نقش دیپلماسی دفاعی در تأمین نیازهای پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

2 پژوهشگر روابط بین الملل پژوهشکده نگاه دو، تهران، ایران.

3 پژوهشگر مطالعات دفاعی پژوهشکده نگاه دو، تهران، ایران.

چکیده

کشورهایی که از دیپلماسی دفاعی در تأمین انواع نیازمندی‌های خود ازجمله حوزه پدافند غیرعامل استفاده ‌کنند کمتر مورد تهدید قرار می‌گیرند.لذا شناخت صحیح این حوزه می‌تواند کمک موثری در تامین امنیت ملی و منافع کشور نماید. این تحقیق باهدف تبیین نقش دیپلماسی دفاعی در تأمین نیازهای پدافند‌غیرعامل جمهوری اسلامی ایران انجام‌شده و ارتباط بین دو متغیر (دیپلماسی دفاعی و نیازهای پدافند غیرعامل) را از طریق جمع‌آوری اطلاعات منابع کتابخانه‌ای و اسناد بالادستی مورد بررسی و تحلیل قرارداده است. پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی و از نوع کاربردی طبقه‌­بندی می­‌گردد و از روش نمونه­‌گیری هدفمند به‌شیوه گلوله برفی تا رسیدن به آستانه اشباع نظری استفاده‌ می‌کند. جامعه آماری تحقیق‌ نیز متشکل از معاونین‌ و مدیران حوزه‌های‌ اجرایی و مطالعاتی‌مرتبط با دیپلماسی دفاعی و پدافند‌غیرعامل نیروهای‌مسلح می‌باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که نیازهای پدافند ‌غیرعامل مرتبط با دیپلماسی دفاعی شامل: پایش تهدیدات، نیازمندی‌های انتقال‌دانش و تجربیات به‌کشور‌ و نیازمندی‌های حوزه همکاری‌های دو یا چندجانبه بین‌المللی می‌باشد. همچنین بهره‌برداری از دیپلماسی دفاعی در تأمین نیازهای پدافند غیرعامل کشور برای دستگاه متولی این حوزه و دستگاه‌های اصلی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر  سیاسی به‌منظور رویکردی هم افزایانه در تقویت زیرساخت‌ها از طریق تأمین‌نیازها و ملزومات ‌حوزه بین‌الملل می‌تواند به نتایج بسیار مثبتی در تقویت وشکوفایی منافع ملی وبین المللی بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of defensive diplomacy in providing the Requires of the passive defense

نویسندگان [English]

 • Abbas Jafariniya 1
 • Zakaria Kazempour 1
 • Farzad Mohammadi 2
 • Abdoreza Khosravi Moghadam 3
1 Assistant Prof. in Command and Staff University. Tehran. Iran.
2 Researcher in International Relations of Negahe 2 Institute, Tehran, Iran.
3 Researcher in Defensive Studies of Negahe 2 Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Countries that use defensive diplomacy in providing a variety of requirements, including the field of defense, will be less militant. The purpose of this research was to explain the role of defensive diplomacy in providing the passive defense and the relationship between the two variables of defense diplomacy as an independent variable and the requires of passive defense as a dependent variable through collecting information from library resources and upstream documents in the armed forces, especially the army of the army and the defense organization and the results of interviews were analyzed with the experts in this area. The results of the practices and ways used in the research indicate that the passive defense include: monitoring threats, knowledge transfer requirements And the experience of the country and the needs of two or multilateral cooperation. Also, the exploitation of defensive diplomacy in providing the needs of the civil defense for the diet of this area and the main decision makers, decision-making and executing diplomacy of the country in order to achieve infrastructure strengthening and The structure of the passive defense can be strengthened by the needs and requirements of the international domain and external environments. The statistical population of this research has made ruts, deputies, executives of executive, theoretical, and decision-making and decision makers related to defense diplomacy and defense of the armed forces. The present study is classified in descriptive and applied research field and in exploratory method and is used as a targeted snowball method to study theoretical saturation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Defensive diplomacy
 • Passive defense
 • Defense management
 • International relations
 • تافته گودرز؛ کلانتری فتح ا.... (1396). نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. 16(74): 99-116.
 • جعفری‌نیا عباس؛ خسروی‎مقدم عبدالرضا. (1399). پدافند غیرعامل از دریچه دیپلماسی دفاعی. تهران. انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازی.
 • جلالی غلامرضا. (1396). ارائه راهبردهای پدافندغیرعامل کشور در برابر تهدیدات سایبری. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. 17(75): 131- 112.
 • خبازی مصطفی؛ صباحی‌گراغانی یاسر و ناظری بهاره. (1397). ارزیابی معیارهای مکان گزینی پادگان‏های نظامی بر اساس راهبردهای پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات احتمالی آینده، آینده­پژوهی دفاعی. 3(9): 135- 111.
 • ذوالفقاری،علی. (1390). توسعه فرهنگ پدافندغیرعامل درامنیت کشور. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 8(20): 31- 7.
 • روابط عمومی قرارگاه پدافند زیستی کشور. (1395). سند راهبردی پدافند زیستی کشور. سازمان پدافند غیر عامل کشور.
 • روابط عمومی قرارگاه پدافند زیستی. (1393). سند راهبردی پدافند شیمیایی کشور. سازمان پدافند غیر عامل کشور.
 • سیاری حبیب­اله؛ منصور دهقان و مرتضی. (1395). طراحی الگوی راهبردی پدافند غیرعامل بنادر جنوب کشور با تأکید بر تهدیدات دریاپایه، نشریه مطالعات دفاعی استراتژیک. 14(65): 70- 49.
 • عابدی سجاد. (1398). دفاع قابلیت محور و توانمندساز در اندیشه های دفاعی امام خامنه ای مدظله العالی از منظر پدافند غیرعامل. نشریه پژوهش نامه تاریخ،سیاست ورسانه. 2(6): 295- 275.
 • موحدی نیا جعفر. (1390). اصول و مبانی دفاع غیرعامل. انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
 • مینایی حسین و عسگری محمود. (1392). دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران. تهران. مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازی.
 • وحیدی. احمد. (1389). وزارت دفاع و دیپلماسی دفاعی (گفت‌وگو). دیپلماسی دفاعی. 2(6): 295- 275.