تأثیر روش‌های آموزش تیراندازی بر مهارت‌ تیراندازی دانشجویان مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح: مطالعه موردی یکی از مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر سه روش‌ آموزشی سنتی، نوین و ترکیبی بر مهارت‌ تیراندازی دانشجویان مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح است. پژوهش حاضر ازنظر هدف پژوهشی کاربردی و از نظر راهبرد و روش نوعی تحقیق تجربی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان یکی از مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح است که از بین آن‌ها درمجموع تعداد 60 نفر به روش نمونه‌­گیری تصادفی ساده انتخاب و در ادامه به‌صورت تصادفی به سه گروه 20 نفره تقسیم‌ و درنهایت گروه‌ها به‌صورت تصادفی به هر یک از روش‌ها اختصاص یافتند. برای اجرای تحقیق از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون استفاده شد، برای این منظور ابتدا برای آزمودنی­‌ها یک مرحله تیراندازی در مسافت 100 متر در میدان تیر جنگی به‌عنوان پیش‌آزمون اجرا و در ادامه به هر یک از گروه‌ها با یکی از روش‌های آموزشی مذکور، 14 جلسه به مدت 28 ساعت آموزش داده شد. پس از پایان آموزش مجدداً یک مرحله تیراندازی در مسافت 100 متر در میدان تیر جنگی به‌عنوان پس‌آزمون اجرا شد. سپس برای تحلیل داده‌های گردآوری‌شده، از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های آماری، t وابسته، تحلیل واریانس یک‌طرفه، آزمون لون و آزمون توکی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین روش‌های مذکور به لحاظ میزان تأثیرگذاری بر مهارت تیراندازی دانشجویان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه و رتبه‌بندی سه روش آموزش مذکور نشان داد، روش ترکیبی حائز رتبه اول، روش نوین، حائز رتبه دوم و روش سنتی حائز رتبه سوم شدند، لذا بر اساس نتایج حاصل روش آموزش ترکیبی، مناسب‌ترین روش برای آموزش تیراندازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of shooting training methods on shooting skills of students of higher education centers of the Armed Forces

نویسندگان [English]

