بررسی رابطه هویت‌سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان سازمان های نظامی (مورد مطالعه: کارکنان یک دانشگاه نظامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف و مدرس دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

هویت‌سازمانی یکی از عوامل مهمی است که می‌تواند در بهبود عملکرد شغلی کارکنان نقش مهمی داشته باشد. این موضوع در سازمان‌های نظامی به دلیل نقش محوری نیروی انسانی و پیچیدگی و سختی ذاتی موجود در مأموریت آن­ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و دانشگاه‌های نظامی به دلیل تأثیری که در تربیت و آموزش کارکنان و بدنه اصلی این سازمان­ها دارند، نقشی حیاتی در این مسیر ایفا می­کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت‌سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان پایور دریکی از دانشگاه­های نظامی است. لذا این تحقیق برحسب هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 110 نفر از کارکنان پایور یک دانشگاه نظامی بوده که به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده‏اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه استاندارد هویت‌سازمانی چنی[1] و عملکرد شغلی پاترسون[2] است. جهت سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از روش آلفای کرون­باخ و به‌منظور آزمون فرضیه‏های پژوهش از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل واریانس در نرم‌افزار SPSS18 استفاده‌شده است. نتایج فرضیات پژوهش نشان می­دهد که بین هویت‌سازمانی و مؤلفه‌های آن با عملکرد شغلی کارکنان پایور دانشگاه رابطه مثبت معنی‏دار وجود دارد.[1]. Cheney


[2]. Paterson

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Organizational Identity and Job Performance of Military Organizations Personnel (Case Study: Staff of a Military University (

نویسندگان [English]

  • Meysam Tavakoli 1
  • Farhad Hadinejad 2
  • Pouya Jahanbin 3
1 Graduated in Industrial Eng-Productivity System Management from the Sharif University of Technology
2 Assistant Professor of Management, Command and Staff University, Tehran, Iran.
3 Graduated in Industrial Eng-Productivity System Management from the Sharif University of Technology
چکیده [English]

Organizational identity is one of the most important factors that could play a critical role in improving job performance. This issue is more important in the military organization because of the central role of human resources and the complexity inherent in their mission. Military universities play a vital role because of their impact on the training and staffing of these organizations. The aim of this study was to identify the relationship between organizational identity and job performance of the military university staff. The research methodology is based on the survey and correlation. The statistical population of this research included 110 cadres of the Military College, who were selected using a simple random sampling method. The research instruments for collecting data include two standard questionnaires: The organizational Identity questionnaire by Cheney containing 25 questions, and the Paterson Job Performance questionnaire which has 16 items. Cranach’s alpha coefficient is used to confirm the validity and the reliability of the questionnaires respectively. Pearson correlation coefficient, Linear Regression in addition to Analysis of Variance methods are employed for testing research hypotheses by the SPSS18 software. The findings of this research indicated that the organizational identity is in a positive direct relationship with the job performance of military university staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational identity
  • Job performance
  • Military organization