بررسی تطبیقی تحولات مفهومی قدرت در نظریه روابط بین‌الملل و جنگ در نظریه‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافندغیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملّی، تهران، ایران

10.22034/qjmst.2021.141682.1470

چکیده

تأملات نظری در دانش روابط بین‌الملل مبتنی بر مفهوم محوری «قدرت» شکل گرفته و همچنین کاربست قدرت، عینی‌ترین رفتار در سیاست خارجی دولت‌هاست. بااین‌حال با ورود به دوران جهانی‌شدن، قدرت در مفهوم، ابعاد، ابزارها، حتی مبانی و گفتمان‌ها دچار تحول شده است. متناظر با این روند، «جنگ» نیز در نظریه‌های نظامی دچار تحولاتی در ابزارها، هدف و ... شده است. لذا به نظر می‌رسد مطالعه تطبیقی میان دو مفهوم قدرت و جنگ در رویکردهای مربوطه، می‌تواند ضمن توسعه دانش نظری، درک راهبردی از فضای امنیتی-دفاعی پیش­رو را نیز ارتقا دهد. بر این اساس این پژوهش  با هدف «بررسی تطبیقی تحول مفهوم جنگ در نظریات نظامی با تحول در مفهوم قدرت در روابط بین‌الملل» انجام شد. نوع پژوهش «توسعه‌ای» و روش مورداستفاده ترکیبی از «تبینی-مقایسه­ای» است. نتایج پژوهش نشان داد که در تحول مفهومی قدرت و جنگ، می‌توان یک خط سیر انباشتی و متناظر را شناسایی کرد که طی آن «جنگ هیبریدی» در تناظر با مفهوم «قدرت هوشمند» مفهوم‌سازی می‌شود. در یک تحول پارادایمی نیز می‌توان تناظر دیگری را میان «قدرت پسامدرن» در نظریه روابط بین‌الملل و «جنگ شناختی» در نظریه‌های نظامی، ترسیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Conceptual Developments of Power in the Theory of International Relations and War in Military Theories

نویسندگان [English]

  • Abdollah Moradi 1
  • abbas kheyrati 2
1 Assistant Professor of International Relations, National Defense University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of Strategic Defense Sciences, National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Theoretical reflections on the knowledge of international relations are based on the central concept of "power" and also the use of power is the most objective behavior in the foreign policy of states. However, with the advent of globalization, power has evolved in concept, dimensions, tools, even principles and discourses. Corresponding to this trend, "war" in military theories has undergone changes in tools, objectives, and so on. Therefore, it seems that a comparative study between the two concepts of power and war in the relevant approaches, while developing theoretical knowledge, can also improve the strategic understanding of the leading security-defense environment. The results showed that in the conceptual evolution of power and war, it is possible to identify an accumulative and corresponding trajectory during which "hybrid warfare" is conceptualized in relation to the concept of "smart power". In a paradigm shift, another correspondence can be drawn between "postmodern power" in international relations theory and " Cognitive warfare" in military theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • power
  • war
  • Security
  • theories of war
  • International Relations