بررسی تأثیر سبک زندگی کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر میزان تعهد سازمانی آنان (مطالعه موردی: کارکنان منطقه یکم امامت نداجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران ایران

3 دانشیار دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

10.22034/qjmst.2021.124098.1403

چکیده

یکی از سرمایه­های بسیار مهم در هر سازمانی، نیروی انسانی آن سازمان است و موفقیت یا شکست هر سازمان تا حدود زیادی  به عملکرد نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد. سبک زندگی به‌عنوان عاملی مؤثر بر رفتار کارکنان، تسهیل‌کننده تعهد سازمانی آن‌ها است. در نیروهای مسلح که با مقوله حیاتی امنیت و دفاع از جامعه سروکار دارند و برونداد فعالیت کارکنان این سازمان­ها، تولید امنیت و ایجاد بازدارندگی در مقابل دشمنان است، ارزش سرمایه انسانی متعهد و متدین بیشتر نمایان می­شود. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر سبک زندگی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان آجا انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان منطقه یکم امامت نداجا در سال 1398 بودند که از بین آن‌ها تعداد 350 نفر با استفاده از روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جهت گردآوری اطلاعات از پرسش­نامه­ و برای تحلیل آماری داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که: بین بُعد نگرش­ها و گرایش­ها، بُعد فعالیت­ها،  بُعد روابط انسانی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و بُعد اموال تنها با تعهد مستمر رابطه معنادار دارد و این متغیر با سایر ابعاد تعهد سازمانی در این تحقیق فاقد رابطه معنادار است. درنتیجه سبک زندگی بر تعهد سازمانی کارکنان منطقه یکم امامت نداجا تأثیر مستقیم و مثبتی داشته و بین این دو متغیر یک رابطه قوی برقرار است و بر این اساس، تقویت سبک زندگی در ابعاد بیان‌شده به افزایش تعهد سازمانی کارکنان آجا منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Lifestyle of Army Staff of the Islamic Republic of Iran on Their Organizational Commitment (Case Study: Staff of the First Region of Islamic Republic of Iran Navy)

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Mohammadi goodarzi 1
  • Hamid Karimi 2
  • Nabi Alah Dehghan 3
1 Ph.D. student in Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Farabi School of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Malek Ashtar University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important assets in any organization is the human resources and the success or failure of any organization largely depends on the performance of the human resources of that organization. Lifestyle as an effective factor in staffs' behavior facilitates their organizational commitment. In the armed forces, which deals with the vital issue of security and defense, the value of committed and religious human capital becomes more apparent. This study was conducted to investigate the effect of lifestyle on the level of organizational commitment of AJA staff. The statistical population of this study was the staff of the first region of Nedaja Imamate in 2019, from which 350 people were selected using stratified random sampling method. The research method is correlational and a questionnaire was used to collect data. The results showed that there is a significant relationship between attitudes, tendencies, activities and human relations with organizational commitment and property has a significant relationship only with continuous commitment. As a result, lifestyle has a direct and positive effect on the organizational commitment of the staff of the First Region of Islamic Republic of Iran Navy and accordingly, strengthening the lifestyle in the stated dimensions will increase the organizational commitment of AJA staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Organizational Commitment
  • the First Region of Islamic Republic of Iran Navy