رتبه‌بندی عوامل کلیدی در استراتژی چابکی بازسازی و بهینه‌سازی تجهیزات با روش دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت فناوری های نرم ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشکده مدیریت فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

سرعت، شدت عمل، تحرک، صرفه‌جویی، پراکندگی، امنیت، دقت و انعطاف‌پذیری از مهم‌ترین ویژگی جنگ‌های آینده می‌باشد. با توجه به تحریم کشورمان در زمینه تجهیزات نظامی داشتن یک سیستم بازسازی و بهینه‌سازی چابک که بتواند به سرعت پاسخگوی نیازهای یگان‌ها باشد ضروری می‌باشد. در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات پژوهش مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر چابکی شناسایی و در چهار بعد؛ چابکی در بعد مدیریت، سازمان، نیروی کار و تولید و ساخت قطعات تقسیم‌بندی گردید. در گام اول با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان حوزه بازسازی و بهینه‌سازی در مرکز تولید، بهینه‌سازی و نوسازی، تعداد 16 عامل به‌عنوان عوامل کلیدی در صنعت بازسازی و بهینه‌سازی نزاجا تبیین گردید. درگام دوم از روش دیمتل به‌منظور تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی عوامل، علی و معلولی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل علی و معلولی دیمتل نشان می‌دهد که واگذاری بودجه و اعتبارات، مدیریت فناوری اطلاعات، پشتیبانی مدیران ارشد، تصمیم‌گیری به‌صورت تیمی و گروهی، اهداف مدیریتی شفاف، به‌روزرسانی ماشین‌آلات، تمرکز و توجه به مشتری (استفاده‌کنندگان از وسایل اورهال شده)، برنامه‌ریزی تولید و ساخت استراتژیک و زنجیره تأمین، کلیدی‌ترین عوامل در اتخاذ چابکی با توجه به تغییر ماهیت جنگ‌های آینده در صنعت بازسازی و بهینه‌سازی نزاجا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of key factors in agility strategy, reconstruction and optimization of equipment by DEMATEL method

نویسندگان [English]

 • kiyanoush bahrami 1
 • mohammad hossein karimi govareshaki 2
1 Soft Technology Management, Malek Ashtar University of Technology
2 faculity of Soft Technology Management, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Speed, agility, mobility, saving, dispersion, security, accuracy and flexibility are one of the most important features of future wars. Given the sanctions imposed on our country in the field of military equipment, it is essential to have an agile regeneration and optimization system that can quickly meet the needs of the units. Therefore, after studying the literature, the most important factors influencing agility were identified in four dimensions: agility in management, organization, human resource and component production. In the first step, using experts' opinion, optimization and upgrading of 16 factors were identified as key factors in the industry of reconstruction and optimization of NEZAJA. In the second step, DEMATEL method was used to analyze and rank the causal and impacted factors. The results indicated that the allocation of funds and credits, IT management, the support of senior managers, group decision making, transparent management objectives, machine updates, customer orientation, strategic planning and production, and supply chain are the key factors in adopting agility, given the changing nature of future wars in the rehabilitation and optimization industry of NEZAJA.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maintenance
 • Repair
 • Agility
 • DEMATEL
 • Future Wars
 • Reconstruction
 • Optimization
 • · امیدوار، رضا. سرداری، احمد. و یزدانی، ناصر. (1394). رتبه‌بندی موانع مدیریت تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل (مطالعه شرکت پارس‌خودرو)، فصلنامه تحقیقات بازیابی نوین، سال پنجم، شماره 17، صص 14-1.
 • · انصاری، ایمان. و صادقی‌مقدم، محمدرضا. (1393). شناسایی، تعیین و سطح‌بندی محرک‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال دوازدهم، شماره 35، صص 150-123.
 • · ایران‌زاده سلیمان، تقی‌پور، احسان. (1396). ارائه مدل نگهداری و تعمیرات چابک با تأکید بر آموزش در صنایع حمل و نقل دریایی با بهره‌گیری از روش دلفی فازی و پرومته (مطالعه موردی: صنایع کشتی‌سازی نظامی). نشریه آموزش علوم دریایی. دوره 4, شماره 8; صص 44-30.
