تأثیر تضعیف ارتش ترکیه به واسطه کودتای 2016 بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا و دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

4 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تبیین تأثیر تضعیف ارتش ترکیه به­واسطه کودتای نافرجام 2016 بر امنیت نظامی ج.ا.ایران به روش توصیفی–تحلیلی انجام‌ شده است. به­منظور جمع­آوری اطلاعات از ابزارهایی مانند پرسش­نامه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و داده‌ها در بخش اسناد و مدارک، روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات کیفی بوده و با کمک تحلیل محتوی، انجام‌شده است و برای تحلیل داده‌های حاصل از پرسش‌نامه و نظرات صاحب‌نظران از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم­افزار SPSS تحلیل‌های آماری لازم صورت ‌گرفته است. مجموع جامعه آماری حدود 85 نفر می­باشد که با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان تعداد 42 نفر از جامعه آماری به­عنوان نمونه انتخاب شد. طبق نتایج پژوهش، تضعیف ارتش ترکیه که بعد از کودتای نظامی نافرجام 2016، به­دلیل پاکسازی گسترده در ارتش، حذف و تغییر فرماندهان یگان­های عمـده، حذف و اخـراج کارکنان متخصص و آمـوزش­دیده و باتجربه، ایجـاد تغییرات بنیادی در سامانه فرماندهی و شورای عالی نظامی و ایجاد تغییرات در ساختار ارتش و اشرافیت وزارت دفاع این کشور بر ارتش حاصل شده است، بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the undermining the Turkish Army due to 2016-coup in Turkey on the Military Security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • SABER ROSTAMPOUR 1
 • Hossein Valivand Zamani 2
 • Ebrahim Ijabi 3
 • Mohsen Moradiyan 4
1 I.R.I Army Command and Staff University
2 Faculty member of Command and Staff University
3 I.R.I Army Command and Staff University
4 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
چکیده [English]

Fifth coup in Turkey, is unique and different form previous coups in terms of its connection with the interests of foreign states and Gulen Party as a structure parallel with the government in designing and directing the coup as well as secret long term and midterm goals barely affected by short term goals (overthrowing Erdogan). Resent study was done to answer the main question "what is the impact of the undermining the Turkish Army due to 2016-coup in Turkey on the Military Security of the I.R. of Iran?" with hypothesis" the undermining the Turkish Army due to 2016-coup in Turkey has positive effect on military security of I.R. of Iran" and using descriptive-analytical method to describe the impact of the undermining the Turkish Army due to 2016-coup in Turkey on the Military Security of the I.R. of Iran. In order to collect information, different tools including questionnaire and documents were used and the data gathered was analyzed through using SPSS software.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "coup"
 • "2016-coup"
 • "turkey"
 • "military security"
 • "Islamic Republic of Iran"
 • "undermining Army"
 • "government and governing party"
 • بصیری، محمد­علی- مجیدی نژاد، علی- علیشاهی، عبدالرضا، علت کاوی کودتای ناکام 2016 ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه، فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، سال دهم، شماره 37، بهار 1396، ص 39 تا 64.
 • حقیقی، علی­محمد- هاشم­پور، پیروز، بنیان­هایقدرتنظامیاندرترکیه، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، زمستان 1395، دوره دوم، شماره 1/4، ص 141 تا 157.
 • شهمرادی، نادر، ویژه تحولات ترکیه، روزنامه ایران، سال بیست و دوم، شماره 6211، 26 تیر 1395.
 • متقی، ابراهیم- ترکاشوند، پوریا- کوه­خیل، مرجان، معمای امنیت و راهبرد منطقه­ای ترکیه پس از کودتای جولای 2016، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، نامه دفاع پیاپی 46، شماره دهم، اسفند 1395.