آزمون فرضیه اسلحه و (یا) رفاه در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پائین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه لرستان

چکیده

بر اساس فرضیه اسلحه و رفاه، افزایش مخارج نظامی می‌تواند منجر به سطح رشد اقتصادی بالاتری شود. در مقابل این فرضیه، فرضیه اسلحه یا رفاه معتقد است که افزایش مخارج نظامی، کاهنده سطح رشد اقتصادی می‌باشد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه آزمون تجربی فرضیه اسلحه و (یا) رفاه برای کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پائین، طی دوره‌ی زمانی 2014-1995 می‌باشد. به این منظور، از یک مدل سولوی تعمیم‌یافته و روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان‌دهنده اثر مثبت و معنادار هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا (فرضیه اسلحه و رفاه)، اثر منفی و معنادار هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد پائین (فرضیه اسلحه یا رفاه) و اثر بی‌معنای هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط (فرضیه خنثی) می‌باشد. لذا می‌توان گفت که تأثیر هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی در سطوح مختلف درآمدی، متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the Guns and (or) Butter Hypothesis in High, Middle and Low Income Countries

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Fotros 1
 • Abolghasem Golkhandan 2
1 Faculty member of Social Sciences and Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Ph.D. student of Economics, Lorestan University
چکیده [English]

Based on the Guns and Butter hypothesis, rising military expenditures could lead to higher levels of economic growth. In contrast to this hypothesis, the Guns or Butter hypothesis believes that rising military expenditures decreases the level of economic growth. In this regard, the main objective of this study is the empirical test of the Guns and (or) Butter hypothesis for high, middle and low income countries during the period 1995-2014. For this purpose, an augmented Solow model and the Systematic Generalized Method of Moment's (SGMM) were used. The findings of this study showed the positive and significant impact of military expenditures on economic growth in high-income countries (Guns and Butter hypothesis), the negative and significant effect of military expenditures on economic growth in low-income countries (Guns or Butter hypothesis), and the meaningless effect of military expenditures on economic growth in middle-income countries (neutral hypothesis). Therefore, it can be said that the effect of military expenditures on economic growth varies at different levels of income.

کلیدواژه‌ها [English]

 • economic growth
 • Military expenditures
 • Guns and (or) Butter hypothesis
 • Income Level
 • Systematic Generalized Method of Moment's (SGMM)
 • دیزجی، منیژه؛ پناهی، حسین و تقی‌زاده، حجت (1388)، "اثر هزینه‌های نظامی بر بدهی‌های خارجی در کشورهای درحال‌توسعه"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 1، 136-117.   

       حسنی‌، محمدحسین و عزیزنژاد، صمد (1386)، هزینه‌های دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره 30، 212-193.      

       حسنی‌صدرآبادی، محمدحسین و کاشمری، علی (1387)، تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی و اثر غیرمستقیم آن بر مصرف خصوصی در ایران (بررسی مدل طرف عرضه اقتصاد)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، شماره 2، 40-25.   

       طیبی، کمیل؛ حاجی‌کرمی، مرضیه و سریری، هما (1390)، تحلیل درجه بازبودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، شماره 4، 60-39.     

       کریمی پتانلار، سعید و باجلان، علی اکبر (1393)، اثر سهم مخارج بودجه‌ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 61، 82-63.

       گل‌خندان، ابوالقاسم (1393)، بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته: رهیافت GMM سیستمی، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 15، 44-23.

       گل‌خندان، ابوالقاسم (1394)، تعیین سطح بهینه‌ی بخش دفاعی در ایران از منظر اقتصادی، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 60، 212-176.

       گل‌خندان، ابوالقاسم (1396)، تحلیل پویای رابطه منابع طبیعی و نظامی‌گری در کشورهای خاورمیانه، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، شماره 22، 37-19.

       گل‌خندان، ابوالقاسم، خوانساری، مجتبی و گلخندان، داود (1394)، نظامی‌گری و رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از کشورهای منطقه منا در قالب الگوی پانل‌پویا، فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، شماره 18، 50-31.

       مولایی، محمد و گل‌خندان، ابوالقاسم (1394)، هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک: رهیافت آزمون علیت گرنجری در پانل‌های مختلط نا متجانس، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 2، 537-509.

       مولایی، محمد؛ گل‌خندان، ابوالقاسم و گل‌خندان، داود (1393)، رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه راهبرد اقتصادی، شماره 9، 99-73.

