مطالعه تطبیقی ابعاد و مؤلفه‌های فرایند یاددهی– یادگیری نظامی در مؤسسات آموزش عالی نظامی‌ِکشورهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی، مدیریت و علوم و تحقیات قم، قم، ایران.

2 مدیریت آموزشی، مدیریت و علوم و تحقیات قم، قم، ایران

چکیده

با توجه به تهدیدهای گسترده‌، وجود دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نظامی در کشورهای اسلامی، می‌تواند نقش با اهمیتی در انتقال سواد و مهارت نظامی به دانشجویان و کارکنان ارتش‌های این کشورها داشته باشد. هدف مقاله حاضر مطالعه تطبیقی کشورهای اسلامی در حوزه یاددهی– یادگیری نظامی است که طی آن به صورت موردی دو کشور ایران و مالزی از منظر شاخص‌های یاددهی– یادگیری نظامی در بازه زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) (به سال 1979 میلادی) و مقطع زمانی پس از انقلاب اصلاحات مالزی به رهبری ماهاتیر محمد ( به سال 1981 میلادی) مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر به سنجش و مطالعه وضعیت تعلیم و تربیت نظامی با توجه به شاخص‌های کلیدی یاددهی– یادگیری در دانشگاه افسری نیروی زمینی دو کشور پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر نیز از نوع مطالعات اسنادی– تطبیقی و با بهره‌گیری از شیوه تحلیل محتوا و نیز روش پیمایشی است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می‌دهد که پس از رخداد انقلاب اسلامی 1979 ایران و تقریباً مقارن با انقلاب اصلاحات مالزی توسط ماهاتیر محمد در سال، دستاوردهای یاددهی– یادگیری ایران در حوزه آموزش عالی نظامی چشم‌گیرتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Dimensions of Military Pedagogy in Islamic Countries   (Case study:Officer University of Army, Islamic Republic of Iran and Malaysian University of Defense )

نویسندگان [English]

 • Pejman Salehi 1
 • Seyfollah Fazlloahi 2
 • Aliakbar Khoshgoftar 2
1 Educational Management, Science and Research Qom, Qom, Iran.
2 Educational Management, Science and Research Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Comparative study is one of the scientific methods through which the similarities, differences, experiences and achievements of other countries can be found in different scientific and specialized fields and the results can be used to achieve the desired situation. The aim of this paper is the comparative study of Islamic countries in the field of military pedagogy, in which Iran and Malaysia, from the perspective of military pedagogical indicators in the period after the victory of the Islamic Revolution under the leadership of Imam Khomeini (1979) and the Malaysian Revolution, The leadership of Mahathir Mohammad (in 1981) has been studied, and as a result, it has been studied and studied the status of military education in accordance with the key pedagogical indicators in the military higher education centers of the two countries. The method of this research is documentary-comparative study using content analysis method. The results of this study show that after the 1979 Islamic Revolution in Iran, almost equal to the Malaysian Revolution by Mahathir Mohammed in 1981; Iran's pedagogical achievements in higher military education have been more significant

