مطالعه تطبیقی الگوهای تصمیم‌گیری در فرماندهی و کنترل برای به‌کارگیری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

2 دکتری فرماندهی هملیات مشترک-مرکب

چکیده

الگوهای گوناگونی در فرماندهی و کنترل برای قابل‌درک نمودن تصمیم‌گیری وجود دارد که باعث غلبه بر پیچیدگی‌های موجود در تصمیم‌گیری می‌شود. هدف اصلی این تحقیق تعیین نقاط قوت و ضعف الگوهای تصمیم‌گیری در فرماندهی و کنترل برای به‌کارگیری در شبکه پدافند هوایی است. سؤال عمده تحقیق عبارت است از نقاط قوت و ضعف الگوهای تصمیم‌گیری اودا، لاوسون، کلین و وهل در فرماندهی و کنترل برای به‌کارگیری در شبکه پدافند هوایی چیست؟ تحقیق از نوع کاربردی، روش تحقیق توصیفی و رویکرد آن آمیخته و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی است. جامعه آماری با یک ضریب خاص 135 نفر و حجم نمونه 100 نفر محاسبه شد؛ در نتیجه به‌منظور انتخاب یک الگوی مناسب، الگو­های تصمیم‌گیری اودا، لاوسون، کلین و وهل مورد مطالعه قرار گرفت و با بررسی ویژگی‌ها و تفاوت‌های میان مشخصه‎های کمی و کیفی، پارامترهای کنترل حلقه، سرعت فرایند، بررسی دقیق، تعامل و جزییات برای یک الگوی مطلوب در فرماندهی و کنترل برای استفاده در شرایط محیطی مختلف شبکه پدافند هوایی به دست آمد. در پایان مشخص شد که ترکیبی از الگوی اودا و وهل می‌تواند پاسخگوی نیاز شبکه پدافند هوایی کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of decision-making models in command and control for implementation in the integrated air defense network of the country

نویسندگان [English]

 • Muhammad Azadbayani 1
 • ardashir mohammadi 2
1 Dafoos
2 dafoos
چکیده [English]

There are various models of C2 to make decision making that overcomes the complexity of decision making.In order to select an appropriate model in the air defense network, the researcher intends to study a variety of decision models, by studying their characteristics and their differences to the appropriate parameters for an optimal model.The main purpose of the research is to determine the strengths and weaknesses of decision-making models in C2 for use in the air defense network.The main question of the research is : what is the strengths and weaknesses of Ooda, Lawson, Kellin and Wahl's decision making models for C2 for use in the air defense network?
The applied research is a descriptive and its approach is gathering and collecting information in a field.The statistical population was calculated with a specific coefficient is 135 and a sample size of people is 100.Therefore, in order to select an appropriate model of decision making models, Ooda, Lawson, Klein, and Wahl were studied. By examining the qualities and differences between quantitative and qualitative characteristics, the loop control parameters, Tempo, precision, interaction, and details For an optimal model in the C2 for use in various environmental conditions, the air defense network achieved.Also, to prioritize the indices obtained using the feeder: interaction, loop control, Tempo, detailed examination, and details, which should be considered in designing a decision making model.In the end, the researcher concluded that the combination of the Ooda and Wahl model could meet the needs of the country's air defense network.

کلیدواژه‌ها [English]

