ارائه الگوی ارتباطات بین سازمانیِ پلیس راهور در ایمنی ترافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پلیس راهور ناجا

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین-رییس دانشکده علوم و فنون راهور

چکیده

امروزه ترافیک به معنی عبور و مرور وسایل نقلیه و عابرین پیاده، به بحران و معضلی تبدیل شده است که همه ابعاد جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در دنیا و بطور اخص در ایران حاکی از آن است که مدیریت ایمنی ترافیک مبحث و معضلی ملی است و عزمی ملی را می طلبد. هدف تحقیق پیش رو، بررسی دقیق میزان تاثیرگذاری نهاد های مختلف حکومتی، در ایمنی ترافیک است؛ بگونه ای که سهم هر نهاد در هرم تصمیم گیری مشخص شود، تا با ارتباط بین سازمانیِ دقیق ، ایمنی ترافیک در سطح کلان تضمین شود. بنابرابن سازمان های تاثیرگذار در ایمنی ترافیک شناسایی و علاوه بر تبیین الگوی ارتباط بین سازمانیِ اعضای شورای هماهنگی ترافیک ، از طریق پرسشنامه ای که در اختیار 12 تن از مسئولین عالی رتبه راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت میزان و نحوه تاثیرگذاری 20 نهادی  که در ایمنی ترافیک تاثیرگذارند(علاوه بر اعضای فعلی شورا) مشخص، و با استفاده از روش دِلفی به تعیین امتیاز و الگوی ِ کمّیِ نقش هر نهاد پرداخته شده است. در ادامه با تفکیک تاثیر گذاریِ هر نهاد در زمان های مختلف(نسبت به وقوع حادثه)رتبه و میزان تاثیرگذاریِ هر نهاد در زمان مربوطه مشخص و نمودار مربوطه ترسیم شده است. نتیجه نشان داد که از نظر بسیاری از کارشناسان عالی رتبه راهنمایی و رانندگی، بحث پیش گیری در حفظ ایمنی بسیار مهم و تمامیِ مسئولیت های ایمنی ترافیک صرفا متوجه پلیس راهنمایی و رانندگی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the inter-organizational relations of traffic police in traffic safety

نویسندگان [English]

 • abolhassan maleki 1
 • teymour hosseini 2
1 پژوهشگر پلیس راهور ناجا پژوهشگر پلیس راهور ناجا
2 faculty member of Amin military science university-chief of faculty of sciences and technics of traffic police(guiding and driving police)
چکیده [English]

traffic is as undispensable aspect of human life as if it be mismanaged, it can be turn to a national disaster that will impress all demensions of community.besides, the fatalities of car accidents in the world especially in Iran says that the management of traffic safety is a national issue and solving that needs a national resolution. The aim of current research is to scrutinize the rate of impression of each single organization , in traffic safety in a way that the share of each organization in the decisional pyramid will be specified and by a inter-organizational relations the traffic safety be insured. The general council of traffic coordination consists of 8 organization for managing the traffic and each of them has a pre-specified duty in coordinating and managing the traffic; but the number organizations influencing on traffic is far more than the members of this council, so in addition to specifying the pattern of inter-organizational relations amongst the members of general council of traffic coordination, by the questionnaire submitted to high ranking managers of Tehran traffic police, the rate and state of effectiveness of 20 organizations that impress the traffic safety is specified and by the DELPHI approach the value of effectiveness of each item and the quantitative pattern of the role of every single of them is determined. Then by categorizing the state of their effectiveness to 4 types,the value and state of each organization in the respective time is determined and the due diagram is pictured.

