عوامل مؤثر بر توانایی افسران گردان‌های پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

3 رئیس پژوشکده عالی جنگ

چکیده

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ می‌تواند در ﺟﻬﺖ نیازمندی‌ها و جهت‌گیری‌های راﻫﺒﺮدی سازمان‌ها و ﺑﺎ به‌کارگیری ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ شایستگی‌ها و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺤﻘﻖ هدف‌ها و اﺟﺮای برنامه‌های سازمان‌ها ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. امروزه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری پدافند در اولویت است و بایستی به یگان‌های پدافند هوائی توجه ویژه شود؛ لذا با علم بر اهمیت نقش توانمندسازی افسران در این امر، این تحقیق باهدف کلی تبیین عوامل مؤثر بر توانائی افسران گردان‌های پدافند هوائی نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا انجام‌شده است. این تحقیق ازنظر هدف یک تحقیق کاربردی است که به روش آمیخته انجام ‌شده و جامعه مورد مطالعه شامل افسران گردان‌های پدافند هوائی می‌باشد. ابزار گردآوری داده پرسشنامه­های محقق ساخته است. فرضیه‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS و آزمون تحلیل همبستگی کای 2 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل فردی (سطح تحصیلات، کانون کنترل، احساس عزت‌نفس، سبک مدیریت)، عوامل گروهی (اثربخشی گروه، اهمیت گروه، اعتماد درون‌گروهی، ادراک افراد گروه نسبت به تأثیرشان بر مدیران) و عوامل سازمانی (ابهام در نقش، دسترسی به منابع، جایگاه فرد در سلسله‌مراتب سازمانی، حیطه کنترل) بر توانایی افسران گردان‌های پدافند هوائی نیروی زمینی تأثیر بسیار زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Abilities of Air Defense Battalion Officers The Islamic Republic of Iran Army Ground Forces

نویسندگان [English]

 • hadi zamani 1
 • hossein momeni fard 2
 • Mohammadtaghi Partovi 3
1 M.A in Defense Management
2 M.A in Defense Management
3 Head of the Institute for War Studies
چکیده [English]

Development of human resources is a process that can provide the conditions for the needs and strategic orientations of organizations and by applying the necessary measures and measures that will activate the competences and potential of human resources, and then serve the achievement of the goals and implement the programs of the organizations. Today, according to the orders of the Supreme Leader, defense is a priority , air defense units should be given special attention, so the empowerment of officers is of particular importance. Therefore, this research has been conducted with the aim of explaining the factors affecting the ability of officers of the Army Ground Force Army Air Defense Battalions. The purpose of this research is to investigate the effects of aerial combat battalion officers on the basis of a hybrid approach. The data gathering tool was a researcher made questionnaire. The hypothesis test was analyzed using SPSS software and ki2 correlation test. The results showed that individual factors such as level of education, control center, self-esteem, management style on the ability of the Army Ground Force air defense battalion officers have great influence, group factors, group effectiveness, group's importance, intrapersonal trust, group perception of their influence on managers on the ability of officers The Air Force air defense battalions have a lot of influence. Organizational factors Ambiguity in the role, access to resources, place of person in the organizational hierarchy has a significant influence on the ability of officers of the Ground Force air defense battalions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ability
 • Individual Factors
 • Group Factors
 • Organizational Factors
 • احمدی، پرویز، صفری مهره، محمد، نعمتی، سمیه، مدیریت توانمندسازی کارکنان، چاپ دوم، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران_1393، 112-142
 • ایران زاده، سلیمان-بابائی هروی، صادق، توانمندسازی کارکنان درسازمان­های نوین، تبریز انتشارات فروزش، چاپ دوم 1392،
 • پور سعید بناب، زهرا؛ رسولی، مهدیه. (1392). رابطه بین توانمندسازی با تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان منطقه آزاد ارس). کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، مؤسسه بین‌المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی صفاشهر، شیراز، ایران.
 • حقیقی، محمدعلی، نباتی، سعید، مهارت‌های مدیریت، انتشارات ترمه، 1393، چاپ اول
 • خرم، کبری، مدیریت توانمندسازی منابع انسانی، انتشارات آترا (1393)
 • رابینز، استیفن پی، دی سنزو، دیویدای، مبانی مدیریت، ترجمه اعرابی، رحیمی، اسراری ارشاد، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1391، 115-135
 • رنگریز، ح. تحلیل مسائل برنامه‌ریزی نیروی انسانی. تهران. مؤسسه کتاب مهربان نشر (1395)
 • رجایی پور، سعید؛ مدیران مدارس شهرستان ایذه. علوم تربیتی، پژوهش‌نامه در برنامه‌ریزی درسی، شماره 27، صص شعبانی، احمد؛ نیاز پور زیلایی، محمد. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندی 246-231.
 • سیدجوادین، سید رضا، مبانی مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.83-72(1392)
 • سعادتمند، ابراهیم؛ کاملی، محمدجواد؛ عباس نژاد، محمدحسین (1395). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران معاونت مهندسی ناجا. مدیریت توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، زمستان 1395، شماره 42، صص 32-1.
 • بیانات مقام مظم رهبری در تاریخ 24/9/79، صف-شهریور-شماره 369-ص 2. 1390
 • طالبیان، احمدرضا و وفایی، فاطمه، الگوی جامع توانمندسازی منابع انسانی، ماهنامه تدبیر، شماره 203، 11-13، 1388
 • کارگر، احمد بررسی مفهوم دیدگاه‌ها در مدل‌های توانمندسازی،مجلهمصباح، شماره 47، 131-159. (1390)،
 • ﻛﻴﻨﻼ، دﻧﻴﺲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﺪی ایران‌نژاد ﭘﺎرﻳﺰی و ﻣﻌﺼﻮم علی ﺳﻠﻴﻤﻴﺎن، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪﻳﺮان (1390)
 • محمود زاده، سید مجتبی؛ شریف‌زاده، فتاح؛ محمدی مقدم، یوسف؛ عباس نژاد، محمدحسین. (1394). عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی مدیران و فرماندهان ناجا؛ با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال سوم، شماره 4، صص 62-39.
 • نظر پوری، ه؛ و رحیمی اقدم، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و انعطاف‌پذیری منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان. مدیریت دولتی، دوره 7، شماره 2. ص: 392-373... (1394).
 • نوربخش، مهدی نقش توانمندسازی کارکنان در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش، هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران: مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی، 25، (1390)،
 • ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، احمدعلی تأثیر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درحال‌توسعه، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و برنامه‌ریزی ﮐﺸﻮر، 1391.
 • Browne M. W,& Cuddeck R,Alternative ways of assess-ing model fit. In, Bollen KA Long JS, eds,Testing Structural Equation Models, Thousand Oaks,CA,Sag,1993;50-54
  • Buckingham, M. & Clifton, D. O. (2006). Now, discover your strengths. New York: Free Press. 33 - 35
 • Lashinger; H. K. S. Wong C. (1999); Leader behavior impact on staff nurse empowerment;23-27.
  • Rath, T. & Conchie, B. (2008). Strengths-based leadership: great leaders, teams, and why people follow. New York: Gallup Press. 18
  • Tansely, C. Harris, L. Stewart, J. & Turner, P. (2008). Talent management understanding the dimensions. London: Chartered Institute of Personnel and Development(CIPD), 25-1