ارزیابی عملکرد یک سازمان نظامی براساس مدل سرآمدی‌سازمانی (EFQM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی اطلاعات

3 دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امروزه تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزیابی اثربخش را اجتناب­ناپذیر نموده است. هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد یک سازمان نظامی براساس مدل سرآمدی سازمانی (EFQM) بود. پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی- پیمایشی است که به ارزیابی سرآمدی سازمانی یک سازمان نظامی در سال 1395پرداخته است. جامعه پژوهش شامل 193 نفر از فرماندهان، مدیران یک سازمان نظامی می­باشد که به‌صورت نمونه­گیری تصادفی سامان‌مند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مدل سرآمدی سازمانی (EFQM) که شامل 47 سؤال است، استفاده شد، که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 96/0 تائید گردید. داده­ها نیز علاوه­بر استفاده از شاخص­های آمار توصیفی، از روش­های آمار استنباطی نظیر تی­تک­نمونه­ای و مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل گردید. یافته­ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری نشان داد، کلیت مدل ارائه‌شده با مقادیر شاخص­های برازش (058/0=RMSEA و 96/0=NFI و 96/0=GFI)، مورد تائید است. نتایج آزمون تی­تک­نمونه­ای نیز تائید کرد که از میان مؤلفه‌های اصلی مدل سرآمدی سازمانی، مؤلفه عملکرد در حوزه توانمندسازها دارای مطلوبیت نسبی، اما مؤلفه عملکرد در حوزه نتایج از وضعیت مناسبی برخوردار نمی­باشد. درمجموع عملکرد سازمانی با توجه به مدل سرآمدی سازمانی نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

European Foundation for Quality Management (EFQM)-based Performance Appraisal within an Army Organization

نویسندگان [English]