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military Science and Technology
 • Learning Process
 • Military Pedagogy
 • آقا محمدی، داوود، دهقان، نبی اله (1391). مدیریت راهبردی دانش در سازمان‌های دفاعی: چاپ اول، تهران: انتشارات دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • بازرگان، عباس (1376)؛ کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی: نگاهی به تجربه‌های ملی و بین‌المللی. فصلنامه رهیافت، شماره 15 (بهار 1376)، از صفحه 1 تا صفحه 28.
 • برادران شرکاء، حمیدرضا (1388) چشم‌انداز استراتژیک کشورهای مسلمان تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک- مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 • برازش، محمودرضا (1389). مالزی و سنگاپور، مشهد: انتشارات آفتاب هشتم.
 • توکلی، محمدکاظم (1386). ماهاتیر محمد: معمار مالزی نوین، تهران: هزاره ققنوس.
 • تهامی، مجتبی (1384). امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی: تهران.
 • جعفری، عباس (1384). گیتاشناسی کشورها، تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ دوم.
 • جیسی، یانگ، (2018). دفاع از حاکمیت مالزی و مقابله با تهدیدها، برگرفته از  https://army.mod.gov.my/index.php/en
 • خادم الحسینی، سید محمد و دیگران (1388). تأثیر دوره‌های آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده افسری، تهران: فصلنامه طب نظامی، شماره 11.
 • دانش فرد، کرم الله؛ ذاکری، محمد (1391). بررسی تأثیر دوره‌های آموزش نظامی بر توانمندسازی روان شناختی سربازان تحت آموزش نزاجا، تهران: فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 45.
 • دهقان، نبی اله، فتحی صمد، ، هوشیار، اکبر (1391)، فصلنامه مدیریت نظامی، سال دوازدهم، شماره 48، زمستان 1391، ص ص 158-113.
 • رشیدزاده، فتح الله، (1389)، تربیت نظامی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دوره 13، شماره 39، بهار 1389، صفحه 79-98.
 • رشیدزاده، فتح الله، (1391)، ارزیابی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی (ع)، فصلنامه مدیریت نظامی، سال دوازدهم، شماره 45، بهار 1391، صفحه 11-44.
 • زرقانی، سید‌هادی (1378). تحلیل و ارزیابی متغیرها و شاخص‌های قدرت نظامی: فصلنامه راهبرد دفاعی، سال ششم، شماره 23.
 • شاهنده، بهزاد (1374). سیاست و حکومت در آسیای جنوب شرقی، تهران: سمت.
 • شیرزادی، رضا (1393). نوسازی، توسعه و جهانی شدن، تهران: آگه.
 • شیرزادی، رضا (1396)، اندیشه توسعه­گرا: (موردکاوی اندیشه‌های ماهاتیر محمد)، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال هفتم، شماره دوم، تابستان 1396، ص 223 – 97
 • طالبان، محمدرضا (1384). معضل آزمون استدلال علّی در تحقیقات تاریخی تطبیقی در مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران: دانشگاه تربیت معلم. شماره 50 – 51.
 • فرهادی، علی، اسدی، اسماعیل، ذاکری، محمد (1396). بررسی وضعیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی فرماندهی آموزش‌های هوائی خضرایی و تأثیر آن بر بهره‌وری آموزشی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال سیزدهم، شماره 39، بهار 1396 صص 79 – 98
 • فلیک، اووه (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه‌هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
 • فیروزآبادی، سید حسن؛ خزرجی، ضیاء الدین (1391). من الجهاد الی الجهاد (حوار ثقافی جهادی فی الثوره الاسلامیه الایرانیه)، تهران: ناشر دانشگاه دفاع ملی.
 • گلی زواره، غلامرضا (1386). شناخت کشورهای اسلامی و نواحی مسلمان نشین جهان، تهران.
 • لرکیان، مریم (1390). شناسایی فرهنگ برنامه درسی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران؛ پایان‌نامه دکتری برنامه‌ریزی درسی. استاد راهنما: محمد عطاران. دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی). دانشگده روانشناسی و علوم تربیتی.
 • مالزی در افق 2020(1385). گزارشفارسیازسندچشم‌اندازکشورهایدرحالتوسعه، خبرگزاریفارس. 23 آبان.
 • مجتهدزاده، پیروز (1379). ایده‌های ژئوپولیتیک و واقعیت‌های ایرانی، تهران: نشر نی.
 • مجموعه بیانات حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) (1389). حدیث ولایت، تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب.
