تأثیر به‌کارگیری شبیه‌سازها جهت ارﺗﻘاء آموزش خلبانان بال ثابت هوانیروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دافوس/دانشکده فرماندهی و ستاد/تهران/ایران

3 دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین و عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

بدون شک آموزش یکی از ابزارهای مهم برای توسعه سازمان است. آموزش فرآیندی مداوم، پرهزینه و دشوار است که نتیجه­ی آن در زمان بحران­ها نمایان می­شود. ارتقاء آموزش خلبانی نیز با توجه به پیشرفت­های چشمگیر در صنعت هوانوردی، به یک ضرورت تبدیل گشته و خلبانان باید قادر باشند خود را با تغییرات هماهنگ نمایند. برای ارتقاء آموزش یک خلبان می‌بایست دانش، مهارت و نگرش او ارتقاء یابد. برای آموزش بسیاری از سرفصل‌های آموزش خلبانی مثل حالات اضطراری، راه‌کاری غیر از استفاده از شبیه‌ساز وجود ندارد. بااین‌حال یگان بال ثابت هوانیروز از به‌کارگیری سامانه شبیه‌ساز باوجود مزیت‌های فراوان به‌عنوان بهترین وسیله کمک‌آموزشی خلبانی، محروم است. هدف این پژوهش تبیین ضرورت به‌کارگیری شبیه‌سازها جهت ارﺗﻘاء آموزش خلبانان بال ثابت هوانیروز می‌باشد. جامعه آماری شامل خلبانان و مهندسان بال ثابت و متخصصین شبیه‌ساز هوانیروز است. نوع پژوهش کاربردی، روش انجام آن توصیفی و رویکرد پژوهش آمیخته می‌باشد. داده­های اطلاعاتی به روش­های میدانی و کتابخانه­ای و با ابزارهای مصاحبه، پرسش­نامه جمع­آوری و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. یافته‌های پژوهش مؤید آن است که به‌کارگیری شبیه‌ساز تأثیر مثبت و معناداری بر ارﺗﻘاء آموزش خلبانان بال ثابت هوانیروز دارد. تحلیل کمی آماری نیز نشان می­دهد که میزان این تأثیر در ارﺗﻘاء دانش پروازی خلبانان 50%، ارﺗﻘاء مهارت پروازی خلبانان 66% و ارﺗﻘاء نگرش پروازی خلبانان 52% می‌باشد. بنابراین استفاده از شبیه‌ساز امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و یگان بال ثابت هوانیروز ملزم به ‌استفاده از شبیه‌سازها در آموزش خلبانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Obligation to Use the Flight simulators to Enhance Training of I.R.I.A.A Fix Wing Pilots

نویسندگان [English]

  • Hamid Mohamad-Hosein 1
  • Toraj Zeinoddin 2
  • Ebrahim Ijabi 3
1 Assistant Professor of Strategic Defense Management, AJA Command and Staff University
2 M.A. in Defense Management, AJA Command and Staff University
3 Ph.D. Student of Future Studies at Imam Khomeini International University, Qazvin
چکیده [English]

