تأثیر هزینه‌های نظامی بر نابرابری درآمد در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با تأکید بر نقش فساد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

شواهد تجربی به‌دست‌آمده از مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف جهان، حاکی از آنست که نابرابری درآمد از هزینه‌های نظامی متأثر می‌شود. شدت این اثرپذیری با توجه به سطوح مختلف فساد می‌تواند متفاوت باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های پانل کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC) طی دوره‌ی زمانی 2014-2003، به بررسی ارتباط بین هزینه‌های نظامی و نابرابری درآمد با تأکید بر نقش فساد پرداخته است. به این منظور از تحلیل‌های هم‌انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که هزینه‌های نظامی و فساد اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد در کشورهای عضو OIC داشته‌اند. هم‌چنین، نتایج حاکی از آنست که تعامل بین هزینه‌های نظامی و فساد، مثبت و معنادار است و بیان‌گر این حقیقت است که تأثیر هزینه‌های نظامی بر نابرابری درآمد، غیرخطی است و به سطح فساد وابسته می‌باشد. به این‌صورت که با افزایش (کاهش) سطح فساد در کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت هزینه‌های نظامی بر نابرابری درآمد افزایش (کاهش) می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Military Expenditure on Income Inequality in Organization of Islamic Cooperation Countries with an Emphasis on the Role of Corruption

نویسندگان [English]

 • abolghasem golkhandan 1
 • majid babayi-agh-esmaeili 2
1 phd in public sector economics, lorestan university
2 phd student in economics, urmia university
چکیده [English]