 • Gholam Hossein Rezayat 1
 • Yosef Abdolmaleki 2
1 Associate Prof. Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran.
2 MSc. in Education Management, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of three traditional, modern and combined training methods on the shooting skills . This study is an applied research and a experimental research. The statistical population of the study included students of one of the higher education centers of the Armed Forces, which 60 people were selected by simple random sampling method and then randomly divided into three groups of 20 people and finally the groups were randomly assigned to each One of the methods was assigned. To conduct the research, a pre-test-post-test design was used. For this purpose, first a 100 meter shooting stage was performed for the subjects as a pre-test , and then each of the groups was trained in one of the training methods. 14 sessions were trained for 28 hours. After the training a shooting stage at a distance of 100 meters was performed again on the battlefield as a post-test. statistical tests include dependent t-test, one-way analysis of variance, Leven test and Tukey test were used to analyze the collected data. The results showed that there is a significant difference between the mentioned methods in terms of the impact on students' shooting skills. The results of comparing and ranking the three mentioned training methods showed that the combined method won first place, the new method won second place and the traditional method won third place, so based on the results of the combined training method, it is the most suitable method for shooting training.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shooting Skills
 • Shooting Training Methods
 • Traditional training Method
 • New training Method
 • Combined training Method
 • ابراهیمی احمد. (1384). بررسی ویژگی‌های جسمانی مؤثر در کیفیت تیراندازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی همدان.
 • ابوالفضل یوسفی رضا و خطیری خدیجه. (1390). تأثیر نرم‌افزارهای شبیه‌ساز آموزشی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 1(3) : 21-5.
 • اجتهد سیده زیبا و ذوالفقاری سید حسن. (1385). سیبل­های کمکی. تهران. نشر پرسیس.
 • اعرابی سید مصطفی. (1392). اصول مهارت تیراندازی. تهران. انتشارات دانشگاه امام حسین علیه‌السلام.
 • آجورلو یوسف. (1392). آموزش تیراندازی با تفنگ. تهران. انتشارات مبتکران.
 • بیابانگرد، اسماعیل. (1394). روان‌شناسی تربیتی. چاپ هشتم. تهران. نشر ویرایش.
 • پ‍ای‍ن‍ده‌‏‫ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌‏‫ . (1398). نهج‌الفصاحه. (ترجمه علی‌اکبر میرزایی). قم. زمینه‌سازان ظهور امام عصر عج‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف.
 • جویس بروس؛ کالهون امیلی و دیوید هواپکینز. (1385). الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس. (مترجمین محمود مهر محمودی و لطفعلی عابدی). تهران. انتشارات سمت.
 • جویس بروس؛ ویل مارشا و کالهون امیلی. (1384). الگوهای تدریس. (مترجم محمدرضا بهرنگی). تهران. کمال تربیت (2004).
 • حاجی پور رضا. (1386). بررسی تأثیر ویژگی‌های عضلانی و جسمانی در کیفیت تیراندازی دانشجویان دانشگاه کاشان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته بدنی. دانشگاه کاشان.
 • دلفانی. فتح‌الله. (1391). نرم‌افزار تمرین و ارزیابی تیراندازی. تهران: نشر آجورلو.
 • دیواندری سید حسن. (1389). مهارت تیراندازی. تهران. نشر دوران.
 • دیواندری. سید حسن. (1385). مطالعه و ارزیابی رابطه ویژگی‌های آنتروپومتری و کیفیت تیراندازی با تفنگ بادی و خفیف. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت‌بدنی. دانشگاه امام حسین علیه‌السلام.
 • سوری مریم. (1387). بررسی رابطه ویژگی‌های آنتروپومتری با عملکرد تیراندازی با تپانچه بادی در افراد مبتدی و زبده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته تربیت‌بدنی. دانشگاه آزاد اسلامی کرج.
 • سیف علی‌اکبر. (1394). روان‌شناسی پرورشی نوین . چاپ ششم. تهران:. نشر دوران.
 • شاهقلیان قهفرخی رضا. (1398). اصول و مهارت تیراندازی و عوامل مؤثر بر ارتقاء آن. تهران. انتشارات دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه‌السلام.
 • شعبانی حسن. (1396). مهارت‌های آموزشی و پرورشی: روش‌ها و ف‍ن‍ون‌ ت‍دری‍س. چاپ سی‌ام. ویراست سوم. تهران. سمت.
 • عابدی لطفعلی و غضنفری احمد. (1388). راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت تیراندازی دانشجویان یک دانشکده نظامی. طب نظامی. 11(1) : 17-13.
 • واعظ موسوی سید محمدکاظم. (1382). رابطه توجه کانونی با یادگیری تیراندازی با تفنگ بادی. مجله پژوهش در علوم ورزشی. 1(4): 59- 53.
 • واعظی حسین. (1384). عوامل انسانی و تأثیر آن بر ارتقاء کیفیت تیراندازی. فصلنامه ورزش و سلامت:52-44.

 

 • Boyce Barbara Ann. (1992). The effects of goal proximity on skill acquisition and retention of a shooting task in a field-based setting. Journal of Sport and Exercise Psychology. 14(3 : 298-308.
 • Dimitrios (2013). Traditional teaching mwthodsVS.teaching through the application of information and comunication technologies in the accounting field. European Scientific Journal. 9(28):73-103.
 • Magill R; A Hall. G. (1990). A review of the contextual interference effect in motor skillacquisition. Human Movement Science. 241-289.
 • McGee S; Corriss B; Shia (2012). Using simulations to improve cognitive reasoning. Annual Meeting of the American Educational Research Association. 10-14.
 • Viitasalo J; T Mononen; Kaisu Era. P & Konttinen N. (2003). Optoelectronic measures in the analysis of running target shooting. Scandinavian Journal of Medicine & Science in 13 (3): 200-207.