کلیدواژه‌ها [English]

 • traffic safety
 • inter-organizational relations
 • traffic management
 • ·         عبد الرحمانی رضا،حبیب زاده اصحاب(1395)، نقشارتباطاتبینسازمانینیرویانتظامیدرارتقاءامنیتعمومی)موردمطالعه: شهربندرعباس(
 • مرادی یاشار و کلانتری سارا(1394)، نقش پیشگیری در کاهش تلفات ناشی از تصادفات، دانشگاه علوم و تحقیقات، کنفرانس بین المللی حمل و نقل
 • رفیعی، حسن رضا(1390)، نقش تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش و پرورش در ارتقای نظم عمومی، دانشگاه تربیت معلم
 • سازمان پلیس راهور ناجا(1392)،قربانیانحوادثرانندگیدهههشتادازنگاهآمار،)چاپ اول(، تهران: انتشارات پلیس راهور ناجا و سازمان پزشکی قانونی
 • ·         رفیعی حسن رضا(1390)، نقش تعامل بهینه نیرو انتظامی با آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیک کشور
 • عبد الرحمانی رضا(1390)، تبیین مسئله ترافیک بر اساس ارتباطات بین سازمانی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • سلیمانی میگونی احمد رضا(1390)، ارایهالگویتعاملات میانارگانیدرمدیریت امدادجاده‌ای،کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک
 • ظهیری معراج (1386)، بررسی نقشپلیسراهدرمدیریتصحنهتصادفاتجاده‌ای پایان نامه، دانشکده علوم و فنون پلیس راهور.
 • احمدی فینی علیرضا(1386)، ارائه سامانه فرماندهی حادثه برای مدیریت شبکه حمل و نقل جاده‌ای، پایان نامه، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • رابینز(1385)، ارتباطات بین ارگانی و اصول مدیریت
 • گزارشکمیسیونایمنیراه‌ها، 1389، وزارت راه و شهرسازی
 • دعایی، حبیب الله(1372ارائهالگویارتباطاتسازمانیمناسبدرگروهملیصنعتیفولادایران. رساله دکتری مدیریت. تهران:دانشکده علوم انسانی و علوم اداری و مدیریت دانشگاه تهران.
 • ·         سوری حمید، عینی الهه، موحدی نژاد عباسعلی، محفوظ پور سعادف موحدی محمد(1388)، ارایهالگویعملینقشهسیاستگذاریدرسوانحترافیکیکشوردرسال1387
 • لیتل جان، استیفن(1384) نظریه‌های ارتباطات. سید مرتضی نوربخش و سید علی اکبر میرحسینی،تهران، جنگل
 • دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور(1387)  مطالعه آموزش ترافیک به شهروندان:  بررسیوتحلیلاطلاعاتوسوابقروشهایآموزشترافیکبه شهروندانودانشآموختگانشهرهایپرجمعیت،متوسطوآمارجمعیتونقاطقوت وضعفآنها. دفترحملونقلودبیرخانهشورایعالیهماهنگیترافیکشهرهایکشور
 • امیری موسی،صوری حمید، مومنی اسکندر، خانکه حمیر رضا (1393)،  عواملموثربرمدیریتصحنهتصادف :یکمطالعهتئوریزمین‌های درجمهوریاسلامیایران، فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور
 • Brown, Trevor and Matthew Potoski. (2002). “Transaction costs and institutional explanation for government service production decisions.” Journal of Public Administration Research and Theory, 13 (4): 441.
 • Burns, Lawton R. and Douglas R. Wholey. (1993). “Adoption and Abandonment of Matrix Management Programs: Effects of Organizational Characteristics and Interorganizational Networks.” Academy of Management Journal 36:106-138.
 • Calloway, Michael, Joseph P. Morrisey and Robert I. Paulson. (1993). “Accuracy and Reliability of Self-Reported Data in Interorganizational Networks.” Social Networks 15:377-398.”
 • Darr, Asaf( 2003) “Gifting Practices and Interorganizational Relations: Constructing Obligation Networks in the Electronics Sector.” Sociological Forum,. 18, 1, Mar, 31-51.
 • Dill, A.E.P. and D. A. Rochefort.(1989). Coordination, Continuity, and Centralized Control: A Policy Perspective on Service Strategies for the Chronic Mentally Ill. Journal of Social Issues. 45(3): 145-159.
 • Doerfel Marya L. & Lai,Chih-Hui & Chewning, Lisa V. (2005) The Evolutionary Role of Interorganizational Communication:Modeling Social Capital in Disaster Contexts.
 • Doerfel, Marya L. (2008)"Interorganizational Communication." The International Encyclopedia of Communication. Donsbach, Wolfgang (Ed). Blackwell Publishing,. Blackwell Reference Online. 05 June 2009.