تحلیل داده‌­های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌­ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده ­‌بنیاد در حوزه مهارت­‌آموزی کارکنان وظیفه منجر شد. در نهایت پیشنهادهای کاربردی برای بهبود مهارت‌­آموزی کارکنان وظیفه در منطقه پدافند هوایی شمال­‌غرب کشور ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a skills training model for duty personnel in the northwestern air defense zone of the country

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Peyvasteh 1
  • Mohamad Bakht azmay 2
  • Esmail Omranzahe 3
  • Bagher Rostami 4
1 Assistant Prof, Faculty Member of Management Department, Osweh Higher Education Institute. Tabriz. Iran
2 Assistant Prof, Department of Public Administration, Islamic Azad University. Mamqan Unit, Tabriz. Iran.
3 Assistant Prof, Department of Public Administration, Islamic Azad University. Mamqan Unit, Tabriz. Iran.
4 Master of Public Administration, Higher Military Expert in the Northwest Air Defense Zone of the country
چکیده [English]

The main purpose of this study is to design a training model for duty personnel in the northwestern air defense region of the country, which has been implemented qualitatively using an approach based on the data theory of the foundation. Semi-structured interviews were used to collect data and data analysis was performed by Strauss and Corbin method and paradigm model. Sampling was theoretical method using targeted techniques and snowballs, based on which interviews were conducted with senior experts of the organization who had experience and expertise in the field of science and research. The results of the analysis of the data obtained from the interviews during the open, centralized and selective coding process led to the development of data-based theory in the field of on-the-job training of on-duty staff. The model designed in this study includes the dimensions and effective components, causal conditions, context, mediators, constituent elements that show the central phenomenon, consequences and strategies of public policy implementation. Finally, practical suggestions were provided to improve the skills training of duty personnel in the northwestern air defense zone of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skills training
  • Duty personnel
  • Air defense