   

  • Alpetkin, A. & Levine, P. 2012, Military expenditure and economic growth: A meta-analysis, European Journal of Political Economy, 28: 636-650.
  • Anderson, T.W. & Hsiao, C. 1981, Estimation of dynamic models with error components, Journal of the American Statistical Association, 76: 589-606.
  • Arellano, M. & Bond, S. 1991, Some test of specification for panel data: Monte Carlo evidence and application to employment equations”, Review of Economic Studies, 58: 277-297.
  • Arellano, M. & Bover, O. 1995, Another look at the instrumental variable estimation of error compo net models, Journal of Econometrics, 68: 29-51.
  • Baltagi, B. 2005, Econometric analysis of panel data, John Wiley & Sons Ltd.
  • Benoit, E. 1973,Defense and economic growth in developing countries, Boston, MA: Health and CO, Lexington Books.
  • Biswas, B. & Ram, R. 1986, Military spending and economic growth in Less Developed Countries: An augmented model and further evidence, Economic Development and Cultural Change, 34(2): 361-372.
  • Blundell, R. & Bond, S. 1998, Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, Journal of Econometrics, 87: 115-143.
  • Bond, R. 2002, Dynamic panel data model: A guide to micro data methods and practice, The Institute for Fiscal Studies Department of Economics, 1-34.
  • Chen, P.F., Lee, C.C., Hung, K. & Chiu, Y.B. 2014, The nexus between defense expenditure and economic growth: New global evidence, Economic Modeling, 36: 474-483.
  • Deger, S. 1986, Economic development and defense expenditure, Economic Development and Cultural Change, 34(2): 361–372.
  • Deger, S. & Smith, R. 1983, Military expenditure and growth in less developed countries, Journal of Conflict Resolution, 28(2): 335-353.
  • Dunne, P. 2010, Military spending and economic growth in Sub-Saharan Africa, Defense and Peace Economics, 1-13.
  • Dunne, P. and Nikolaidou, E. 2012, Defense spending and economic growth in the EU15”, Defense and Peace Economics, 23(6): 537-548.
  • Dunne, P., Smith, R. & Willenbockel, D. 2005, Models of military expenditure and growth: A critical review, Defense and Peace Economics, 16(6): 449-461.
  • Dunne, P. & Vougas, D. 1999, Military spending and economic growth in South Africa, Journal of Conflict Resolution, 43(4): 521-537.
  • Gerace, M. 2002, US military expenditures and economic growth: Some evidence from spectral methods, Defense and Peace Economics, 13(1): 1-11.
  • Green, W.H. 2012, Econometric analysis, 7th ed, New Jersey, Upper Saddle River: Pearson International.
  • Grobar, L.M. & Porter, R.C. 1989, Benoit revisited: Defense spending and economic growth in less developed countries, Journal of Conflict Resolution, 33(2): 318-345.
  • Hou, N. & Chen, B. 2013, Military expenditure and economic growth in developing countries: Evidence from system GMM estimates, Defense and Peace Economics, 24(3): 183-193.
  • Im, K.S., Pesaran, M.H. & Shin, Y. 2003, Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics, 115, 53-74.
  • Ismail, S. 2017, Military expenditure and economic growth in Asian countries: Empirical evidences, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(3).
  • Kao, C. 1999, Spurious regression and residual-based tests for co-integration in panel data, Journal of Econometrics, 90, 1- 44.
  • Knight, M., Loayza, N. & Villanueva, D. 1996, The peace dividend: military spending cuts and economic growth, IMF Staff Papers, 43: 1-44.
  • Mankiw, N.G., Romer, D. & Weil, D.N. 1992, A contribution to the empirics of economic growth, Quarterly Journal of Economics, 107: 407-437.
  • Mowlaei, M. and Golkhandan, A. 2015, Dynamic analysis of the impact of military expenditure on economic growth in oil and non-oil countries in the Middle East, Iranian Economic Review, 19.
  • Mylonidis, N. (2007), Revisiting the nexus between military spending and growth in the European Union, Annual International Conference on Economics and Security, 345-356.
  • Myo, K.M. 2013, Military expenditures and economic growth in Asia, Annual International Conference on Economics and Security, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 1-50.
  • Narayan, P.K., & Singh, B. 2009, Modeling the relationship between defense spending and economic growth for the Fiji Islands, Defense and Peace Economics, 18 (4): 391-401.
  • Pedroni, P. 2004, Panel co-integration, asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis, Econometric Theory, No. 3, 597-625.
  • SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), 2010, Yearbooks armaments and Disarmaments and International Security, SIPRI-Oxford University Press, New York, Various Issues.
  • Smith, R. 1995, Demand for military expenditure, by Hartley and Sandler, Amsterdam, 1, 69-88.
  • Stroup, M. D. & Heckelman, J. C. 2001, Size of the military sector and economic growth: a panel data analysis of Africa and Latin America, Journal of Applied Economics, 49.
  • Tongur, U. & Elveren, A. Y. 2016, The impact of military spending and income inequality on economic growth in Turkey, Defense and Peace Economics, 27: 433-452.
  • Wijeweera, A. and Webb, M.J. 2011, Military spending and economic growth in South Asia: A panel data analysis, Defense and Peace Economics, 22(5): 545-554.

  Yildirim, J., Ocal, N. and Keskin, H. 2011, Military expenditure, economic growth and spatial spillovers: A global perspective, International Conference on Applied Economics, 811-821.