کاربرد فتوگرامترى UAV در برآورد جمعیت تحت تاثیر شبکه‌های ماهوره‌ای‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

گسترش و استفاده افراطی ماهواره‌ها با کارکرد متنوع خود و دگرگون­سازی­های پیوسته­اش سبب آسیب­پذیری این رساله شده است. ارائـه­ی محتوایی متعارض با فرهنگ ایرانی را می­توان ویژگی دیگر این ابررسانه خواند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کارایی و کاربردهای تکنولوژی‌های نوین به عنوان نمونه فتوگرامتری UAV در برآورد جمعیت تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای می‌باشد. به منظور تهیه و تولید نقشه‌های مورد نیاز، عکس­های پهپاد با استفاده از نرم افزار Agisoft PhotoScan استانداردسازی و پردازش شده و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS، تبدیل به نقشه گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که چگونه توانمندی روش و تکنولوژی نوین UAV می‌تواند در امر آنالیزهای فرهنگ شهری راهگشا باشد و  با استفاده از روش فتوگرامتری پهپاد می‌توان با تعیین موقعیت قرارگیری دیش‌های ماهواره، جهت دیش، تعداد LNBها و تعداد شبکه‌هایی که روی هر ماهواره نصب می‌گردد و با توجه به ماهیت آن شبکه‌ها ابعاد تأثیرگذار را شناسایی و حتی میزان تأثیرپذیری جمعیت مورد مطالعه را در جزئی‌ترین سطوح شهری و در واحد ملکی، از شبکه‌های ماهواره به صورت خاص و در امواج مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شناسایی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

UAV Photogrammetry Application in Population Estimation Influenced by The Satellite Networks

نویسندگان [English]

 • ali shojaeean 1
 • negar rahimpour 2
 • nahid sajadian 3
1 science committee member of Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Master's Degree in Geography and Urban Planning
3  Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Extreme expansion and use of satellites by Its diverse function and its continuous transformation has caused vulnerability. Providing conflicting content with Iranian culture can be called the other feature of this superconductor. The main goal of the present study is to investigate the efficiency and applications of modern technologies as an example of a UAV Photogrammetry in estimating population under the influence of satellite networks. In order to produce the required maps, UAV images were standardized and processed using Agisoft PhotoScan software and Finally, using the ArcGIS software, it turned into a map. The results of the research showed how the capability of the new UAV technique and technology can to be the solution in the analysis of urban culture and Using the UAV's photogrammetric method, it is possible to determine the position of the satellite dishes, Direction the dish, the number of LNBs and the number of networks installed on each satellite And given the nature of those networks, they identify the effective dimensions And even the extent of the impact of the population studied at the most modest levels of the city and In the unit proprietary, Satellite networks were identified in particular and in various economic, cultural and political waves.

کلیدواژه‌ها [English]

