تحلیل فضایی مخاطرات آب‌وهوایی مؤثر بر فعالیت‌های نظامی در نیمه جنوبی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته آب‌و‌هواشناسی دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

2 دانشیار آب و هواشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد آب وهواشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/qjmst.2022.546435.1647

چکیده

آب‌وهوا یکی از مهم‌ترین عوامل برترساز توان رزمی در یگان‌های نظامی است. در این تحقیق به‌منظور تحلیل فضایی مخاطرات آب‌وهوایی مؤثر بر فعالیت‌های نظامی در نیمه جنوبی کشور از داده‌های 55 ایستگاه‌های سینوپتیک با دوره آماری 22 سال (2021-2000) استفاده‌شده است. داده‌های مربوط به پارامترهای اقلیمی شامل سرعت باد، دید افقی،‌ دما، بارش، رطوبت نسبی و فشار بخارآب در مقیاس روزانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید. دمای بالای 30 درجه سانتی‌گراد به‌عنوان تنش گرمایی، بارش‌های بالای 5 میلی‌متر در روز به‌عنوان بارش سنگین و محدودکننده در فعالیت‌های نظامی، سرعت باد حداکثر بیشتر از 15 نات و دید افقی کمتر از 4500 متر به‌عنوان طوفان گردوغبار لحاظ شده و ازشاخص فشار بخارآب جزئی برای استخراج شرایط حدی شرجی استفاده‌شده است. از ترکیب نقشه‌ها به روش فازی در نرم‌افزار جی‌آی‌اس نقشه مخاطرات آب‌وهوایی به‌صورت فصلی و سالیانه استخراج‌شده است. فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار در شمال استان سیستان و بلوچستان و در ایستگاه‌های زابل و زهک، بیشترین مقدار و به لحاظ رفتار زمانی، در اواخر بهار و فصل تابستان از بالاترین فراوانی رخداد برخوردار است. بیشترین رخداد فراوانی بارش سنگین در منطقه مورد‌مطالعه در فصل پاییز و زمستان بوده‌است. فصل تابستان تقریباً تمام منطقه توأم با تنش گرمایی است. استان خوزستان که هم‌زمان مخاطرات تنش گرمایی، تنش شرجی و بارش‌های سنگین در آن از فراوانی بالایی برخوردار است، نامطلوب‌ترین مکان برای استقرار یگان‌های نظامی در مقیاس سالانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of Climate Hazards affecting the military activities in the Southern Half of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadi 1
  • Mohammad Hosein Naserzadeh 2
  • Bohloul Alijani 3
  • Mohammad Saligheh 3
1 Ph.D. student in Climatology, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of climatology- Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Professor of Climatology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Climate is one of the most important factors in enhancing combat capability in military units. The purpose of this study is spatial analysis of climate hazards affecting military activities in the southern half of the country. For the study, data from 55 synoptic stations with a statistical period of 22 years were used. Dust storms, heat stress, heavy rainfall and sultry conditions were identified as the most important climate hazards affecting military activities in the study area. The frequency of days with dust storm in the north of Sistan and Baluchestan province and in Zabol and Zahak stations is the highest and in terms of temporal behavior, in late spring and summer has the highest frequency of occurrence. The highest frequency of heavy rainfall in the study area was in autumn and winter. Summer is almost the whole region with heat stress. In summer and spring, the highest frequency of sultry intensity has occurred in coastal stations. From the combination of fuzzy maps in GIS software, climate hazard maps were extracted seasonally and annually. In spring and summer in northern Sistan and Baluchestan province and in autumn coastal stations were recognized as the most unfavorable place and winter as the best time for military activities in the southern half of Iran. Khuzestan province, which has a high frequency of heat stress, sultry intensity and heavy rainfall at the same time, is the most undesirable place for the establishment of military units on an annual basis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial analysis
  • Climate Hazard
  • Military
  • Southern half of Iran