Empirical evidence from studies conducted in different countries of the world suggests that income inequality is affected by military expenditures. The severity of this impact can vary with different levels of corruption. In this regard the present study examines the relationship between military expenditure and income inequality using panel data from the OIC member countries during the period of 2003-2014. For this purpose, panel co-integration analyzes and General Method of Moment (GMM) have been used. The results of the model estimation showed that military expenditure and corruption have a positive and significant effect on the income inequality in the OIC member countries. Also, the results indicate that the interaction between military costs and corruption is positive and significant, reflecting the fact that the effect of military expenditures on income inequality is nonlinear and dependent on the level of corruption. So that with increasing (decreasing) levels of corruption in the studied countries, the positive effect of military spending on income inequality increases (decreases).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military Expenditure
 • Income Inequality
 • Corruption
 • OIC Member Countries
 • General Method of Moment (GMM)
 • ابونوری، اسماعیل؛ خوشکار، آرش. و داودی، پدرام. (1387). شاخص‌های توزیع درآمد در میان کشورهای اسلامی، همایش اقتصاد اسلامی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
 • ادیب­پور، مهدی، و محمدی، آزاده. (1395). اثر فساد اقتصادی بر نابرابری درآمد، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، سال چهارم، شماره 14، صص 168-153.
 • تابلی، حمید. و کوچک‌زاده، اسما. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 11، صص 106-91.
 • دهمرده، نظر. و شکری، زینب. (1389). اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 4، صص 53-27.
 • دیزجی، منیژه. پناهی، حسین. و تقی‌زاده، حجت. (1388). اثر هزینه‌های نظامی بر بدهی‌های خارجی در کشورهای درحال‌توسعه، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 1، صص 136-117. 
 • گل‌خندان، ابوالقاسم. (1393). بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته: رهیافت GMM سیستمی"، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 15، صص 44-23. 
 • گل‌خندان، ابوالقاسم. خوانساری، مجتبی. و گل‌خندان، داود. (1394). نظامی‌گری و رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از کشورهای منطقه منا در قالب الگوی پانل‌پویا، فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 18، صص 50-31. 
 • محمدیان منصور، صاحبه. و گل‌خندان، ابوالقاسم. (1395). تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM)، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 16، صص 38-7.
 • مولایی، محمد. و گل­خندان، ابوالقاسم. (1395). تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه: با استفاده از رهیافت گشتاوررهای تعمیم یافته (GMM)، پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره 11، شماره 21، صص 31-13.
 • Abell, J.D. (1994). Military spending and income inequality, Journal of Peace Research, 31(1), 35-43.‏
 • Ali, H.E. (2007). Military expenditures and inequality: empirical evidence from global data, Defence and Peace Economics, 18(6), 519-535.‏
 • Ali, H.E. (2012). Military expenditures and inequality in the Middle East and North Africa: A panel analysis, Defence and Peace Economics, 23(6), 575-589.‏
 • Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Test of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and Application to Employment Equations, Review of Economic Studies, 58, 277-297.
 • Asian Development Bank. (2012). Asian Development Outlook (2012), Confronting Rising Inequality in Asia. Mandaluyong: Asian Development Bank.
 • Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, 3rd Edition, McGraw-Hill.
 • Blejer, M.I. & Guerrero, I. (1990). The Impact of Macroeconomic Policies on Income Distribution: An Empirical Study of the Philippines, Review of Economics and Statistics, 72(3), 414-423.
 • Bond, R. (2002). Dynamic Panel Data Model: A Guide to Micro Data Methods and Practice, the Institute for Fiscal Studies, Department of Economics.
 • Brempong, K.  (2002). Corruption, economic growth, and income inequality in Africa, Economics of Governance, 3(3), 183-209.
 • Burkhard, H. (2013). A Note on the Cyclical Behavior of the Income Distribution, Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, 1, 1-7.
 • Chu, K., Davoodi, H. & Gupta, S. (2000). Income Distribution and Tax and Government Social Spending Policies in Developing Countries, IMF working paper 00/62, Washington, International Monetary Fund.
 • Dincer, O.C. & Gunalp, B. (2008). Corruption, income inequality, and poverty in the United States, FEEM Working Paper. No. 54.
 • Dunne, P. & Nikolaidou, E.(2012). Defense Spending and Economic Growth in the EU15, Defense and Peace Economics, 23)6(, 537-548.
 • Elveren, A.Y. (2012). Military spending and income inequality: evidence on co-integration and causality for Turkey, 1963–2007, Defense and Peace Economics, 23(3), 289-301.‏
 • Galli, R. & Hoeven, R. (2001). Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Rate of Inflation, Working Paper.
 • Gupta, S., De Mello, L., & Sharan, R. (2001). Corruption and military spending, European Journal of Political Economy, 17(4), 749-777.‏
 • Hirnissa, M.T., Habibullah, M.S., & Baharom, A.H. (2009). Defense spending and income inequality: Evidence from selected Asian countries, Modern Applied Science, 3(5), 96.‏
 • Hou, N. & Chen, B.(2013). Military Expenditure and Economic Growth in Developing Countries: Evidence from System GMM Estimates, Defense and Peace Economics, 24)3(, 183-193.
 • Jaumotte, F., S. Lall, & Papa Georgiou, C. (2008). Rising Income Inequality: Technology, or Trade and Financial Globalization? IMF Working Paper, WP/08/185. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08185.pdf.
 • Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-Based Tests for Co-integration in Panel Data, Journal of Econometrics, No. 90, 1- 44.
 • Kentor, J., Jorgenson, A. K., & Kick, E. (2012), the “new” military and income inequality: A cross national analysis, Social Science Research, 41(3), 514-526.‏
 • Lin, E.S. & Ali, H.E. (2009). Military spending and inequality: Panel Granger causality test, Journal of Peace Research, 46(5), 671-685.‏
 • Meng, B., Lucyshyn, W. & Li, X. (2013). Defense expenditure and income inequality: evidence on co-integration and causality for China, Defense and Peace Economics, 26(3), 327-339.‏
 • Milanovic, B. (2011). More or Less, Finance & Development, No. 48. September 6–11.
 • Mowlaei, M. & Golkhandan, A. (2015). Dynamic Analysis of the Impact of Military Expenditure on Economic Growth in Oil and Non-Oil Countries in the Middle East. Iranian Economic Review, No. 19, 233-250.
 • OECD. (2011a). Forum on Tackling Inequality: Growing Income Inequality in OECD Countries: What Drives It and How Can Policy Tackle It? http://www.oecd.org/social/soc/47723414.pdf.
 • OECD. (2011b). Divided We Stand Why Inequality Keeps Rising. http://www.oecd.org/els/soc/49170768.pdf.
 • Pedroni, P. (2004). Panel Co-integration, Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis, Econometric Theory, 3, 597-625.
 • Raza, S.R., Shahbaz, M. & Paramati, S.R. (2017). Dynamics of Military Expenditure and Income Inequality in Pakistan, Social Indicators Research, 131, 1035-1055.
 • SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). (2014).Yearbooks Armaments and Disarmaments and International Security, SIPRI-Oxford University Press, New York,Various Issues.
 • Tagami, C. (2016). Military industrial complex, military expenditure and inequality: a panel data analysis (Doctoral dissertation, Tartu Ülikool).‏
 • Töngür, Ü. & Elveren, A.Y. (2012). Military Expenditures, Inequality, and Welfare and Political Regimes: A Dynamic Panel Data Analysis, University of Texas Inequality Project Working Paper.
 • Transparency International (TI), Corruption Perceptions Index, 2015.
 • Vadlamannati, K.C. (2008). Exploring the relationship between military spending & income inequality in South Asia, Working Paper.
 • Wijeweera, A. & Webb, M.J. (2011). Military Spending and Economic Growth in South Asia: A Panel Data Analysis, Defense and Peace Economics,22(5), 545-554.
 • Wolde-Rufael, M. (2015). Military expenditure and income distribution in South Korea, Defence and Peace Economics, 27, 571-581.
 • Wolde-Rufael, Y. (2014). Defence spending and income inequality in Taiwan. Defence and peace economics, 27(6), 871-884.
 • World Bank, World development indicators, Washington, Various issues.