 • hossein samadi 1
 • Seyyed Sajjad Fazli 2
 • hamzeh samadi 3
1 MSc. in Public Administration, Young Researchers and Elite Club, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 MSc in Information Technology
3 Ph.D. Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the existence of an effective appraisal system, notwithstanding surprising transformation in the knowledge management area, is undeniable. The lack of evaluation for various dimensions of an organization including evaluation for utilization of resources and possibilities, employees, goals, and strategies is known and putative as the organizational syndrome and illness. European Foundation for Quality Management(EFQM),in the two recent decades, was one of the techniques that has been begun in the Europa and is subjected to the country administration area. Therefore, the purpose of the present research was the performance appraisal within an army organization in the basis of European Foundation for Quality Management(EFQM).Present research is a descriptive survey that evaluates organizational excellence in an army organization in1395.Research population includes193persons of commanders, vice commanders, and managers in an army organization that are selected by systematic random sampling method. In order to collecting data, the European Foundation for Quality Management (EFQM)47items questionnaire was used that its reliability supported by calculating0.96Cronbach's alpha. The data, in addition to analyzing by descriptive statistical indicators, so analyzed by inferential statistical indicators including one-sample-T and structural equation modeling(SEM).Structural equation modeling-based results showed that the presented model with fitness indices values(RMSEA=0.058andNFI=0.96 andGFI=0.96)is supported. The results of one-sample-T test also supported that among main components of European Foundation for Quality Management, performance component in the enablers' area has relative desirability,but performance component in the results area has not desirable status. Aggregately, organizational performance also has not desirable status according to European Foundation for Quality Management(EFQM).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Appraisal
 • Army Organization
 • European Foundation for Quality Management (EFQM)
 • Structural Equation Modeling (SEM)
 • ادب، حسین و گل­آور، مرتضی. (1392). ارزیابیسرآمدیسازمانیشرکتملیگازایرانبر اساسمدل EFQM. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). (70)23. 46-25.
 • سیدنقوی، میرعلی؛ صحت، سعید؛ دهقانان، حامد و فرهادی، علی. (1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی و بالندگی سازمانی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های افسری). مطالعات اندازه­گیری و ارزشیابی آموزشی. (15)6. 63-39.
 • سلطانی، محمدرضا؛ نیکوکار، غلامحسین؛ تابان، محمد و صفری، علی. (1393). بومی‌سازی معیارهای مدل سرآمدی سازمانی (EFQM) در سازمان­های پژوهشی نظامی. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی. (1)4. 142-119.
 • صمدی میارکلائی، حسین و صمدی میارکلائی، حمزه. (1393). بررسی رابطه توانمندسازی روان­شناختی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس. فصلنامه علمی و پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد گرمسار. (2)8. 114-89.
 • صمدی میارکلائی، حسین و صمدی میارکلائی، حمزه. (1396). تبیین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و شاخص­های آن در پرستاران بیمارستان با رویکرد مدل معادلات ساختاری. فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم. (4)11. 89-80.
 • غفاری، رحمان و یزدانی، سمانه. (1390). ارزیابی عملکرد معاونت­های اداره کل آموزش‌وپرورش استان مازندران بر اساس مدل سرآمدی سازمانی (EFQM) مطالعۀ موردی: معاونت پرورشی اداره کل آموزش‌وپرورش. طرح پژوهشی سازمان آموزش‌وپرورش استان مازندران.
 • ملکی­آوارسین، صادق، طالبی، بهنام و بابازاده، حسین. (1391). ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل سرآمدی سازمانی (EFQM) در سال 1389. مجله آموزش و ارزیابی. (17)5، 25-13.
 • محبی­مقدم، علی­اکبر. (1387). مدل سرآمدی سازمانی EFQMتکنیک­ها و رویکـردهای اجرایی. انتشارات یاس بهشت.
 • محمدپور زرندی، حسین و قادری، جعفر. (1393). ارزیابیسرآمدیسازمانیشهرداریتهرانبراساسمدلEFQM. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 7، 13-1.
  • Andjelkovic Pesic, M. & Dahlgaard, J. J. (2013). Using the Balanced Scorecard and the European Foundation for Quality Management Excellence model as a combined roadmap for diagnosing and attaining excellence. Total Quality Management & Business Excellence, 24(5-6), 652-663.
  • Gadd, K. W. (1995). Business self-assessment: a strategic tool for building process robustness and achieving integrated management. Business Process Re-engineering & Management Journal, 1(3), 66-85.
  • Hair, J. F. Anderson, R. E. Tatham, R.L. Black, W.C. (1998). Multivariate data analysis. Prentice Hall International Inc. Upper Saddle River, NJ.
  • Hides, M. T. Davies, J. & Jackson, S. (2004). Implementation of EFQM excellence model self-assessment in the UK higher education sector–lessons learned from other sectors. The TQM magazine, 16(3), 194-201.
  • Hsu, C. W. Hu, A. H. Chiou, C. Y. & Chen, T. C. (2011). Using the FDM and ANP to construct a sustainability balanced scorecard for the semiconductor industry. Expert Systems with Applications, 38(10), 12891-12899.
  • Limberger, P. F. & Mendes, J. D. C. (2015). The management model of European Foundation for Quality Management (EFQM) for tourist destinations: a theoretical discussion. Rosa dos Ventos, 7(4), 561-573.
  • Lin, Y. H. Chen, C. C. Tsai, C. F. & Tseng, M. L. (2014). Balanced scorecard performance evaluation in a closed-loop hierarchical model under uncertainty. Applied Soft Computing, 24, 1022-1032.
  • Marques, Ana I. Maria J. Rosa, Pedro Soares, Rute Santos, Jorge Mota, and Joana Carvalho. (2011). Evaluation of physical activity programmes for elderly people-a descriptive study using the EFQM'criteria. BMC public health. 11(1), 123.
  • Nunnally, J. C (1978). Psychometric theory. Second ed. McGraw-Hill, New York.
  • Niven, P. R. (2008). Balanced scorecard: Step by step: For government and non-profit agencies. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons
  • Nabitz, U. W. & Klazinga, N. S. (1999). EFQM approach and the Dutch Quality Award. International Journal of Health Care Quality Assurance, 12(2), 65-71.
  • Oakland, J. (1999). Winning performance through business excellence. Credit Control, 20(7), 23-31.
  • Olaru, M. Pirnea, I. C. Hohan, A. & Maftei, M. (2014). Performance indicators used by SMEs in Romania, related to integrated management systems. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 949-953.
  • Para-González, L. Jiménez-Jiménez, D. & R. Martínez-Lorente, Á. (2016). Do total quality management and the European Foundation for Quality Management model encourage a quality-oriented human resource management system?. International Journal of Productivity and Quality Management. 17(3), 308-327.
  • Rabbani, A., Zamani, M., Yazdani-Chamzini, A., & Zavadskas, E. K. (2014). Proposing a new integrated model based on sustainability balanced scorecard (SBSC) and MCDM approaches by using linguistic variables for the performance evaluation of oil producing companies. Expert Systems with Applications, 41(16), 7316-7327.
  • Rajesh, R., Pugazhendhi, S., Ganesh, K., Ducq, Y., & Koh, S. L. (2012). Generic balanced scorecard framework for third party logistics service provider. International Journal of Production Economics, 140(1), 269-282.
  • Schedler, K., & Summermatter, L. (2007). Customer orientation in electronic government: Motives and effects. Government information quarterly, 24(2), 291-311.
  • Tutuncu, O., & Kucukusta, D. (2010). Canonical correlation between job satisfaction and EFQM business excellence model. Quality & Quantity, 44(6), 1227-1238.
  • Vernero, S., Nabitz, U., Bragonzi, G., Rebelli, A., & Molinari, R. (2007). A two-level EFQM self-assessment in an Italian hospital. International Journal of Health Care Quality Assurance, 20(3), 215-231.
  • Van de ven, A. & Ferry, D. (1979). Measuring and assessing organizations. John Wiley, New York.
  • Wu, Hung-Yi, Gwo-Hshiung Tzeng, and Yi-Hsuan Chen. (2009). A fuzzy MCDM approach for evaluating banking performance based on Balanced Scorecard." Expert Systems with Applications, 36(6), 10135-10147.
  • Wu, H. Y. (2012). Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard. Evaluation and Program Planning, 35(3), 303-320.
  • Wu, L., & Chang, C. H. (2012). Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion: A multi-stage perspective. Decision Support Systems, 52(2), 474-485.
  • Westlund, A. H. (2001). Measuring environmental impact on society in the EFQM system. Total Quality Management, 12(1), 125-135.
  • Zárraga-Rodríguez, M., & Álvarez, M. J. (2014). Does the EFQM model identify and reinforce information capability?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 716-721.
  • Zink, K. J. (Ed.). (1997). Successful TQM: inside stories from European quality award winners. Wiley.