اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین ولی‌وند زمانی

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

www.qjmst.ir/
infoqjmst.ir

سردبیر

دکتر فرهاد جاویدراد

دکتری مهندسی هوافضا استاد مهندسی هوافضا، مرکز مطالعات راهبردی آجا

www.qjmst.ir/
f.javidradgmail.com

دستیار سردبیر

دکتر محمدتقی پرتوی

دکتری تحقیق در عملیات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mt.partoviut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد جعفرنژاد

مدیریت صنعتی مشاور مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت
نماینده دانشکده مدیریت در برنامه ریزی و همکاری های مشترک فیمابین دانشکده مدیری و سازمان مدیریت صنعتی

jafarnjdut.ac.ir
61117651

h-index: 12  

دکتر سامان بابائی کفاکی

ریاضی ستاد گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

sbk.profile.semnan.ac.ir/#about_me
sbksemnan.ac.ir

h-index: 21  

دکتر محمدرضا خراشادی‌زاده

دکتری ریاضی دانشیار ریاضی دانشگاه عالی دفاع ملی

mr.khorashadi.mrgmail.com

دکتر عباس خورشیدی

مدیریت آموزش استاد مدیریت آموزشی دانشگاه افسری امام علی (ع)

a_khorshidi40yahoo.com

دکتر حبیب الله سیاری

مدیریت راهبردی استاد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

sayarihabibchmail.ir

دکتر ناصر شهلایی

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

nasser.shahlaeimail.com

دکتر غلامرضا طالقانی

مدیریت استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

gtalghaniut.ac.ir

h-index: 1  

دکتر ناصر عباس‌زاده

دکتری مدیریت آموزش دانشیار مدیریت آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع)

dr.naserabaszadehyahoo.com

دکتر محمود میرزمانی

روانشناسی نظامی استاد روانشناسی دانشگاه بقیه الله (عج)

mirzamani2003gmail.com

مدیر هماهنگ کننده

دکتر بهنام گلشاهی

مدیریت منابع انسانی استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

b.golshahicasu.ac.ir
02166414191
0000-0002-2239-3242

مدیر داخلی

علیرضا میرجمهری

مدیریت آموزش عالی، آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

alireza_mirjomehriatu.ac.ir

مدیر اجرایی

مهدی شعبانی

مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

mehdi79tcogmail.com