Undoubtedly, education is an important tool for the development of an organization.Training is continuous, costly and difficult process, which its result appears at the time of crisis. Improvement in pilot training has also become a necessity in light of significant advances in the aeronautical industry, and pilots must be able to adapt themselves to changes.To enhance a pilot training, his knowledge, skill and attitude should upgrade. There is no other way than the simulator to teach many pilot training topics such as emergency situations.However I.R.I.A.A Fix Wing is deprived of the use of flight simulator system, despite the many advantages as the best pilot training aid. The purpose of this study is to explain the need for the use of flight simulators to enhance the I.R.I.A.A Fix Wing pilots training. The statistical population consists of I.R.I.A.A Fix Wing pilots, Engineers and I.R.I.A.A flight simulator specialists. The data were collected by field and library methods and by interviewing tools; and were analyzed using descriptive and inferential statistics.The findings of the study indicated that using flight simulator has a positive and significant effect on the promotion of I.R.I.A.A Fix Wing pilots training.A quantitative statistical analysis also showed that the effect of this improvement on flight knowledge is 50%,flight skill is 66% and flight attitude is 52%.Therefor, the use of flight simulator is indispensable and inevitable So, I.R.I.A.A Fix Wing is required to use flight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Flight simulators
  • Knowledge
  • Fix Wing Pilots
1-ابیلی، خدا یار، سیستم‌های توسعه منابع انسانی، مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی،1382.
2-احمدی، حسن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دافوس آجا، سال 1382 – 1383.
3- ابطحی، سید حسین، آموزش و بهسازی منابع انسانی، انتشارات سازمان گسترش، چاپ دوم 1373.
4-الوانی، سید مهدی و سید نقوی، میرعلی، سرمایه اجتماعی مفاهیم و نظریه‌ها، فصلنامه مطالعات مدیریت، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 34، 1381.
5- بختیاری، حسین، توانمندسازی کارکنان پلیس، دفتر تحقیقات نیروی انسانی ناجا،1390.
6- بلانچارد، کارلوس و راندولف (1996). مدیریت تواناسازی کارکنان، ترجمه ایران‌نژاد پاریزی، نشر مدیران، 1378.
7-جعفری قوشچی، بهزاد جایگاه آموزش در فرهنگ تواناسازی، تدبیر شماره 128، 1381.
8-جمالی، احمد مهدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دافوس آجا دوره بیست‌وچهار، سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲.
9-رضاییان، علی، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت،1379.
10-زارعی، خدیجه، اثربخشی آموزشی، نشریه تدبیر، شماره 166،1384.
11-ساعتچی یزدی، حسین، قانون آیین دادرسی کیفری، انتشارات مجد، چاپ اول. 1379،
12-سلطانی، امیر حمزه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دافوس آجا، سال 83-82.
13- سلیمی، کورش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین، آبان ماه 1392
14-شیراوند، مهدی، سیمیلاتور، نشریه پروژه منصور، چاپ آموزش و پژوهش هوانیروز، تهران،1396
15-شیرودبخشی رامین، شناسنامه یگان بال ثابت هوانیروز، تهران،1395.
16-شیرودبخشی رامین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دافوس آجا، دوره ۱۹ سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷.
17-عباس زادگان، سید محمد و ترک‌زاده، جعفر، نیازسنجی آموزشی در سازمانها، چاپ دوم، تهران، انتشارات شرکت سهامی ایده،1382.
18-غنی زاده سید یونس پایان‌نامه کارشناسی ارشد دافوس آجا، ۸۷-۱۳۸۶.
19-فراهانی، علیرضا، اهمیت و نقش آموزش، گاهنامه علمی-پژوهشی پژو هان، شماره 3، 1393
20- قلی پور، آرین، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت، 1386.
21-کریمی، یوسف، نگرش و تغییر نگرش، تهران، انتشارات نشر ارسباران، چاپ چهارم. 1377.
22-کریم زاده، اردشیر، حماسه‌های ماندگار هوانیروز، انتشارات ایران چاپ، چاپ دوم 1388.
23-محمدی، داوود. آموزش ضمن خدمت کارکنان، انتشارات پیام، چاپ اول، 1382.
24-مقررات جاری پروازی هوانیروز (SOP)، چاپ 1391.
25-میر کمالی، سید محمد؛ رهبری و مدیریت آموزشی، نشر رامین، تهران 1383.
26-نایب میرزایی، غلامعلی، شبیه‌ساز پرواز 2004، انتشارات شیراز، سال 1388.
27-نجفی، فاطمه، ارزشیابی برنامه درسی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1387.
56-نشریه پروژه قادر، چاپ معاونت جهاد و تحقیقات ستاد هوانیروز، سال 1395.
28-نشریه پروژه منصور، سیمیلاتور، چاپ معاونت آموزش و پژوهش ستاد هوانیروز 1382.
29-یاری، هوشنگ، هوانیروز نگاهی به گذشته حال آینده، انتشارات سوره سبز، چاپ اول، 1392.
منابع انگلیسی:
1-Barbara G.Kanki, Cockpit resource management (CRM), USA, Second edition, 2010 part1.
2-David Allerton, principles of flight simulation, the university of Sheffield, A John Wiley &sons ltd publication, 2009,
3-Drucker, P. (1993). Post-Capitalist Society. New York: Harper Collins. Nonaka, I kuj, 1993-1994. A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, vol. 5, no.1.
4-Jeppesen Sanderson, private pilot manual, eight edition, 2017.
5-Jeppesen Sanderson, instrument commercial manual, fifteenth edition, 2017.
6-Nonaka 1. And Takeuc hi. H. 1995. The Knowledge-Crrating Company:  How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation? Oxford University Press.
7-Oxford aviation training, transport pilot license (ATPL) SERIES, England.2016, fourth edition, book 6and 9.
8-Winter, D (1982) The First of the few, Fighter pilots of word war, University of Georgia press, Borgia.