نقش مدیریت تقاضای سفر در ترافیک شهری (مورد مطالعه شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

امروزه یکی از مشکلات و معضلات زندگی شهری، ازدحام ترافیک و سختی رفت و آمد در سطح شهرها به ویژه کلانشهرها می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت تقاضای سفر  به عنوان یک سیاست برای نیل به حمل و نقل پایدار و کاهش مشکلات تراکم ترافیک از طریق جهت‌دهی به تقاضای سفر به جای افزایش امکانات حمل و نقل در راستای پایداری شهری می‌‍باشد. روش‌های مدیریت تقاضای سفر به عنوان سیاستی موثر در بهبود عملکرد و افزایش سطح سرویس‌دهیِ سیستم‌های حمل و نقل به کار گرفته می‌شوند. در این پژوهش با بررسی راهکارهای مختلفِ مدیریت تقاضای سفر، میزان تاثیرگذاری هر راهکار برای کلانشهر تهران  بررسی شده است تا نقش استراتژی‌های مدیریت تقاضای سفر در غلبه بر برخی از چالش‌های شایع سیستم‌های مدیریت ترافیک و دست‌‍یابی به معیارهای شهر پایدار در مقوله حمل و نقل در شهرهای رو به توسعه مشخص شود. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و در سه  مرحله مطالعات اسنادی، اطلاعات میدانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است. بدین منظور تعدادی از راهکارهای مدیریت تقاضای سفر بر روی مدل کلان‌نگر شهر تهران اجرا شده و نتایج هر راهکار و تاثیرات آنها بر روی ترافیک با توجه به تحقیقات پیشین از طریق نرم‌افزار مدل‌سازی مدیریت ترافیک مورد بررسی قرار گرفته و بطور تجمیع شده در جدولی ارائه شده است. در پایان اثر ترکیبی راهکارهای مدیریت تقاضا بر روی ترافیک شهر تهران بررسی شده است. نتیجه مطالعه نشان داد با اجرای راهکارهای کوتاه و میان‌مدت مدیریت تقاضا می‌توان کاهش 10 درصدی در تقاضای سفر را محقق نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Travel Demand Management in Urban Traffic (Case Study: Tehran)

نویسنده [English]

 • Abolhassan Maleki
Ph.D. Student of Traffic Management, Amin Police University
چکیده [English]

