اثربخشی آموزش مؤلفه‌های مبتنی بر هوش اخلاقی بر روی تعهد سازمانی کارکنان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران

10.22034/qjmst.2021.528653.1524

چکیده

نیروی انسانی از مهم‌ترین سرمایه‌های یک سازمان بوده که داشتن مؤلفه تعهد سازمانی می‌تواند آن سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری نماید. برای ارتقاء تعهد سازمانی در نیروی انسانی مطالعات بسیاری انجام شده که در این میان به نقش هوش اخلاقی، به‌عنوان عامل تأثیرگذار و مهم، کمتر توجه شده است؛ بنابراین در این مطالعه اثربخشی آموزش مؤلفه‌های مبتنی بر هوش اخلاقی بر روی تعهد سازمانی کارکنان یکی از یگان‌های نیروهای مسلح بررسی شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 60 نفر انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند؛ سپس آموزش مؤلفه‌های هوش اخلاقی برای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه اجرا شد و گروه کنترل از هیچ‌گونه آموزشی برخوردار نشدند. در این پژوهش از پرسشنامه تعهد سازمانی استفاده شد و داده‌های به‌دست‌آمده به شیوه تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش اخلاقی بر روی مؤلفه‌های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی با 69/55F= و 001/0P=، تعهد مستمر با 38/54F= و 001/0P= و تعهد هنجاری با 05/43F=  و 001/0P=) کارکنان نظامی بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که کاربرد آموزش مؤلفه‌های هوش اخلاقی در فضای کار برای کارکنان می‌تواند در ارتقاء مؤلفه‌های هوش اخلاقی و همچنین افزایش آگاهی و بالا بردن تعهد سازمانی آن‌ها مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Training Components Based on Moral Intelligence on the Organizational Commitment of Military Personnel

نویسندگان [English]

  • Sajad Panahi 1
  • Younes Kakavand 2
1 Lecturer at Imam Ali Officer University,Tehran, Iran
2 Assistant Professor Imam Ali Military University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human resources are one of the most important assets of an organization that having an organizational commitment component can help that organization achieve its goals. Many studies have been conducted to promote organizational commitment in human resources, among which less attention has been paid to the role of moral intelligence as an influential and important factor; Therefore, in this study, the effectiveness of training components based on moral intelligence on the organizational commitment of the staff of one of the armed forces units was investigated. Using the available sampling method, 60 people were selected and randomly assigned to experimental and control groups; Then the training of moral intelligence components was performed for the experimental group for 8 sessions and the control group did not receive any training. In this study, the organizational commitment questionnaire was used and the obtained data were analyzed by analysis of covariance. The results indicate the effectiveness of training the components of moral intelligence on the components of organizational commitment of military personnel (emotional commitment with F = 55.69 and P = 0.001, continuous commitment with F = 54.38, P = 0.001 and normative commitment with F = 43.05 and 0.001). 0P =). Findings showed that the application of training the components of moral intelligence in the workplace for personnel can be effective in promoting the components of moral intelligence as well as increasing awareness and increasing their organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Moral intelligence
  • Military Personnel