ارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی EFQM (با تمرکز بر 5 حوزه توانمندساز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی و معاون آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/qjmst.2021.535329.1570

چکیده

این مطالعه با هدف ارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی EFQM با تمرکز بر 5 حوزه توانمندساز انجام شد. نوع پژوهش توسعه‌ای - کاربردی و روش آن، پیمایشی- توصیفی است؛ تعداد 943 پرسشنامه محقق‌ساخته که با توجه به مؤلفه‌های مذکور در "نظامنامه سیستم ارزشیابی اثربخشی آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران" طراحی، و روایی و پایایی آن به ترتیب توسط خبرگان و آلفای کرونباخ به تأیید رسید، به تفکیک بین 5 نوع کاربر (استادان، رئیسان گروه‌های آموزشی، کارکنان علمی-پژوهشی و فرماندهان یگان‌های عملیاتی) به‌صورت تمام‌شمار و (دانشجویان) تصادفی توزیع شد. مجموع امتیاز گویه‌های مربوط به هر حوزه و مندرج در پرسشنامه‌ها مبین وضعیت نسبتاً مطلوب برای 5 حوزه توانمندساز الگوی EFQM (فرماندهی و مدیریت، استادان، دانشجویان، برنامه و فرایند یاددهی-یادگیری) بود. بی‌تردید آگاهی از وضعیت حوزه‌های آموزشی دانشگاه از طریق یک الگوی استاندارد جهانی، به آگاهی سازمان از نقاط قوت و ضعف خود و حرکت در مسیر پیشبرد اهداف، کمک شایانی خواهد کرد. بازنگری در برخی اصول و شیوه‌های اجرا در سازمان ارتش به‌واسطه قدمت آن، بیش از دیگر ارگان‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effectiveness of Education in Imam Ali Military University based on the European Foundation for Quality Management Model (EFQM) (Focusing on 5 Enablers)

نویسندگان [English]

  • Reza Ghorbani 1
  • Hossein Abbasian 2
  • Hamidreza Arasteh 3
  • Hassanreza Zeinabadi 4
1 Imam Ali Military University
2 assistant professor in Kharazmi university
3 Professor of Educational Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effectiveness of education in Imam Ali Military University based on the European Foundation for Quality Management Model (EFQM). This study in terms of purpose was developmental-applied; its method was descriptive-survey and its data collection method was through questionnaire. In this way, 943 researcher-made questionnaires, each of which has been compiled with regard to the components in the "Regulations for evaluating the effectiveness of the education of the Armed Forces of the I.R. of Iran", distributed among 5 types of users (professors, students, heads of departments, scientific-research staff and operational unit commanders) randomly. The validity and reliability have been confirmed by experts and Cronbach's alpha, respectively. The total score of each of the aforementioned areas indicated the relatively favorable situation for the 5 enablers area of the EFQM model (command and management, professors, students, program, teaching-learning process) and the output in result area; The outcome in the results area was also in a good situation. However, the students' grades and the average of 10 of their selected courses showed that the situation in the field of products is unfavorable. These results show that relatively favorable areas will be able to achieve the desired situation in the short and medium term if targeted. But on the other hand, the product area is on a more difficult path and needs serious attention. In the meantime, several solutions can be facilitated to achieve the goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Desirability
  • education
  • Imam Ali Military University (IAMU)
  • EFQM Model