نقش روحیه جهادی در واسطه‌گری دانش: مطالعه یکی از مراکز ساخت تجهیزات نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران.

چکیده

واسطه­ گران دانش، در مجموعه­ای از فعالیت­های رابطه­ای، تحلیلی و فن وارد می­شوند تا توسعه و تسهیل روابط را به وجود آورند و گروه­ها و افراد را در خلق، جستجو و کاربرد دانش در عملیات کاری برای تجاری­سازی آن یاری دهند. بنابراین، واسطه­گری دانش در بخش­های مختلف کشور با هدف پیوند علم و عمل، صنعت و دانشگاه و محقق و کارگزار باید با یک نگرش و رفتار جهادی، آغاز شود تا امکان ارتباط صنعت و دانشگاه محقق شود. در پژوهش حاضر، از واسطه­گری دانش، به­عنوان الگویی جدید برای تحلیل تعامل بین دانشگاه و صنایع نظامی، بهره ­گیری شده است. به همین منظور با توزیع و جمع­آوری تعداد 165پرسشنامه مربوط به دو متغیر تحقیق، ابتدا ابعاد واسطه­گری دانش و نگرش جهادی در یکی از مراکز تولیدات نظامی- دفاعی از طریق آزمون تی بررسی شد و سپس تأثیر روحیه جهادی کارکنان این مرکز نیز در واسطه­گری دانش بین این مرکز و سازمان­های تحقیقاتی از طریق مدل­سازی معادلات ساختاری بررسی شد. بر اساس یافته­های تحقیق، میزان تأثیر نگرش جهادی بر واسطه­گری دانش، 35 درصد، و بر اساس آزمون تی تک نمونه­ای، سطح نگرش جهادی در این مرکز مناسب و سطح واسطه‌گری دانش نامناسب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Jihadi attitude in Mediating Knowledge: A Study of One of the Centers for Manufacturing Military Equipment

نویسنده [English]

 • Asghar Mohammadi Fateh
Assistant Professor of Management, Imam Ali University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the second step of the Islamic Revolution, the gap between science and practice, researcher and policymaker, industry, and university should be reduced and knowledge management practiced. In this paper, we utilized knowledge brokerage, as a new model for analyzing the interaction between researchers and policymakers, especially in industry and academia. Knowledge brokers, use a series of activities in the relationship, technical analysis in order to develop and facilitate relationships between groups and individuals to create, share, and application knowledge in business operations in order to help commercialize it. So, Knowledge brokerage in different parts of the country with the aim of link science, industry, and academia, should be done with a jihadi attitude and extra-role behavior, in order to commercialize knowledge between industry and university. In this paper, knowledge brokerage activities were investigated in the military center, through the t-test and then, The jihadi attitude of employees in knowledge brokerage activities between companies and research centers in the form of the regression model was investigated. The results of structural equation modeling, the impact of jihadi attitude on KB, is 0.35; and based on a single-sample t-test, the jihadi attitude in this center is significant and the level of knowledge brokerage is inadequate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge mediation
 • Knowledge
 • Jihadi attitude
 • Industry
 • University
 •  

  • عباسی، محمود و همکاران. (1391). تعریف مفهومی و عملیاتی سازی سلامت معنوی:یک مطالعه روش‌شناختی. فصلنامه اخلاق پزشکی. سال ششم، شماره بیستم: صص 157-168
  • علیجان زاده، مهران؛ عربلو، جلال؛ محبی­فر، رفعت و کیایی، ذکریا .(1389)" استفاده از واسطه­گری دانش و نوآوری در ارتقاء سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد" دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  • قانعی راد، محمد امینی. (1392). ناهم‌زمانی دانش، روابط علم و نظام­های اجتماعی و اقتصادی در ایران- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
  • کریمی، سعید. (1389)." نقش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در نظام دانش و اطلاعات کشاورزی" دانشگاه بوعلی سینا- موجود در www.jkmt.ir
  • محمدی فاتح، اصغر. (1391). نقش واسطه­گری دانش در ارتقاء ظرفیت­ سیاست­گذاری­. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت دانش. تهران. سالن دانشگاه شهید بهشتی.
  • ملک، حسنی. (1393). "عنصر سرعت‌ عمل در مدیریت جهادی" موجود در سایت فارس نیوز.
  • یاراحمدی خراسانی، مهدی. (1393). ابعاد و مؤلفه­های مدیریت جهادی، موجود در harfeakhar.com تاریخ مشاهده: دهم آذر 93

   

  • Bernardt Y., R. Kerste & J. Meijaard (2002). Spin-Off Startups In The Etherlands: At Firstglance. E.I.M., Zoetermeer.
  • Billington.C. and Davidson, RH. (2010)” ideas influence people outside the organization in the organization problems” Mckinsey Quarterly.
  • CHSRF – Canadian Health Services Research Foundation (2003) "Knowledge Brokering in canada’s Health system". Preliminary Report.
  • Cummings, s. Kiwanuka, s Gillman, .H. and Regeer, B. (2018). The future knowledge brokering: perspectives from a generational framework of knowledge management for international development. Information Development. 2019, Vol. 35(5) 781–794
  • Deborah H. David G. Deirdre O.(2009),"Evaluating health policy capacity: Learning from international and Australian experience" Australia and New Zealand Health Policy
  • Degeeter, M.J., (2004). Strategy, Tactics and Economics for Business Success. Technology Commercialization Manual.
  • Druilhe, C., & Garnsey, E. (2004). Do Academic Spin-Outs Differ And Does It Matter? The Journal Of Technology Transfer
  • Gans, J.S., Stern, S., (2003). The Product Market and the Market for “Ideas”: Commercialization Strategies.
  • Grim, H., Jaenicke, J (2010), What Drivers Patenting And Commercialization Activity At East German Universities? The Role of New Public Policy, Institutional Environment and Individual Prior Knowledge.
  • Hammami, H. Amara, N. and Landry, R. (2013). Organizational climate and its influence on brokers’ knowledge transfer activities: A structural equation modeling. International Journal of Information Management 33 (2013) 105– 118
  • Hellstron, E. (2019). Knowledge brokering starts with recognising the nature of the problem. conducted under the Finnish Innovation Fund Sitra’s Knowledge in Decision-Making project.Sitra.fi
  •  John A. Turner (1998). Shyam Kocha, Don Montgomery, Mark Peterson and Solar Energy Materials and Solar Kennedy Hp. Enhancing Delphi Research: Methods and Results. J Adv Nurs 2004 Mar; 45(5): 504-11.
  • Karner, s., rohracher, h., bock. B, hoekstra, f., and moschitz. H. (2011)" knowledge brokerage in communities of practice", the european commission’s seventh framework programme.
  • Kislov R, Wilson P and Boaden R (2017) the “dark side” of knowledge brokering. Journal of Health Services Research & Policy 22(2):107–112. doi:10.1177/ 1355819616653981
  • Michaels, S. (2009( Matching knowledge brokering strategies to environmental policy problems and settings. Environmental Science and Policy 12 (2009): 994‐1011.