بررسی رابطه هویت‌سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان سازمان های نظامی (مورد مطالعه: کارکنان یک دانشگاه نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف و مدرس دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

هویت‌سازمانی یکی از عوامل مهمی است که می‌تواند در بهبود عملکرد شغلی کارکنان نقش مهمی داشته باشد. این موضوع در سازمان‌های نظامی به دلیل نقش محوری نیروی انسانی و پیچیدگی و سختی ذاتی موجود در مأموریت آن­ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و دانشگاه‌های نظامی به دلیل تأثیری که در تربیت و آموزش کارکنان و بدنه اصلی این سازمان­ها دارند، نقشی حیاتی در این مسیر ایفا می­کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت‌سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان پایور دریکی از دانشگاه­های نظامی است. لذا این تحقیق برحسب هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 110 نفر از کارکنان پایور یک دانشگاه نظامی بوده که به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده‏اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه استاندارد هویت‌سازمانی چنی[1] و عملکرد شغلی پاترسون[2] است. جهت سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از روش آلفای کرون­باخ و به‌منظور آزمون فرضیه‏های پژوهش از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل واریانس در نرم‌افزار SPSS18 استفاده‌شده است. نتایج فرضیات پژوهش نشان می­دهد که بین هویت‌سازمانی و مؤلفه‌های آن با عملکرد شغلی کارکنان پایور دانشگاه رابطه مثبت معنی‏دار وجود دارد.[1]. Cheney


[2]. Paterson

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Organizational Identity and Job Performance of Military Organizations Personnel (Case Study: Staff of a Military University (

نویسندگان [English]

 • Meysam Tavakoli 1
 • Farhad Hadinejad 2
 • Pouya Jahanbin 3
1 Graduated in Industrial Eng-Productivity System Management from the Sharif University of Technology
2 Assistant Professor of Management, Command and Staff University, Tehran, Iran.
3 Graduated in Industrial Eng-Productivity System Management from the Sharif University of Technology
چکیده [English]

Organizational identity is one of the most important factors that could play a critical role in improving job performance. This issue is more important in the military organization because of the central role of human resources and the complexity inherent in their mission. Military universities play a vital role because of their impact on the training and staffing of these organizations. The aim of this study was to identify the relationship between organizational identity and job performance of the military university staff. The research methodology is based on the survey and correlation. The statistical population of this research included 110 cadres of the Military College, who were selected using a simple random sampling method. The research instruments for collecting data include two standard questionnaires: The organizational Identity questionnaire by Cheney containing 25 questions, and the Paterson Job Performance questionnaire which has 16 items. Cranach’s alpha coefficient is used to confirm the validity and the reliability of the questionnaires respectively. Pearson correlation coefficient, Linear Regression in addition to Analysis of Variance methods are employed for testing research hypotheses by the SPSS18 software. The findings of this research indicated that the organizational identity is in a positive direct relationship with the job performance of military university staff.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Identity
 • Job Performance
 • Military Organization
 • آغاز، عسل و هاشمی، امین (1391)، بررسی تجربی مدل بسط یافته هویت‌سازمانی با توجه به ویژگی­های شخصیتی کارکنان، مجله چشم‌انداز مدیریت دولتی، 12 (1)، 87 - 106.
 • ابراهیمی میمند، منصور (1392)، بررسی تأثیر مدیریت زمان، بر عملکرد شغلی کارکنان بخش بیمه­ای سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.
 • اسپکتور، پل (1387)، روانشناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه شهناز محمدی، تهران، ارسباران.
 • بابائیان، علی؛ سامانی، یوسف؛ کرمی، ذبیح اله (1393)، بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته‌های مأموریتی ناجا، فصلنامه منابع انسانی ناجا، 37 (9)، 9-27.
 • پدرام، محسن (1390)، ارتقای بهره‌وری منابع انسانی، فصلنامه بانک تجارت، 180، 19-23.
 • حقیقتیان، منصور؛ هاشمیان فر، سید علی؛ مرادی، گلمراد (1392)، بررسی تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان (موردمطالعه شرکت نفت کرمانشاه)، جامعه‌شناسی کاربردی، 24(3)، 71-96.
 • سربلند، خیراله (1396)، بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی­گری هویت‌سازمانی آموزش‌وپرورش استان اردبیل. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 13 (1)، 7-19.
 • عابدی، احسان و جمالو، فاطمه (1396)، بررسی عوامل مؤثر بر هویت برند سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد برند و رضایت کارکنان بیمة البرز (مطالعۀ موردی: کارکنان استان تهران، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9 (3)، 617-640.
 • عباسی اسفنجانی، حسین و برزگر ولیلو، موسی (1398)، تحلیل ارتباط رهبری معنوی و عملکرد با نقش میانجی هویت‌سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 7 (2)، 97-114.
 •  علامه، سید محسن و مهدی مقدمی (۱۳۸۹)، بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 38، 75-100.
 • قلی پور، آرین و امیری، بهنام (1388)، تأثیر فناوری اطلاعات بر رفتار سازمانی؛ بررسی چالش‌های هویتی در تیم‌های مجازی و تأثیر آن بر رفتار اعضای تیم، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 1 (2)، 103- 118.
 • محمدزاده، زهرا؛ رحمان سرشت، حسین؛ کوشازاده، سید علی (1392)، اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت‌سازمانی؛ نقش میانجی اعتماد به سازمان، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3، 1-20.
 • محمدی، صلاح­الدین (1390)، بررسی رابطه بین هویت‌سازمانی؛ رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان دبیران دبیرستان شهرستان سنندج، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 • مشبکی، اصغر (1376)، نگاهی تازه به مفهوم وجدان ایمانی (کاری) در ارتقای سطح بهره‌وری سازمان، مجله اقتصاد و مدیریت، 32، 131-143.
 • نصر اصفهانی، علی و آقاباباپور دهکردی، طاهره (1392)، بررسی رابطه هویت‌سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان موردمطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، ۲۴ (۴)، ۱۳۹-۱۶۲.
 • نصیری ولیک بنی، فخرالسادات و سپه­وند، سمیه (1395)، تحلیل همبستگی بین هویت‌سازمانی و سبک رهبری امنیت مدار با عملکرد شغلی کارکنان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 8 (4)، 237-262.

