ارائه الگوی ارتقای بهره وری نیروی انسانی در یکی از یگانهای دفاعی کشور

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

نیروهای مسلح به‌عنوان نهادی است که امنیت، ثبات، آرامش و حفاظت از ارزش­های اساسی و منافع حیاتی ملت و برقراری نظم عمومی را برای جامعه فراهم می­آورند، بر همین اساس باید در بهترین شرایط کارکردی باشند. یکی از عوامل تأثیرگذار، نیروی انسانی است که اگر از بهره­وری بالایی برخوردار باشد باعث افزایش توان رزمی نیروهای مسلح خواهد شد. پژوهش حاضر به بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی می­پردازد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوه جمع­آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و ازنظر نوع داده­ها کمی  است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی یکی از یگان­های دفاعی است که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده و حجم نمونه (با استفاده از روش کوکران در جامعه محدود) به تعداد 160 نفر انتخاب گردید. رواییپرسشنامه با نظر متخصصین و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار (89/0) مورد تائید قرار گرفت و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته­های تحقیق، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی و عوامل فردی  به ترتیب اولویت به‌عنوان عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی احصا و در پایان پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Human Resources Productivity Improvement Model at a Defensive Unit

نویسندگان [English]

  • Ali Farhadi 1
  • Mostafa Lotfi Jalalabadi 2
1 Shahid Sattari University of Science and Technology
2 Faculty member of Shahid Sattari Air University, Tehran,Iran.
چکیده [English]

Armed Forces is an institution that provides security, stability, peace and protection of the fundamental values ​​and vital interests of the nation and the establishment of public order for the community, accordingly, should be in the best possible operating conditions. One of the influential factors is the manpower that, if it is of high productivity, will increase the combat power. The present study investigates the most important factors affecting the productivity of manpower. This research is applied in terms of purpose and in terms of collecting information, descriptive-survey data and in terms of data type is small. The statistical population of the study consisted of all staff members of one of the defensive units. Using simple random sampling method and sample size, 160 people were selected using Cochran method with limited population. After designing and determining the validity and reliability of the questionnaire (89), a structural equation model was used to analyze the data using the Smirnov and Kolmogorov tests. Based on the findings of the prioritization of the factors affecting the productivity of manpower, there are: 1- Management factors 2- Organizational factors 3- Individual factors and finally, suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Productivity
  • Organizational Factors
  • Management Factors
  • Individual Factors