 • · آقایی، میلاد و آقایی، رضا. (1393). ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی. فصلنامه رشد فناوری، سال دهم، شماره 39.
 • · بختیاری‌مقدم، حسن. و رستمی، محمود. (1391). تأثیر آینده‌پژوهی بر برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌های امنیتی، فصلنامه امنیت پژوهی، سال یازدهم، شماره 77، صص 114-89.
 • · حقیقت، عطیه. (1396). ارائه مدل اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز با استفاده از روش دیمتل، فصلنامه رشد فناوری، سال سیزدهم، شماره 51، صص 15-8.
 • · حیدری، کیومرث. (1389). جنگ‌های آینده، تهران: انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا.
 • · حیدری، کیومرث. قمری، موسی. و کلانتری، فتح‌الله. (1393). راهبردشناسی جنگ‌های آینده، تهران، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • · رازینی، روح‌الله. آذر، عادل. محمدی، مهدی. (1392). ارائه مدل سنجش عملکرد سازمان‌های چابک: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری. چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 2. صص 109-87.
 • · ربانی، علی. زارع، فروغ. (1392). ارائه الگوی مناسب جهت پیاده‌سازی سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانه‌ها خطوط تولید پیوسته با رویکرد مدل‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی آرمانی فازی. مجله مطالعات مدیریت صنعتی. سال یازدهم، شماره 31، صص 100-85.
 • · ستاری‌خواه، علی. خادم دقیق، امیر هوشنگ. نصیرزاده، عزیز. و میرسمیعی، سیدمحمد. (1395). ماهیت صحنه جنگ ترکیبی آینده‌ی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، سال اول، شماره 1، صص 44-27
 • · شفیعی‌نیک‌آبادی، محسن. فرج‌پور، حبیب. افتخاری، حسین. و سعدآبادی، علی‌اصغر. (1394). به‌کارگیری رویکرد FA، AHP و TOPSIS برای انتخاب و رتبه‌بندی استراتژی‌های مناسب نگهداری و تعمیرات. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم شماره 29، صص 62-25.
 • · شهلایی، ناصر. مرادیان، محسن. لطفی، احمد. و هادی‌نژاد، فرهاد. (1395). طراحی مدل ریاضی برای پیش‌بینی مکان بهینه مراکز آمادی در شرایط جنگ‌های آینده، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، سال اول، شماره 1، صص 64-45.
 • · کرباسی، منصور. شهسواری، مهرداد. ویسی، امید و فتحی، صمد. (1391).افزایش اثربخشی تجهیزات در نزاجا با بهره‌گیری از روش‌های نگهداری و تعمیرات پیش‌گیرانه،پیش‌گویانهو سامانه نت بهره‌ور جامع، فصلنامهعلمی- پژوهشیمدیریتنظامی، شماره 43، سال یازدهم، صص 134-103.
 • · کریمی گوارشکی، محمدحسین. اسفندیاری، نیما. و مرادی، محمود (1394). ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره 93، صص 170-135.
 • · مولایی، محمدمهدی. طالبیان، حامد. (1394). آینده‌پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 23، شماره 78، 32-5.
  • Bashiri, M. Badri, H. & Hejazi, T.H. (2011). Selecting optimum maintenance strategy by FUZZY interactive linear assignment method, Applied Mathematical Modeling, 35: 152-164.
  • Chan, F. K. Y. & Thong, J.Y. L. (2009). Acceptance of agile methodologies: a critical reviews and conceptual frameworks, Journal of decision support systems, 46: 803-814.
  • Dubey, R. & Gunasekaran, A. (2014). Agile manufacturing: framework and its empirical validation. Int J Adv Manuf Technol, DOI10.1007/s00170-014-6455-6.
  • Fendereski, A. Didehkhani, H. & Fendereski, A. (2014). The Identification and Ranking Related to Organizational Agility Using Analytic Hierarchical Processing. International journal of Basic Science & Applied Research. 3(7): 455-464.