 

 • Abrams, D., & Hinkle, S. (1998). Psychological Attachment to the Group: ross-Cultural Differences in Organizational Identification and Subjective Norms as Predictors of Workers' Turnover Intentions. Personality and Social Bulletin, 24 (10), 1027-1039.
 • Ashforth, B. & Mael, F. (1998). Organizational Identity and Strategy as a Context for the Individual". Advances in Strategic Management, 13 (2), 19-64.
 • Bellou, V., Chitiris, L., Bellou, A. (2005). The Impact of Organizational Identification and Self-Esteem on Organizational Citizenship Behavior: The Case of Greek Public Hospitals, Operational Research. An International Journal, 2, 305-318.
 • Bergami, M; Bagozzi, R. P. (2000). Selfcategorization, affective commitment and group self esteem as distinct aspects of social identity in the organization, Journal of Social Psychology, 39, 555-577.
 • Bono, J. E., & Judge, T. A. (2003). Core selfevaluations: A review of the trait and its role in job satisfaction and job performance. European Journal ofPersonality. 17, 5-18.
 • Carmeli, A., Gilat, G., & Waldman, D. A. (2007). The role of perceived organizational performance in organizational identification, adjustment and job performance. Journal of Management Studies, 44(6), 972-992. 
 • Cheney, G. (1983). The Rhetoric of Identification and Stud y of Organizational Communication. Quarterly Journal of Speech, 69 (2), 143-158.
 • Cooper, D. & Thatcher, S. (2010). Identification in organizations: The role of self-concept orientations and identification motives. Academy of Management Review, 35, 516- 538.
 • DeMoura, G. R., Abrams, D., Retter, C., Gunnarsdottir, S., & Ando, K. (2009). Identification as an organizational anchor how identification and job satisfaction combine to predict turnover. European Journal of Social Psychology, 39, 540–557.
 • Dutton, E., Dukerich, M., & Harquail, V. (1994). Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-263.
 • Epitropaki, O. (2012). A multi-level investigation of psychological contract breach and organizational identification through the lens of perceived organizational membership: Testing a moderated mediated model. Journal of Organizational Behavior, 34(1), 65- 86.
 • He, H & Baruch, Y. (2009). Transforming organizational identity under institutional change. Journal of Organizational Change Management, 22 (6), 575- 599.
 • Kahya, E. (2009). The effects of job performance on effectiveness, Journal of Industrial ergonomics, 39, 96-104.
 • Lefter. V & Prejmerean. M & Vasilache.S (2008). The Dimension of Organizational intelligence in Romaniancompanies-AHuman Capital perspective. Academy of Econimic Studies, Bucharest. Retrieved 2008 from http://www.ectap.ro/articole/339.pdf.
 • Mozes, M., Josman, Z., & Yaniv. E. (2012). Corporate social responsibility organizational identification and motivation. Social Responsibility Journal, 7 (2), 310 - 325.
 • Nakpodia, E. D. (2011).Training And Utilization of Staff And Job Performance In Post Primary Education Board, In North Senatorial District of Delta State, Nigeria, Journal of Economics And International Finance, 3(5), 279-288.
 • Reissner, S.C. (2010). Change Meaning and Identity at the Workplace. Journal of Organizational Change Management, 23 (3), 287-299.
 • Riketta, M. (2005). Organizational identification: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 66, 358–384.
 • Rus, C. L., Ranas, G. & Baban, A. (2012). An Analysis of enviromental changes, rsources and performance: an internal police organization perspective. Procedia-Social and Behavioral, 33, 727-731.
 • Song, Z., & Chathoth, P. K. (2013). Core self-evaluations and job performance: The mediating role of employees’ assimilation-specific adjustment factors. International Journal of Hospitality Management, 33, 240-249.
 • Tahir Suliman, AM. (2006). Links between justice, satisfaction and performance in the workplace. Journal of Management Development, 25, 294-311.
 • Tyler, T. R. (1999). Why people cooperate with organizations: An identity-based perspective. Research in Organizational Behavior, 21, 201-246.
 • Van Knippenberg, D., & van Schie, E. C. M. (2000). Foci and correlates of organizational identification. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(2), 137–147.
 • Xie, C & Gronhaug, K. (2017). Corporate Identity and Corporate Performance: Conceptual Issues and an Empirical Illustration. Beta, 17, 43-64. DOI: 10.18261/issn.1504-3134-2017-0103.