بررسی آثار مجازات منع اشتغال دریک نقطه یا نقاط معین در تکرار و جابجایی جرم (موردمطالعه: قرارگاه منطقه جنوب غرب نزاجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

2 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

تکرار جرم، ازجمله دقیق­ترین و سخت­ترین مباحث حقوق کیفری است. از آن جهت که با مسائل جزایی و اجتماعی مرتبط است و اینکه اجرای عدالت، مرتبط با آن مشکلات متعددی را برای دادگاه‌ها ایجاد کرده است. منظور از جابجایی جرم امری است که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوه­ی ارتکاب و نوع جرم ارتکابی می­شود؛ درجابجایی ممکن است مجرم‌ بالقوه‌ به ‌دنبال ‌فرصت ‌مناسب ‌دیگر برای ‌ارتکاب‌ همان ‌جرم یا جرم‌ دیگری‌ باشد. براین اساس هدف پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که ببیند آیا جابجایی نظامیان بزهکار به یگان‌های جدید می­تواند موجب تکرار و جابجایی جرم گردد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می­گردد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران و در نظر گرفتن مصالح حفاظتی و امنیتی، برابر با ۴۰ نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده­ها یک پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در حوزه جابجایی جرم (76/0) تائید گردیده است. تجزیه تحلیل داده­ها بر اساس ماهیت داده­ها و شیوه­ی بیان فرضیات در قالب آزمون تی تک نمونه­ای و با نرم‌افزار آماری ۲۴ SPSS انجام شده است. با توجه به یافته­های پژوهش با مجازات منع اشتغال در یک نقطه یا نقاط معین، تکرار و جابجایی جرم در قرارگاه منطقه جنوب غرب نزاجا صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the effects of the Punishment of employment ban on the employment of a particular job(s) in the repetition and transfer of a crime; Case Study: Headquarters of the Southwest Army

نویسندگان [English]

 • ali naderi 1
 • mehdi hariri 2
1 نیروی زمینی اجا
2 Member of the faculty of law Department of Law of Payame Noor University
چکیده [English]

