بررسی میزان تاثیر تهدیدات الکترونیکی نیروی خودی بر فرآیند تصمیم‌گیری عملیات جنگ الکترونیک در نبرد ناهمتراز

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی نیروهای خودی بر فرآیند تصمیم­گیری عملیات جنگال در نبرد ناهمتراز است.ضرورت تحقیق مذکور بر این است کهتصمیم‌گیری عملیات جنگال بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری و لحاظ نمودن میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی نیروهای خودی بر سامانه‌های الکترونیکی دشمن، کیفیت لازم را نخواهد داشت. تحقیق حاضر از حیث روش توصیفی-تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی است و جامعه موردمطالعه کارکنان گروه 402 جنگال نزاجا می‌باشند. یافته­های پژوهش نشان داد که ارتقاء، بهبود یا اصلاح اقدام جمع‌آوری اخبار الکترونیکی، پردازش و تجزیه­وتحلیل تهدیدات، بررسی میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی خودی(اختلال، فریب، رمزگشایی، ره‌گیری، شنود و...) بر روی سامانه­های (ارتباطی) نیروی دشمن، ایجاد یک فرآیند عملیات پشتیبانی الکترونیکی ، کسب اطلاعات الکترونیکی محیط رزم و بررسی میزان تأثیر تهدیدات الکترونیکی غیر ارتباطی نیروهای خودی (اختلال راداری، فریب راداری، شنود راداری، اطلاعات علمی و فنی مسینت­ها، پنهان نگاری و اختلال ماهواره­ای، اختلال سایبری) بر فرآیند تصمیم‌گیری عملیات جنگ الکترونیک گروه 402 جنگال نزاجا در نبرد ناهمتراز تأثیر زیادی خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the effectiveness of electronic threats on decision making process of the Electronic warfare operations

نویسنده [English]

 • Ali Panahi
Master of defense management/ I.R.I command and staff university/Iran/Tehran
چکیده [English]

The use of new technologies has had a tremendous impact on the breadth and variety of weapons and weapons, so that in today's wars, the ultimate winning power is the ability to make more use of information technology and electronic equipment. The purpose of this study is to investigate the effect of electronic threats on the decision making process of EW operations in asymmetric battle. The present study is a descriptive-analytic and applied purpose study. Documentary and library surveys and field studies are used to gather information and data. In addition to distributing the questionnaire and analyzing it, the effectiveness of electronic threats (communication and non-communication) on the decision-making process of electronic warfare operations has been identified and analyzed.
The population under study is the staff members of the 402 EW group .
Research findings showed that identifying electronic threats and enemy information gathering systems, improving or modifying electronic information gathering, processing and analyzing threats, assessing the effectiveness of enemy electronic threats (disruption, deception, decryption ,tracking, intercept, etc.) on friendly communications systems, create an electronic support operation process and find ways of dealing, acquiring combat information electronically, technical information on their own electronic warfare systems and target systems. Proper deployment of electronic warfare systems and communication systems Enemy EW actions, Evaluation of the effectiveness of enemy non-communicable electronic threats (radar disturbance, radar deception, radar interception, scientific and technical information, Myths, Cryptography, and Satellite Disorders, Cyber-Disorders) will affect the decision-making process the 402 EW group in the asymmetric battle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decision process
 • Electronic warfare
 • Electronic threats
 • asymmetric warfare
 • اصغری، غلامعلی (1393)، دفاع الکترونیک ویژه مرکز آموزش مخابرات، چاپ اول، تهران، انتشارات مرآمخ نزاجا
 • الوانی، سید مهدی (1391)، مدیریت عمومی، چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت
 • حمیدی، محمدرضا (1387)، تصمیم‌گیری نوین، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه دفاع ملی
 • ستاری­خواه، علی؛ مسلمی، حسین (1393)، عملیات طرح‌ریزی پدافند الکترونیکی و سایبری، تهران، انتشارات دافوس آجا
 • شیخ، محمدرضا و همکاران، (1397)، جنگ ناهمتراز، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
 • گودرزی، محمدعلی و همکاران (1398)، مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور
 • محمدی محمود و همکاران، (1385)، نقش فناوری اطلاعات در جنگ‌های آینده (جلد اول)، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
 • مسلمی، حسین (1394)، تدوین راهبردهای فرماندهی جنگال راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران
 • نباتی، عزت اله، (1391)، جنگ الکترونیک، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازی
 • نصیر زاده، عزیز؛ شاه­رضایی، محمدحسن (1391)، میدان نبرد دیجیتال، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آموزش شهید سپهبد صیاد شیرازی تهران
 • واحدی، مرتضی، (1390)، کلیات جنگ الکترونیک، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکده علوم و فنون دارابی
 • ولی­وند زمانی، حسین، و همکاران،(1398)، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در محیط نظامی، چاپ دوم، تهران، نشر دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
 • FM3-12, Cyberspace and electronic warfare operations, headquarters, department of the arm, 2017
 • FM3-36, Electronic warfare, headquarters, department of the army, 2012
 • FM5-0c1,the operation process, Washington DC,2012