 • UAV photogrammetry
 • satellite
 • urban block
 • satellite population
 • امیری، عبدالرضا؛ نوری، یونس؛ بساطیان، محمد (1390) بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و گرایش بهره‌برداران به آسیب‌های اجتماعی در بین جوانان شهر کرج، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره چهارم، سال چهارم، صص 117-142
 • آزور، حسین (1395) بررسی میزان تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ایبر آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی مردم شهر بجنورد در سال 1394-1395، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، سال سوم، شماره 12، صص 73-94
 • پارسای، رضا؛ جوانمرد، محمد؛ محمدی، ایوب (1395) بررسی تکنیک‌ها و ابزارهای جنگ رسانه‌ای و مخاطرات شبکه‌های ماهواره‌ای معاند بر انتخابات سال 88 و انتخابات آتی ایران، فصلنامه علمی -تخصصی دانش انتظامی شرق استان تهران، سال سوم، شماره دوازدهم، صص 1-20
 • پورمعروف، محمد؛ بی باک، فرشید؛ محبعلی، نجاری، مسعود (1396) بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی و علقه‌های هویتی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور شهرستان سقز، فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال هشتم، شماره دوم (پیاپی 30)، صص 49-66
 • حسین زاده، علی حسین و شجراوی، محمد (1392) بررسی تاثیر میزان و نوع استفاده از ماهواره بر هویت اجتماعی، دینی و ملینوجوانان (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر اهواز)، فصلنامه دانش انتظامی استان خوزستان، شماره 5، صص 13-32
 • حسینی ساجدی، سدیدی، جواد؛ رضائیان،‌هانی؛ ضیائیان فیروزآبادی، پرویز (1395) کاربردهای GIS در مأموریت‌های پدافند غیرعامل ناجا، فصلنامه دانش انتظامی البرز، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص 81-98
 • حسینی، ابوبکر؛ حسنی، رفیق؛ حمزه لو پاک، حسن (1395) مقایسه عملکرد خانواده در بین مخاطبان سریال‌های ماهواره‌ای رسانه ملی با مطالعه موردی شهر سنندج، فصلنامه دانش انتظامی کردستان، سال هفتم، شماره چهارم، پیاپی 28، صص 1-16
 • حمایت خواه جهرمی، مجتبی؛ خادم جهرمی، حامده؛ زارعی، بهزاد (1394) بررسی تاثیر برنامه‌های ماهواره بر روابط خانواده (مورد مطالعه: خانواده‌های شهری جهرم)، فصلنامه علمی -تخصصی دانش انتظامی فارس، سال دوم، شماره هفتم، صص 1-16
 • رحیم پور، نگار (1396) کارایی روش‌های نوین تولید نقشه مبنا در مطالعات محیط شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زمانی، طوبی (1391) بررسی نقش ماهواره بر نظم اجتماعی، پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، سال پنجم، شماره سوم (پیاپی نوزدهم)، صص 107-130
 • سجادیان، ناهید؛ شجاعیان، علی؛ رحیم‌پور، نگار (1396) کاربرد ترکیبی روش فتوگرامتری پهپاد و موبایل مپینگ به منظور تهیه نقشه‌های چندبعدی با انواع LOD، کنگره ملی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری نوین، دانشگاه تهران
 • سلیمانی، فرزاد و کاظمی، محمود (1393) تبیین نقش ماهواره در ترویج سبک زندگی غربی و تأثیرگذاری بر روابط خانواده، فصلنامه دانش انتظامی زنجان، سال چهارم، شماره 12، صص 97-127
 • سهرابی، سارا و سوری، فاطمه (1395) بررسی نقش ماهواره بر ارتکاب جرایم اخلاقی و آسیب‌های اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی زنجان، سال ششم، شماره 19، صص 93-110
 • شجاعیان، علی؛ سجادیان، ناهید؛ رحیم پور، نگار (1396) بررسی مقایسه حاصل از فتوگرامتری UAV و MMS با کاربرد عملیاتی Real time، سومین همایش سراسری علوم ژئوماتیک با رویکرد دفاعی-امنیتی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • عبدالهی، اسماعیل و صداقت، نرگس (1392) تأثیر رسانه و شبکه‌های اجتماعی بر طلاق در شهر بوشهر طی سال‌های 1390 لغایت 1393،  فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی بوشهر، شماره 14، دوره چهارم، صص 1-14
 • عرب انصاری، مهدی؛ رمضانی، حسن؛ صالحی، مهدی (1393) بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی و ماهوارهای در فروپاشی بنیان خانواده، فصلنامة مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی – سال نهم– شمارة سی و یکم، صص 67-101
 • عرفانی، الهام و محققی، حسین (1393) بررسی نگرش و علل گرایش به شبکه‌های ماهواره‌ایدر بین جوانان 20 تا 30 ساله شهر همدان، فصلنامه دانش انتظامی همدان، سال اول، شماره دوم، صص 1-19
 • علی پور، سمیره و اقامتی، رضا (1394) ارزیابی میزان گرایش به ماهواره و راهکارهای مقابله با آن در استان هرمزگان، فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان، شماره 14، دوره ششم، صص 139-171
 • محکم کار، ایمان و حلاج، محمدمهدی (1393) بررسی تأثیر برنامه‌های ماهواره بر از خودبیگانگی فرهنگی در سطح جامعه، فصلنامه مطالعات اطلاعات و امنیت انتظامی، سال چهارم، شماره چهارم، پیاپی دهم، صص 1-17
 • مرادی، حجت الله و مهری، علی‌اصغر (1393) تبیین عوامل مؤثر در گرایش به فناوری‌های نوین (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با آن، فصلنامه علمی -تخصصی دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری، سال دوم، شماره پنجم، صص 35-60
 • ملک پور، ندا؛ تابع بردبار، مهدی؛ اسفندیاری، سجاد (1394) ابعاد عملکرد خانواده و هویت اجتماعی؛ نقش واسطه‌ای گرایش به برنامه‌های ماهواره، فصلنامه علمی -تخصصی دانش انتظامی فارس سال دوم، شماره هفتم، صص 133-150
 • نجفی، علیرضا؛ رضا دوست، صادق؛ بابایی، خدیجه (1393) بررسی رابطه کیفیت برنامه‌های تلویزیونی ایران بر گرایش افراد به ماهواره و اینترنت (مطالعه موردی شهر کرج)، فصلنامه مطالعات اطلاعات و امنیت انتظامی، سال چهارم، شماره اول، صص 55-74
 • نعیمی، محمدرضا؛ بهرامی، علی؛ یاری مقدم، ابوتراب؛ قره خوانی، علی محمد (1396) بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در استان گلستان (مطالعه‌ی موردی: شهر گنبدکاووس سال 1395)، فصلنامه دانش انتظامی گلستان، سال هشتم، شماره دوم، پیاپی 30، صص 145-166
 • نواح، عبدالرضا و نوری زاده، هیفا (1393) بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر میزان استفاده از ماهواره (مورد مطالعه: روستاییان 15 سال و بالاتر شهرستان اهواز)، فصلنامه دانش انتظامی خوزستان، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خوزستان، سال دوم، شماره 7، صص 103-128
 • نور علیان، یاور؛ شمخانی، اژدر؛ رشیدی، مهران؛ وزینی، ناصر (1393) تأثیرات منفی استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای بر خانواده ایرانی، فصلنامه دانش انتظامی همدان، سال اول، شماره سوم، صص 123-162