  • Govindan, K. & Chaudhuri, A. (2016). Interrelationships of risks faced by third party logistics serviceproviders: A DEMATEL based approach. Transportation Research Part E, 90: 177–195.
  • Guru, C.A. & Senthil Kumar, V. S. (2016). Analysis on Critical Success Factors for Agile Manufacturing Evaluation in Original Equipment Manufacturing Industry-An AHP Approach. Department of Mechanical Engineering. Int J Syst Assur Eng Manag.
  • Hsu, C.W. Kuo, T.S. Chenc, S.H. Hu, A.H. (2013). Using DEMATEL to develop a carbon management model of supplier selection in green supply chain management, Journal of Cleaner Production, 56: 164-172.
  • Kumar, P. Singh, R.K. & Kumar, R. (2014). An integrated framework of interpretive structural modeling and graph theory matrix approach to fix the agility index of an automobile manufacturing organization. Int J Syst Assur Eng Manag, DOI 10.1007/s13198-015-0350.
  • Lee, S.G. Ma, Y.S. Thimm, G.L. Verstraeten, J. (2008). Product lifecycle management in aviation maintenance, repair and overhaul Computers in Industry. 59: 296–303.
  • Li, Y. & Mathiyazhagan, K. (2017). Application of DEMATEL approach to identify the influential indicators towards sustainable supply chain adoption in the auto components manufacturing sector, Journal of Cleaner Production, pp 1-26.
  • Mirghafoori, S.H. Andalib, D. & Keshavarz, P. (2017). Developing Green Performance Through Supply Chain Agility in Manufacturing Industry: A Case Study Approach. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, DOI: 10.1002/csr.1411.
  • Muchiri, B. W. Ikua, P. N. Muchiri, P. K. & Irungu, A. (2014). Development of a theoretical framework for evaluating maintenance practices. Int J Syst Assur Eng Manag, DOI 10.1007/s13198-014-0333-3.
  • Raj, S. A. Vinodh, S. Gaurav, W. & Sundaram, S. S. (2014).  Application of hybridMCDM techniques for prioritising the gaps in an agile manufacturingimplementation project. International Journal of Services and Operations Management, 17 (4): 421-438.
  • S. Vinodh & K. E. K. Vimal (2012). Thirty criteria based leanness assessment using fuzzy logic approach. Int J Adv Manuf Technol. 60:1185–1195.
  • Sharifi, H. & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturingorganisations: An introduction. International Journal of Production Economics, 62(1): 7-22.
  • Sindhwani, R. Malhotra, V. (2016). Modelling and analysis of agile manufacturing system by ISM and MICMAC analysis. Int J Syst Assur Eng Manag, DOI 10.1007/s13198-016-0426-2.
  • Song, W. & Cao, J. (2017). A rough DEMATEL-based approach for evaluating interaction between requirements of product-service system, Computers & Industrial Engineering, 110: 353–363.
  • Toloie Eshlaghy, A. Mashayekhi, A.N. Rajabzadeh, A. & Razavian, M.M. (2009). Applying path analysis method in defining, effective factors in organisation agility International Journal of Production Research, 48:6, 1765-1786.
  • Vinodh, S. & Aravindraj, S. (2012). Agility evaluation using the IF–THEN approach, International Journal of Production Research, 50 (24): 7100-7109.
  • Vinodh, S. & Devadasan, S. R. (2011). Twenty criteria based agility assessment using fuzzy logic approach. Int J Adv Manuf Technol. 54: 1219–1231.
  • Vinodh, S. Aravindan, C. Pushkar, B. & Kishore, S. (2012). Estimation of reliability and validity of agility constructs using structural equation modelling, International Journal of Production Research, 50 (23): 6737-6745.
  • Vinodh, S. Madhyasta, U.R. & Praveen, T. (2012). Scoring and multigrade fuzzy assessment of agility in an Indian electric automotive car manufacturing organisation, International Journal of Production Research, 50 (3): 647-660.
  • Vinodh, T. S. Balagi, S. & Patil, A. (2016). A hybrid MCDM approach for agile concept selection using fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP and fuzzy TOPSIS. Int J Adv Manuf Techno. 83:1979–1987.