The repetition of crime is one of the most precise and difficult issues of criminal law matters; because it is related to criminal and social issues and the implementation of its related justice has created numerous problems for the courts. The displacement of crime is something that causes the criminal act to change in time, place, manner of committing, and type of crime. The purpose of the study is to see if the displacement of criminal militias into new units could lead to the repetition and displacement of crime? The sample size in this study is based on the Cochran sampling formula, which is equal to 40 people due to the protective and security components. Data collection tools were a researcher-made questionnaire. The reliability of this questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha test in the field of transfer of a crime (0/76). Data analysis was performed based on the nature of the data and the way of expressing the hypotheses in a single-sample t-test with SPSS 24 software. According to the findings of the study, with the Punishment of employment ban on the employment of a particular job(s) in the repetition and transfer of a crime, the repetition and transfer of crime occurred in the units of Headquarters of the Southwest Army.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crime
 • Special military offenses
 • Transfer of crime
 • Social exclusion
 • Repetition of crime
 • · اردبیلی، محمدعلی. (۱۳۹۰). حقوق جزای عمومی، جلد ۱، چاپ ۲۶، تهران: انتشارات نشر میزان.
 • · استفانی، گاستون و همکاران. (۱۳۷۷). حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد ۱، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 • · اسفندیاری صفا، خسرو. و دهقان، حبیب‌الله. (۱۳۹۴). الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه­ای مدظله‌العالی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، شماره ۵۹، سال پانزدهم، پائیز، صص ۸۷-۱۰۵.
 • · آزمایش، علی. (۱۳۵۲). جزوه­ی درسی حقوق کیفری نظامی، انتشارات: دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
 • · آئین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح.
 • · بکاریا، سزار. (۱۳۸۵). رساله­ی جرائم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران: نشر میزان.
 • · بلیک­مور، کن. (۱۳۹۲). مقدمه­ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و سعید صادقی‌جقه، تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 • · جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا. جمال، محبوبه. و ساداتی، سید محمدجواد. (۱۳۹۵). ارزیابی تأثیر شدت عمل مجازات‌ها در تحقق اهداف نظام کیفری، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال یازدهم، شماره ۴۰، پائیز، صص ۱۱۴-۹۱.
 • · جوانمرد، بهروز. (۱۳۹۳). فرایند دادرسی کیفری، جلد ۱، چاپ ۱، تهران: نشر جاودانه.
 • · خورشیدی، عباس. و قربانی، رضا. (۱۳۹۱). عوامل و شاخص‌های مؤثر در رهبری و مدیریت فرماندهان نیروی زمینی در آینده، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، شماره ۴۷، سال دوازدهم، پائیز، صص ۱۱-۳۴.
 • · رضایی، محسن. و سیاح البرزی، هدایت. (۱۳۹۲). نقش رویکردهای نظارتی و راهبردی سیاست کیفری بر مجرمان سابقه‌دار در پیشگیری از تکرار جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال هشتم، شماره ۲۸، صص ۱۲۲-۹۹.
 • · رضوی، محمد. (۱۳۸۶). حقوق کیفری نیروهای مسلح، انتشارات: دانشگاه علوم انتظامی ناجا.
 • · زیبرا، مارتین. (۱۳۹۳). نظریه­های جامعه‌شناسی طردشدگان اجتماعی، ترجمه سیدحسن حسینی، تهران: انتشارات آن.
 • · سلیمی، علی. و داوری، محمد. (۱۳۸۵). جامعه‌شناسی کج‌روی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • · شام‌بیاتی، هوشنگ. (۱۳۷۱). حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران: انتشارات رودکی.
 • · شاملو، باقر. و موسی­زاده، مهدی. (۱۳۸۹). پیشگیری از تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و ایالات‌متحده آمریکا، مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ۱۷، صص ۲۷-۷.
 • · صفاری، علی. (۱۳۸۰). مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 3۴-33، تهران: صص 3۲۱-۲۶۷.
 • · طوسی، محسن. (۱۳۸۹). آموزه­های دینی و نظریه برچسب­زنی تحلیل محتوای گزاره­های حدیثی، مجله علوم حدیث، شماره ۵۶، صص ۱۴۲-۱۱۴.
 • · علی­آبادی، عبدالحسین. (۱۳۷۶). حقوق جنایی، جلد ۱، چاپ ۱، تهران: انتشارات فردوسی.
 • · غلامی، حسین. (۱۳۸۷). تکرار جرم بررسی حقوقی و جرم شناختی، تهران: نشر میزان.
 • · قانون اساسی.
 • · کشفی، سید سعید. صفری کاکرودی، عابدین. و علی­نیا، مختار. (۱۳۹۴). علل تکرار بزه سرقتدر شهرستان شهریار با تحلیلی بر نظریه­های برچسب زنی، کنترل اجتماعی و معاشرت ترجیحی، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی غرب استان تهران، سال دوم، شماره ۸، صص ۵۴-۲۷.
 • · کمالوند، حسین. کریمی طاهر، رسول. و وثوقی، عبداله. (۱۳۹۵). بررسی عوامل مؤثر برقرار از خدمت سربازان؛ موردمطالعه پایگاه یکم شکاری مهرآباد، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال یازدهم، شماره ۲۶، تابستان، صص ۱۱۷-۱۰۱.
 • · گسن، ریموند. (۱۳۸۸). جرم‌شناسی نظری، ترجمه مهدی کی­نیا، چاپ سوم، تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 • · گلدوزیان، ایرج. (۱۳۷۷). بایسته­های حقوق جزای عمومی، چاپ ۱، تهران: نشر میزان.
 • · گیدنز، آنتونی. (۱۳۹۳). راه سوم، ترجمه منوچهر صوری، کاشانی، تهران: نشر شیرازه.
 • · محسنی، مرتضی. (۱۳۷۵). دوره حقوق جزای عمومی، جلد ۲، چاپ ۱، تهران: انتشارات گنج دانش.
 • · مک نیل، مایکل. و ملوین، الویز­ای. (۱۳۸۷). تکنیک‌های پیشگیری از جرم، ترجمه­ی غلامرضا محمد نسل، مجموعه مقالات پلیس و پیشگیری از جرم، اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم.
 • · ممدی مهویزانی، سید سجاد. (۱۳۹۵). عوامل مؤثر بر تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد به زندان، فصلنامه دانش انتظامی گیلان، سال پنجم، شماره ۱۸، صص ۱۴۴-۱۱۳.
 • · مهدوی، محمود. (۱۳۹۰). پیشگیری از جرم، تهران: انتشارات سمت.
 • · می­بر، پیتر. (۱۳۷۱). جامعه‌شناس جنگ و ارتش، ترجمه علیرضا ارعندی و محمدرضا مهدوی، چاپ ۲، تهران: انتشارات ققنوس.
 • · نادری، علی. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر پیشگیری وضعی از جرائم در بحران‌های طبیعی (موردمطالعه شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ص ۶.
 • · نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (۱۳۸۶). تقریرات درس جرم‌شناسی (بازپروری بزهکاران)، دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
 • · نظریات مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح http://www.imj.ir.
 • · نوربها، رضا. (۱۳۷۲). حقوق جزای عمومی، چاپ ۲، تهران: کانون وکلای دادگستری.
 • · نیازپور، امیرحسین. (۱۳۸۷). محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه مجازات‌های جایگزین زندان، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۶۴، صص ۱۳۰-۱۱۳.
 • · و روایی، اکبر. و حریری، مهدی. (۱۳۹۵). دادرسی عادلانه و منصفانه، چاپ ۱، تهران: انتشارات آریا داد.
 • · وایت، راب. و هینز، فیونا. (۱۳۸۵). جرم و جرم‌شناسی، ترجمه­ی علی سلیمی، قم: انتشارات حوزه و دانشگاه.