 • مشایخ، فریده (1394). یاددهی یادگیری: علم و هنر یاددهی- یادگیری از دوران باستان تا به امروز (نظریه و کاربرد)، تهران: انتشارات سمت، دانشگاه تهران.
 • معینی، حسین، (1394). وظایف و آرمان‌های بسیج از منظر امام خامنه‌ای، برگرفته از لینک http://basirat.ir/fa/news/284196
 • Caforio G., (2000). The European Officers: A Comparative View on Selection and Education, Edizioni ETS, Pisa.
 • Crackel T.J., (2002). West Point: A Bicentennial History, University Press of Kansas, Kansas.
 • Debesse, M. (1989). Traite de sciences pedagogiques, G. Mialaret, 8 toms, Paris.
 • Dupont, P. Ossandon, M. (2003), La pedagogic universitaire, Paris, PUF.
 • Durkheim, E. (1968). Les regles de la methode scientifique, Paris, PUF.
 • Falk, C. (2011) All Pedagogy is Military, In T. Kvernbekk, H. Simpson and M.A. Peters (eds.), Military Pedagogies: And Wahy They Matter, Sense Publishers, Rotterdam 1-16.
 • Florian, H. (2002). Military Pedagogy – A Pragmatic Approach, In H. Florian (ed.), Military Pedagogy – An International Survey, Peter Lang, Frankfurt 47-66.
 • Franke V., (2004). Preparing for Peace: Military Identity, Value, Orientations and Professional Military Education, Praeger Publishers, Connnecticut.
 • Hantrais, Linda (2012) International Comparative Research, New York: Palgrave.
 • Hartmann U., (2002). Military Pedagogy in a Changing World – A German View, In H. Florian (ed.), Military Pedagogy – An International Survey, Peter Lang, Frankfurt 69-82.
 • Hartmann, U. (2000). Military Pedagogy in Germany, In J. Toiskallio (ed.), Mapping Military Pedagogy in Europe, Finnish National Defence College, Helsinki
 • Jowati Juhary . (2014). Understanding Military Pedagogy. Social and Behavioral Sciences 186 (2015), 1255 – 1261
 • Kirkels H. Klinkert W. and Moelker R. (2009). Officer Education: The Road to Athens! NL-Arms, Faculty of Military Sciences, Amsterdam,
 • Morrandi, F. (2002). Pratiques ET logique, Paris, Ed. Village mondial.
 • Paile, S. (2013). Towards a European Understanding of Academic Education of the Military Officers, In H. Annen, C. Nakkas and J. Makinen (eds.), Thinking and Acting in Military Pedagogy, Peter Lang, Frankfurt 279-290.
 • Ragin, Charles C (2004) Comparative Methodology The Logic of Case Oriented Research, Department of Sociology, and University of Arizona USA.
 • Sarkesian S.C. (2000). Beyond the Battlefield: The New Military Professionalism, Pergamon Press, New York.
 • Schifferle, P.J. (2010). America’s School for War: Fort Leavenworth, Officer Education, and Victory in World War II, University Press of Kansas, Lawrence,
 • Schunk L.G. and Nielson, L. (2002). Danish Approach to Military Pedagogy, In H. Florian (ed.), Military Pedagogy – An International Survey, Peter Lang, Frankfurt. 11-28.
 • Smelser, Neil. J. (2003) "On Comparative Analysis, Interdisciplinary and Internationalization in Sociology", International Sociology, 18(4): 643-657
 • Szabo J. (2013). Military Pedagogy: Focusing on the Fourth Generation of Warfare, Hatudomanyi Szemle. 6,4 96-102.
 • Toiskallio, J. (2003). Ethics, Military Pedagogy and Action Competence, In E.R. Micewski (ed.), Civil-Military Aspects of Military Ethics Vol 1, Verlag, Frankfurt 52-64.
 • Ulman, j. (2006). La pensee educative contemporiane Paris, Vrin.
 • van Ree, A.J. (2002). Towards a Military Pedagogy, In H. Florian (ed.), Military Pedagogy – An International Survey, Peter Lang, Frankfurt 29- 46.
 • Zulkifli Zainal Abidin and Tengku Mohd Tengku Sembok, (2010). Conceptualisation of a National Defence University: Education is the First Line of Defence, Zulfaqar: Asian Journal of Defence and Security. 1, 15-12.