Today, one of the problems of urban life is traffic congestion in cities, and especially in metropolises. The present study aimed to investigate the role of travel demand management as a policy for sustainable transport and reduce traffic congestion problems by directing demand for travel rather than increasing transportation facilities in line with urban sustainability. In this research, by surveying the different methods of travel demand management, the level of effectiveness of each method on the Tehran is studied so that the role of the travel demand management strategies in overcoming some prevalent challenges of traffic management and reaching the criteria of sustainable city in the term of transportation in the developing country will be characterized.This study was performed in three steps; documentary studies, field research and analysing the information by library and field methods. Some of the demand management strategies were tested on Tehran, and the result of each strategy and the influence of them on traffic considering the previous studies were analysed by the EMME2 software. At the end, the collective influence of demand management strategies in Tehran was analysed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Travel demand management
 • Peak time of traffic congestion
 • Transportation management
 1. علی سلطانی، افروز فلاح منشادی، 1391. یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره پنجم.
 2. گزارش "نتایج مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران (مبدا- مقصد خانوار، خطوط برش، دروازهای و  پایانه های بین شهری)"، سال 1393، گزارش شماره 910، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، تابستان 1395.
 3. دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
 4. "تحلیلی بر مدیریت تقاضای سفر در راستای حمل و نقل پایدار شهری"، صابر محمدپور ،مظفر صرافی ،جمیله توکلی نیا، دانشگاه شهید بهشتی، 1394
 5. شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و مطالعات بازنگری طرح جامع مدیریت تقاضای سفر“،گزارش شماره 90. ترافیک تهران، بهار 1391.
 6. "اثرسنجی راهکارهای مدیریتتقاضا بر رویترافیکشهر تهران" لیلا لطیفی، مینا مجتهد زاده، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک،1393
 7. بررسی و تحلیل میزان مشتریمداری در دستگاههای اجرایی استان تهران، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی. استانداری تهران، سال 1392.
 8. سنجش میزان مشتریمداری در شهرستانهای استان تهران، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران، سال 1395.
 9. گزارش نشست مدیران دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، عصر تحلیل­گران اطلاعات، سال چهارم، شماره 34. 1390.
 10. بررسی عوامل اثرگذار بر خرید اینترتی مشتریان ایرانی و اولویتبندی آنها“، دکتر حسن اسماعیلپور، حسین حاجی بابایی. 1393.
 11. همایش ابعاد اقتصادی حمل و نقل شهری، ”یک اثرسنجی اقتصادی بهکارگیری دورتحصیلی به عنوان راهکار. مدیریت تقاضای سفرهای تحصیلی“، امیررضا ممدوحی؛ علیرضا ماهپور؛ محمدمصطفی مسعودی، 1390.
 12. مطالعات اجرایی جهت تامین زیرساختهای لازم برای ترویج سیاست دورکاری  در شهر تهران، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، گزارش شماره 578، 1390.
 13. میراحمدزاده اردبیلی, سیدجمال و فضیلت ابراهیمی، ( 1393 ). زیرساخت های شهری و پایداری توسعه پایدار شهری، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، تهران، مؤسسه بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی مهراز شهر.
 14. میربها, بابک و شهاب حسن پور، ( 1391 ). ارزیابی اقتصادی زیر ساخت های حمل ونقل شهری با رویکرد آلودگی زیست محیطی(مطالعه موردی:بزرگراه صدر)، اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
 15. یقینی، احمد ( 1389 )، نقش سیستم های برنامه ریزی سفر در کاهش ترافیک و سوق دادن شهروندان به استفاده از حمل ونقل عمومی، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس.
 16. تقیزاده،ی. ،ابراهیمی، م. ، کلانتری، ن. ،”بررسی مقایسه­ای محدوده طرح ترافیک در تهران با برخی از شـهرهای دنیا و ارایه راهکارهایی جهت بهبود محدودیتهای موجود“،اسفند ،1390دهمین کنفرانس بـین المللـی مهندسـی حمل و نقل و ترافیک.
 17. صفارزاده، م. ، ادیب فر، ع. ، میربها، ب. ، ”کارکردها و محدودیتهای به کارگیری انواع طرحهای قیمتگذاری معابر در تهران با توجه به تجارب جهانی“، اسفند ،1390یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
 18. بهروز، ح. ، صفایی، ا. ، چاوشی، ا. ، ”هزینه تردد؛ پاسخی به چالشهای موجود طرح ترافیک تهران“، اسفند،1390یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
 19. سالک مقدم، س. ، کرمانشاه، م. ، پورزاهدی، ح. ، ” استفاده از مدل انتخـاب وسـیله در سیاسـت قیمـتگـذاری محدوده مرکزی شهر“، اردیبهشت ،1383اولین کنگره ملی مهندسی عمران.
 20. تنزاده، ج.، توسطی خیری، پ. ،” ارزیابی عوامل موثر در تعیین عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک“،،1387هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران.
 21. افنـدی زاده، ش. ، یـدک، م. ، کلانتـری، ن. ،” مسـاله یـافتن عـوارض بهینـه بـرای یـک کمربنـد مشـخص در قیمت گذاری شلوغی“، بهار ،1389مجله مهندسی ترافیک.
 22. دفتر مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل
  1. Gloria Ohland and Shelley Poticha (2006), Street Smart: Streetcars and Cities in the Twenty-First Century, Reconnecting America.
  2. Deborah Dagang (1995), Transportation Impact Factors- Quantifiable Relationships Found in the Literature, JHK & Associates for Oregon DOT.
  3. 15Banister, D. and Berechman, J. (2006).Transport Investment and Economic Development .University College London Press.
  4. SuryaRaj Acharya, S. M. (2007): Motorization and role of Mass Rapid Transportation In East Asian Megacities. IATSS RESEARCH.
  5. Hazel, G. a. (2007): Megacities challenges. Munich: Siemens AG