 • decision making
 • Command and control
 • model
 • Comparative study
 • اصغرپور، محمدجواد، تصمیم‌گیری و تحقیق عملیات در مدیریت، انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
 • امیری، دارستانی فراهانی، مقصود، احمد، تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه، دانشگاهی کیان، 1392.
 • بحیرایی، وهاب‌الدین، "فرماندهی و کنترل "، انتشارات دانشگاه هوایی، 1388.
 • حاضر، منوچهر، تصمیم‌گیری در مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1377.
 • حسین پرور، مهدی، نقیان فشارکی، معماریآگاهیاشتراکیوضعیتدرمحیط‌هایشبکه‌مدار، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1392.
 • رستمی، محمود، فرهنگ واژه­های نظامی، انتشارات ایران سبز، ۱۳۸۶.
 • رضائیان، علی، 1372، اصول مدیریت، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم.
 • ستاری‌خواه، علی و سید رضا پردیس، "فرماندهی و کنترل 1 (C4ISR)"، جلد یکم، انتشارات دانشگاه هوایی، 1391.
 • سعادت، اسفندیار، فرایند تصمیم­گیری در سازمان، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،.1373
 • شهلائی، ناصر، مدیریت استراتژیک در نیروهای مسلح، انتشارات دافوس آجا، چاپ اول، 1385.
 • شیخ، محمدرضا، فرماندهی و کنترل، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران،1391.
 • عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1383.
 • غیاث­آبادی، فعلی، انصاری، عباس، صابر، محمد، ارزیابی حلقه اودا در DBA و DBK با رویکرد فرماندهی و کنترل، هفتمین کنفرانس علمی فرماندهی و کنترل ایران
 • فرجپور علمداری، عباس، بازطراحی شبکه و سامانه فرماندهی و کنترل (C4ISR) پدافند هوایی در کلیه سطوح سازمانی جهت مقابله با تهدیدات ناهمگون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دافوس آجا، 1390.
 • فهیمی، مهدی و محمدرضا ولوی، مروری بر ادبیات و معرفی طرحهای مهم C4I، انتشارات مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • مرادی، بیژن، فرهنگ‌نامه علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1390.
 • معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات بهزاد، ۱۳۹۰.
 • مفاهیم فرماندهی و کنترل مشترک (نسخه نهایی)، وزارت دفاع آمریکا، سپتامبر 2005.
 • الوانی، سید مهدی، 1387. مدیریت عمومی. تهران: نشر نی، چاپ 21، تهران، 1383.
 • ولی‌وند زمانی، حسین؛ لونی، محمدرضا؛ ملکی، غلامرضا؛ تصمیم­سازی و تصمیم­گیری در محیط نظامی؛ دانشگاه فرماندهی­ و ستاد آجا؛ چاپ اول؛ 1391.
 • · Berndt,Brehmer, The Dynamic OODA Loop: Amalgamating Boyd’s OODA Loop and the Cybernetic Approach to Command and Control, 10th International Command and Control Research and Technology Symposium The Future of C2, Department of War Studies Swedish National Defence College.
 • · Boyes, J.L. Issues in C3I Program Management: Requirements, Systems, and Operations, AFCEA International Press, 1984.
 • · Brehmer, Berndt, The Dynamic OODA Loop: Amalgamating Boyd’s OODA Loop and the Cybernetic Approach to Command and Control, Department of War Studies Swedish National Defence College, http://www.dodccrp.org/events/10th_ICCRTS/CD/papers/365.pdf
 • · Coakley, T.P. Command and Control for War and Peace, National Defense University Press, 1991.
 • · Deepika Verma,study and analysis of various decision making models in an organization, Rajdhani College, University of Delhi, India,2014.
 • · Dehn, D.M. Private communication, National Aerospace Laboratory (NLR), Amsterdam, Netherlands, 26 February 2004.
 • · Dennis Andersson, Mission Experience: How to Model and Capture it to Enable Vicarious Learning, Linköpings university,2013.
 • · Gary A. Klein, Roberta Calderwood, and Anne Clinton-Cirocco, “Rapid Decisionmaking on the Fireground, proceedings, Human Factors and Ergonomics Society 30th Annual Meeting, Dayton, Ohio, 1986, 1, 576-80;
 • · Klein, “Recognition-primed decisions, in Advances in Man-Machine Systems Research, ed. W.B. Rouse (Greenwich,CT: JAI Press, Inc. 1989).
 • · Hammond, G. T. (2001). The mind of war. John Boyd and American Security. Washington:Smithsonian Press.
 • · John F. Schmitt and Gary A. Klein, “A Recognitional Planning Model,” proceedings, Command and Control Research and Technology Symposium, Newport, RI, 1999.
 • · Jon J. Fallesen and Julia Pounds, “Identifying and Testing a Naturalistic Approach for Cognitive Skills Training,” in eds New York: Doubleday, 2003).
 • · Keus, H.E. 2002. A Framework for Analysis of Decision Processes in Teams. Proceedings, CCRP Symposium, June 2002, Monterey, CA, USA
 • · Klein, G. 1998. Sources of Power: How people make decisions. MIT Press,Cambridge, Mass. USA.
 • · Klein, G. A. (1997). The Recognition Primed Decision (RPD) model: Looking Back, Looking Forward. In Naturalistic Decision Making.
 • · Klein, Gary A. A Recognition-Primed Decision (RPD) Model of Rapid Decision Making, www.ise.ncsu.edu/wp-content/uploads/2017/02/Klein_1989_AMMSR_RPDM.pdf.
 • · Major Michael M. Sweeney, An Introduction to Command and Control, June 2002, Master’s Thesis, Naval Postgraduate School,Monterey, CA 93943-5000.
 • · Mayk, I. & Rubin, I. 1988. Paradigms for Understanding C3, Anyone? In Johnson, S.E. & Levis, A.H. eds. 1988. Science of Command and Control: Coping with uncertainty. AFCEA International Press, Washington DC, USA, pp 48-61
 • · Meister, Spiegel, David, Douglas K. Review of Command and Control Models and Theory,1990, Univ. of Wisconsin.
 • · Michael M. Sweeney, USMC, An Introduction to Command and Control, Naval Postgraduate School Monterey, June 2002.
 • · Mitchell, C. M. Morris, J. G. Ockerman, J. J. & Potter, W. J. (1997). Recognition primed decision making as a technique to support reuse in software design. In C. Zsambok & G. Klein (Eds.), Naturalistic decision making.
 • · Neville A. Stanton, Guy Walker, Models of Command and Control, Defence Technology Centre for Human Factors Integration,BIT Lab, School of Engineering and Design, Brunel University,Uxbridge.
 • · Ron Azuma, Mike Daily, Chris Furmanski, A Review of Time Critical Decision Making Models and Human Cognitive Processes, HRL Laboratories, LLC 3011 Malibu Canyon Rd. Malibu,P4
 • · Wallenius,Klas,Genric support for decision making in management and command and control, 2004, stockholm.
 • · Wohl, F.G. 1981. Force Management Decision Requirements for Air Force Tactical Command & Control. IEEE Transactions in Systems, Man and Cybernetics, SMC-11, 9, 618-639 (September 1981)
 • · Woo-Seop Yun, Il-Chul Moon and Tae-Eog Lee, Agent-Based Simulation of Time to Decide: Military Commands and Time Delays,2015, Journal of Artificial Societies and Social Simulation.