ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی 72 اس در تیپ‌های مستقل زرهی نزاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدرس دافوس آجا

2 عضو هیئت‌علمی و مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

3 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

نگهداری و تعمیر تجهیزات در تیپ‌های مستقل نزاجا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که اجرای صحیح آن بیش از هر چیز در آمادگی تجهیزاتی و به دنبال آن افزایش توان رزمی تیپ‌های زرهی مؤثر می‌باشد. هدف این پژوهش تبیین ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی 72 اس در تیپ‌های مستقل زرهی نزاجا می‌باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی با رویکرد آمیخته می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین و کارکنان فنی در نگهداری و تعمیر ادوات و تجهیزات تیپ‌های مستقل زرهی نزاجا می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته تحت عناوین نیروی انسانی و تجهیزات صورت پذیرفته است. جهت بررسی رابطه موجود میان متغیر مستقل و متغیر تابع از آزمون ضریب همبستگی خی دو استفاده شده است. در سطح معنی‌داری پنج درصد، صحت فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه نیروی انسانی بیشترین تأثیر را بر ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی 72 اس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maintenance and repair of tank T 72 S in independent armored brigade Nazaja

نویسندگان [English]

 • reza Roshani 2
 • ُSiyamak Shayesteh 3
2 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
3 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی
چکیده [English]

Abstract
Maintenance and repair of equipment are of particular importance in the independent types of vehicles, so that their proper implementation can reduce the cost of purchasing equipment and spare parts. The purpose of this research is to explain the maintenance and repair of the T-72S tank in the independent armored brigades of Nazaja. The type of applied research and its method is descriptive with mixed approach. The statistical population of the study consisted of scientific experts, executive officers and officers in the maintenance and repair of independent armored vehicle types and equipment. The data were collected through a researcher-made self-made questionnaire titled "Manpower and Equipment. . Cronbach test and Chi-square correlation coefficient were used to examine the relationship between the independent variable and the function variable. At the 5% significance level (5%), the validity of the research hypotheses was confirmed. The results of this study showed that the human resources component has the greatest impact on the maintenance and repair of T 72 S tank.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maintenance and repair
 • T 72 S
 • independent armored personnel type
 • manpower
 • technical knowledge
 • ابوالقاسم شیبانی و همکاران، راهنمای کامل مدیریت دانش، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1378
 • ابطحی، سید حسین، آموزش و بهسازی سرمایه‌های انسانی، انتشارات موسسه فرهنگی کتاب لانیز، تهران 1383.
 • امید ویسی، نگهداری و تعمیرات در یگان‌های نظامی، انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)،1391
 • پورآمن، بهزاد، آموزش نیروی انسانی فراگردی پیوسته در افزایش بهره‌وری سازمان، انتشارات مؤسّسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
 • تعیرات رده میانی تاک تی 72 اس، اسماعلیان ابوالفضل، چاپ مرآپش، 1375
 • جان آرشرمرهورن و همکاران، مدیریت رفتار سازمانی، مترجم مهدی ایران نژاد وهمکاران، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش تهران،1378
 • حاجعلی درکه، نشریه آماد همگانی، چاپ مد آموزش، 1380
 • خواجه پور، قاسم و همکاران، مقاله اثربخشی آموزش، ماهنامه استاندارد شماره 215، 1389
 • دانستنی‌های عمومی مدیریت، معاونت آموزش بسیج، 1385
 • داود محمدی و همکاران، خودروهای شنیدار ویژه دوره عالی، چاپ مرآپش،1391
 • رضا احدیان، نشریه آماد همگانی، چاپ مد آموزش مرآپش، 1380.
 • سهراب اقتداری، جزوه درسی دوره برق و الکترونیک تانک تی 72 اس، چاپ مرآپش 1388
 • شیوه‌های عملی ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی، داود محب علی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • صدیق، عیسی، تاریخ تعلیم و تربیت، تهران انتشارات آواه، جلد اول 1395
 • علاقه‌بند علی، مقدمات مدیریت آموزش، نشر روان، 1376.8
 • علی آبادی، خدیجه، مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، انتشارات سیمرغ، سال ۱۳۷۵
 • علی علاقه بند، مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی) انتشارات امیرکبیر، 1389
 • غلامحسین صدری اقشاری، فرهنگ معاصر فارسی امروز، فاقد ناشر،1381
 • کرم الله دانش فرد و همکاران، مدیریت جامع با رویکرد عملیاتی، سازمان عقیدتی و سیاسی آجا،1392
 • منصور مدرسی، فرهنگ توصیفی واژگان مدیریت و منابع انسانی، انتشارات پیشبرد، 1389
 • موسی احمدلو، مدیریت نگهداری و کاربر روی فرم‌ها، چاپ مرآپش،1395
 • میر سپاسی، ناصر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران انتشارات، 1389
 • نشریه آماد همگانی، سلمانی پور، کامبیز، چاپ مد آموزش، 1380
 • کامبیز سلمانی پور، کنترل آتش ویژه دوره تخصصی ثانویه، چاپ مرآپش، 1393
 • محمدی داود، آموزش فنّی خدمات کارکنان، تهران، انتشارات پیام، 1382
 • مرتضی پیراسته و همکاران، مدیریت لجستیکی، جلد 1، چاپ دافوس، 1383.