بررسی تأثیر تمرینات آمادگی جسمانی بر ارتقاء عملکرد تیراندازی کارکنان نظامی (مورد مطالعه: یکی از یگان‌های تکاور نیروی زمینی ارتش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس/ دانشگاه

چکیده

یکی از اصلی­ترین بخش­های آموزش نظامیان تمرین­های تیراندازی می‌باشد. درحال حاضر اطلاع دقیقی از میزان اثرگذاری برنامه­های تمرینی مورد استفاده بر دقت تیراندازی تکاوران وجود ندارد. به همین دلیل مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر 6 هفته تمرین آمادگی­جسمانی، بر نتایج تیراندازی تکاوران طراحی و اجرا شد. در این مطالعه 40 سرباز سالم به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) تقسیم شدند و در دو مرحله­ی پیش و پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفتند. گروه آزمایش به­مدت 6 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 50 دقیقه به فعالیت­های ورزشی منتخب پرداختند. داده­ها با استفاده ازنرم‌افزارSpss  و روش آماری تی در گروه­های همبسته و مستقل در سطح معنی‌داری 05/0 P < آزمایش شدند. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از دو وضعیت تیراندازی (ایستاده و درازکش) نشان داد که اعمال متغیر مستقل اثر مثبت و معنی­داری در سطح احتمال (05/0P <) بر دقت در تیراندازی داشته است. به­عبارت دیگر دقت در تیراندازی پس از اعمال متغیر مستقل (6 هفته تمرینات آمادگی جسمانی) بهتر و دقیق‌تر است. این نتیجه هنگامی که افراد در وضعیت ایستاده تیراندازی می‌کردند نیز بدست آمد و در وضعیت درازکش نیز اعمال متغیر مستقل نتیجه مثبتی بر دقت در تیراندازی داشته است و میزان اثر آن از نظر آماری و در سطح احتمال (05/0P <) معنی­دار بوده است. در نتیجه برنامه­ی تمرینات ورزشی منتخب آمادگی­جسمانی منجر به بهبود نتایج تیراندازی در دو وضعیت ایستاده و درازکش در تکاوران  شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Physical Fitness Exercises on Improving the Shooting Performance of Military Personnel (Case Study: One of the Army Ranger units)

نویسنده [English]

 • hekmat ehsanbakhsh
teacher
چکیده [English]

One of the most important parts of military training is shooting. There is currently no detailed information on the effectiveness of the training programs used for shooting accuracy. Therefore, the present study was designed and implemented to determine the effect of 6 weeks of physical fitness training on shooting results. 40 healthy soldiers were randomly divided into experimental (20) and control (20) groups and compared in both pre and post test.The experimental group was selected for sporting activities for 6 weeks, 3 sessions each week and 50 minutes each session. Data were analyzed using SPSS software and t-test in independent and correlated groups at a significant level of P <0.05. Analysis of the results showed that applying the independent variable had a positive and significant effect (P <0.05) 0 P). In other words, the accuracy in shooting after applying an independent variable (6 weeks of fitness training) was better and more accurate. This result was also obtained when people were shooting in a standing position and in liner condition; the application of an independent variable had a positive effect on the accuracy of shooting and its effect was statistically significant at the probability level (P <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motor skills
 • physical fitness
 • shooting
 • Ranger
 • خضری، عبدالرحمن. و شهبازی، مهدی. (1392). تأثیر روش‌های مختلف ارائه بازخورد بر یادگیری تیراندازی سربازان ناجا. مطالعاتمدیریتبرآموزشانتظامی، شماره دوم (پیاپی22)، سال ششم، تابستان92.
 • عابدی، لطفعلی. و غضنفری، احمد. (1388). راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت تیراندازی دانشجویان یک دانشکده نظامی. مجله طب نظامی. دوره 11، شماره 1.صفحه 17-13.
 • ملکی، بهنام. صانعی، سعید. برهانی، حسین. و قوامی، اکبر. (1390). تاثیر دوره آموزش نظامی بر ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان نظامی. مجله طب نظامی. دوره 13 ، شماره 4، صص200-195.
 • مودتی، علی. ( 1390 ). اصول و فنون تیراندازی ارزیاب علمی، تهران: انتشارات معاونت تربیت و آموزش ناجا.
 • نجفى­پور، فرشاد. امامی، علی. کردی، محمدرضا. (1389). ارزشیابى و توصیف شاخص‌هاى ترکیب بدنى، فیزیولوژیکى و آمادگى جسمانى-حرکتى دانشجویان دانشگاه افسرى امام على (ع)، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا. سال نهم، شماره 1، صفحات 12 تا 19.
 • نجفی مهری، سهیل. صادقیان، مجید.  طیبی، علی. کریمی زارچی، علی اکبر. عسگری، علیرضا. (1389). همه­گیری شناسی آسیب‌های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی. مجله طب نظامی، دوره 12، شماره 2، صفحه92-89.
 • نیک‌رو، حسین. باران چشمه، مهرعلی. و آزوره، سید اصغر. (1393). مقایسه‌ی اثر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی. مجله طب نظامی، دوره 16 ، شماره 1، صص 16-9.
 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم. نمازی‌زاده، مهدی. و جلالی، شهین. (1387). تفاوت‌های فردی در ارتباط فعال‌سازی با عملکرد در تیراندازی با سلاح بادی، پژوهشدرعلومورزشی، شماره19.
 • ویلمور، جک اچ. و کاستیل، دیوید ال. (1383). فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، جلد دوم. ترجمۀ ضیاء معینی و همکاران، تهران: انتشارات مبتکران.
  • Arcelin, R. Delignieres, D. & Brisswalter, J. (2003). Selective effects of physival  on choice reaction processes. Perceptual   and Motor Skill.
  • Skubic, H. (2004). Effectd  of  medlin crossing on reaction time and movement time with adolescents  classified  as mildly  mentally retarded .Adapted Activity Quarterley.10:269-280.
  • Yu, T.  H. (2009). The  study  of different  Contextual  interference  in  the  Performance  of  Baseball  accuracy  pitch  skill.  Browse  Available   E .T. Ds  by  Department.